Voorstel herziening CLP verordening gepubliceerd

Op 19 december jl. heeft de Europese Commissie het voorstel voor de herziening van de CLP (classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels) verordening gepubliceerd. Tegelijkertijd met deze herziening worden nieuwe gevarenklassen voor onder meer hormoonverstorende stoffen geïntroduceerd.

De herziening is onderdeel van de zogenaamde Green Deal en moet voor een vereenvoudiging van het wettelijk kader voor chemische stoffen zorgen. Dit om mens en milieu beter te beschermen.

De herziening van het voorstel is terug te vinden op de website van de Europese Commissie. Ook de gedelegeerde verordening tot wijziging van het CLP is hier terug te vinden.

Bron: Bureau REACH