Onderzoek indirecte risico’s Seveso-inrichtingen Vlaanderen

Studiebureau Vinçotte NV zal in opdracht van het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving Vlaanderen onderzoek doen naar de indirecte risico’s bij Seveso-inrichtingen.

Aanleiding voor het onderzoek is dat in Vlaanderen de indirecte risico’s voor deze inrichtingen op een niet uniforme wijze behandeld worden, zowel voor wat betreft het bepalen van de risico’s als het beoordelen hiervan. Er wordt gezocht naar een pragmatische aanpak om de indirecte risico’s op basis van veiligheidsrelevantie mee te kunnen nemen in de besluitvorming.

Het onderzoek zal in maart 2024 starten.

Lees verder op omgeving.vlaanderen.be

 

Seveso-omgevingsdiensten nieuwe naam voor Brzo-omgevingsdiensten

Met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari van dit jaar hebben de Brzo-omgevingsdiensten een nieuwe naam: Seveso-omgevingsdiensten. In de Omgevingswet worden Brzo-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) nu ook aangeduid als ‘Seveso-inrichtingen’. ‘Seveso’ verwijst naar een Noord-Italiaanse gemeente waar in 1976 een grote ontploffing in een chemische fabriek plaatsvond en wat geleid heeft tot een Europese richtlijn om het risico op industriële ongevallen te verkleinen.

Een video over de Seveso-omgevingsdiensten is terug te vinden op YouTube.

Lees verder op odnzkg.nl

 

Inspectie-instrument ‘Vermijden van ontstekingsbronnen’ bij Seveso-ondernemingen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de eerste versie van haar inspectie-instrument ‘Vermijden van ontstekingsbronnen’ (CRC/SIT/026-N) gepubliceerd. Het inspectie-instrument werd ontwikkeld om na te gaan of Seveso-ondernemingen de nodige maatregelen hebben genomen om de ontsteking van explosieve atmosferen te voorkomen.

Het instrument beperkt zich tot explosieve atmosferen die kunnen optreden tijdens de normale werking van de installaties ten gevolge van de aanwezigheid van gassen, dampen of nevels. In het document wordt ingegaan op de verschillende gevarenzones, de aanwezigheid van vast opgestelde arbeidsmiddelen in gevarenzones en het beheren van verplaatsbare ontstekingsbronnen.

Het inspectie-instrument is te downloaden op de website van het FOD.

Lees verder op werk.belgie.be

 

Commentaarronde PGS 6 geopend

Het is nu mogelijk om commentaar te geven op de PGS 6:2023 (Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal). Deze versie is een herziening van de PGS uit 2021 welke als doel had de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht door te voeren in een richtlijn.

In de nieuwe versie van de PGS zijn een aantal inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten verwerkt. Belanghebbenden kunnen nu suggesties doorgeven voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd. Dit kan via de PGS-website.

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

 

VNCW gaat Best practice Veiligheidsbeheerssystemen opstellen

Veel bedrijven die deel uitmaken van de logistieke keten kunnen hun veiligheidscultuur en de omgevingsveiligheid sterk verbeteren door een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) op te stellen en in te voeren. En juist deze logistiek vindt het heel lastig om een dergelijk systeem met alle onderdelen op te stellen. Dit mede omdat het BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) dat dit als verplichting voorschrijft zich veelal richt op de (proces)industrie.

Doel van de Best practice is het verduidelijken van de elementen voor de bedrijven in de chemie logistiek, een meer gestructureerde denkrichting te introduceren en de veiligheidscultuur binnen de bedrijven naar de omgeving te vergroten. Secundair doel is ook gelijk het beste naar boven te halen; het gestructureerd denken en handelen op het gebied van veiligheid. De combinatie levert meer inzicht op in welke wijze de verschillende elementen van een VBS op elkaar ingrijpen. Het zal er voor zorgen dat de veiligheid in de hele keten sterk verbeterd wordt.

Binnen dit project wordt allereerst geïnventariseerd welke verschillende voorbeelden voor ieder VBS-element er zijn. Niet alleen in procedures, maar ook in veiligheidsstudies. In de volgende fase wordt een basisopzet van de Best practice gemaakt en worden de verplichte onderdelen per element gedefinieerd. In de daarop volgende fase wordt de Best practice verder uitgeschreven en worden voorbeelden toegevoegd.

In een aansluitend project zal de best practice als ‘kapstok’ dienen om data van de VBS-elementen bij verschillende bedrijven te verzamelen. Ook de rest van de keten (klanten en toeleveranciers) zal daarbij betrokken worden. De olievlekwerking van dit project zal hiermee een nog grotere versterking van de veiligheid binnen de logistieke keten opleveren. Het project waaraan een aantal bedrijven en branchevereniging VNCW deelnemen wordt ondersteund door de overheid in het kader van de SVO regeling.

Bedrijven, overheden en instellingen worden gevraagd deel te nemen aan een inventariserende enquête: www.vncw.nl/VBS2022

Nieuwe ARIE-regeling in aantocht

Per 1 juli 2022 gaat in Nederland naar alle waarschijnlijk de huidige ARIE-regeling wijzigen. Recent is de internetconsultatie van de nieuwe ARIE-regeling afgerond. Reden van herziening is dat de regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is, waardoor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Deze punten zijn met name de complexe aanwijssystematiek, geen aansluiting op CLP en de overlap met het Brzo 2015. Met de aankomende herziening moet worden bereikt dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat deze beter kan worden gehandhaafd en de veiligheid van werknemers beter gewaarborgd wordt.

Een concept-wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting en gevaarlijke stoffen lijst hebben een tijdje ter inzage gelegen. De teksten zullen bij het definitief worden samengevoegd tot één ontwerpbesluit. Hierin wordt beschreven welke bedrijven en inrichtingen ARIE-plichtig zijn, op basis van drempelwaarden gelinkt aan een CLP-categorie (Classification, Labelling and Packaging) of een specifieke stof.

Het doel van de ARIE-regeling is om bedrijven en inrichtingen die met een bepaalde mate van gevaarlijke stoffen werken en daardoor een hoog intern risico voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer kennen, maar niet binnen de scope van het Brzo 2015 (SEVESO) vallen, alsnog via de ARIE-regeling gelijksoortige verplichtingen op te leggen. Het uiteindelijke doel van de ARIE-verplichtingen is het behouden en verbeteren van de werknemersveiligheid en -gezondheid.

 

Meer informatie is beschikbaar via VNCW Consultants: www.vncw-consultants.nl

Persbericht: VNCW lanceert vernieuwde kennisbank.

De gratis toegankelijke website Chemiebank is opnieuw gelanceerd. Vierenhalf jaar na de eerste publicatie  van het kennisplatform werd het tijd voor vernieuwing van de gepresenteerde informatie. Aan documentatie over een veilige opslag van gevaarlijke stoffen geen gebrek, maar een duidelijk overzicht was er tot op heden niet. Met de nieuwe presentatie hoopt Chemiebank dit waar te maken en zal er aan blijven werken.

Richtte chemiebank zich in het verleden op de ontsluiting van informatie over stoffen en haar bluseigenschappen, vormt het nu een breed informatieplatform waar informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen terug te vinden is. Zo treft de lezers links naar documentatie over de PGS15, SEVESO en BRZO, brandbestrijdingssystemen en van toepassing zijnde normen en kan er gezocht worden naar veiligheidsinformatiebladen. Tevens kan er in de filmzaal gekeken worden naar interessante films over chemische ongevallen van onder andere de Chemical board of safety.

Een deel van de informatie wordt afgeschermd en is alleen toegankelijk voor de leden van de VNCW vereniging. Desondanks is er voldoende informatie terug te vinden over de opslag van gevaarlijke stoffen voor de chemiebank leden. De structuur van de site is daarbij met opzet zo strak mogelijk gehouden. In de komende maanden zal het informatieplatform verder worden aangevuld.

 

Bezoek de vernieuwde website via: www.chemiebank.nl