Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het behandelen van PFAS-verontreinigd bedrijfs- en bemalingswater

In opdracht van het Vlaams Gewest heeft het Vlaams Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken (VITO) een studie over Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het behandelen van PFAS-verontreinigd bedrijfs- en bemalingswater uitgevoerd. De studie is een veelomvattende analyse die bijdraagt aan het aanpakken van PFAS-vervuiling in Vlaanderen. Deze analyse richt zich op het inventariseren en beoordelen van technieken voor het zuiveren van PFAS-houdend water, waarbij het doel is deze schadelijke stoffen effectief te verwijderen.

Uit de studie zijn vijf milieuvriendelijke methoden naar voren gekomen als de beste beschikbare technieken. Twee van deze methoden worden aanbevolen op basis van de specifieke situatie, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. De aanpak in deze studie is gebaseerd op het verwijderen van PFAS door één of een combinatie van technieken toe te passen op vervuild water.

De studie benadrukt dat elke situatie een unieke aanpak vereist voor het kiezen en optimaliseren van de meest effectieve techniek of combinatie daarvan. Dit proces vereist vaak een gedetailleerde analyse van het vervuilde water om een weloverwogen keuze te maken. In sommige gevallen zijn aanvullende laboratorium- of pilotstudies nodig om de geschiktheid en effectiviteit van de geselecteerde methoden verder te bevestigen.

Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor milieubeheer, mogelijke subsidies voor ecologische innovaties, en toekomstig onderzoek en technologische vooruitgang. De resultaten en aanbevelingen van deze BBT-studie zullen interactief beschikbaar worden gesteld via het iBBT-platform en worden opgenomen in de BBT-databank voor verdere referentie.

Lees verder op emis.vito.be

 

Voorstel PFAS REACH-restrictie formeel ingediend door 5 Europese lidstaten

Op 13 januari jl. hebben Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen samen een voorstel ingediend voor een vergaande restrictie op PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen). Dit hebben zij gedaan bij het ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen), welke zich inzet voor het veilig gebruik van chemische stoffen.

Doel van de restrictie is om zowel PFAS-gebruik als PFAS-productie te verbieden. Dit verbod zal het grootste stoffenverbod ooit zijn in Europe.

Op 7 februari zal het ECHA het voorstel voor het PFAS-verbod op hun website publiceren. Hierna zal de fase van openbare raadpleging starten, waarbij iedereen inspraak kan hebben in het dossier. Daarna wordt een advies opgesteld door de wetenschappelijke comités van de ECHA en tot slot volgt een definitief voorstel van de Europese Commissie waar lidstaten over kunnen stemmen. De verwachting is dat het PFAS-verbod in 2025 in werking gesteld kan worden.

Lees verder op rivm.nl

Jaarverslag Bureau REACH 2021

Het jaarverslag van Bureau REACH (RIVM) over het jaar 2021 is nu beschikbaar. Bureau REACH is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid en is onderdeel van het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten van het RIVM. Bureau REACH levert sinds 2007 een bijdrage aan veilig gebruik van chemische stoffen in Nederland en Europa.

In het jaarverslag wordt stilgestaan bij onder meer het verbod op PFAS-stoffen, harmonisatie van de Europese gevaarsindeling van chemische stoffen, risicobeheersing en aanpassingen in de REACH en CLP Verordeningen

Het jaarverslag is terug te vinden op chemischestoffengoedgeregeld.nl