Informatie over de Omgevingswet op nieuwe bedrijvenpagina’s IPLO

Op 1 januari 2023 zal één van Nederlands grootste wetswijzigingen ooit plaatsvinden: de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om bedrijven hierop voor te bereiden heeft het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) nu verschillende bedrijvenpagina’s gemaakt. Op deze pagina’s is informatie terug te vinden over o.a. welke regels voor welk bedrijf zullen gelden, hoe voortaan een vergunning aangevraagd moet worden en waar je welke activiteiten mag uitvoeren.

Op de bedrijvenpagina’s wordt een onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven en het mkb.

Meer informatie: iplo.nl

 

Chemiebeurs 2022

Op 28 september 2022 vindt voor de 12e keer de Chemiebeurs plaats: hét 2-jaarlijkse congres van de gevaarlijke stoffen keten. De Chemiebeurs vormt al geruime tijd een gewilde ontmoetingsplek voor producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden.

Onder leiding van de dagvoorzitter presenteert de Chemiebeurs inspirerende en vooral leerzame lezingen over kennis over logistieke- en chemische processen. Met een bomvol programma is het evenement een ‘must-be’ voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in de chemie-keten.

De volgende lezingen worden o.a. verzorgd:

 • Stand van zaken en praktische invulling van de Omgevingswet
  Gijs van Luyn (Sr. juridisch adviseur – RWS)
 • Aansprakelijkheid in recente zaken
  Esther Broeren (Advocaat – Element Advocaten)
 • ADR vs CLP: Etikettering en signalering gevaarlijke stoffen in PGS 15 opslagen
  Jorieke Meijer (Specialist chemische veiligheid – Nederlandse Arbeidsinspectie)
 • Tank laden en/of lossen en de verantwoordelijkheden vanuit het ADR
  André Schenkel (Sr. inspecteur gevaarlijke stoffen wegvervoer – ILT) &
  Arie den Bleker (Inspecteur team risicobedrijven gevaarlijke stoffen – ILT)
 • Taken van de veiligheidsadviseur en de risico’s in zijn/haar optreden
  Leon van Zoggel (Specialist gevaarlijke stoffen namens VVA) &
  Marius van der Valk (Sr. adviseur schadepreventie wegtransport namens VVA)

Het programma wordt nog verder aangevuld. Blijf op de hoogte via onze website: www.chemiebeurs.nl

Hier is het ook mogelijk om direct in te schrijven voor deelname. Voor VNCW-leden is toegang tot het evenement gratis.

Versoepelde overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet door was-wordt-tabellen

Met de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Om te wennen aan alle nieuwe begrippen op het gebied van milieubelastende activiteiten zijn er nu ‘was-wordt-tabellen’. De verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn op voorschriftniveau uitgewerkt, met verwijzingen naar de wettekst.

Door het lezen van de tabel zijn de grote lijnen van de Omgevingswet te ontdekken, waarbij je kunt zien wat waarom gaat veranderen.

Een overzicht van de tabellen en meer informatie is te vinden op iplo.nl

 

Voorstel inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2023

Het Ontwerp-KB met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2023 is door Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.

Volgens De Jonge is er meer tijd nodig om een stabiel Digitaal Stelsel Omgevingswet in te voeren. Zorgvuldigheid is geboden omdat een goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven van belang is en gebiedsontwikkeling niet gehinderd dient te worden.

Lees verder op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Chemische Logistiek Magazine Ed. 8

CLM Ed. 8 is nu beschikbaar!

Onderwerpen in deze editie zijn onder meer:
– ILT adviseert: Veilig IBC’s met gevaarlijke stoffen transporteren
– Wat verandert er met de invoering van de Omgevingswet?
– Risico’s benaderen in de PGS 15 en PGS 37
– Bij elkaar laden: ‘loading on top’ of ‘blenden aan board’
– Herontwerp en vernieuwing koel- en brandblussysteem BASF Antwerpen
– Het ADR in het Nederlands
– Oppassen met CMR-stoffen.

Log in om meteen te beginnen met lezen.

Invoering Omgevingswet verplaatst naar 1 juli 2022

Om het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte te geven om de nieuwe wet zorgvuldig te implementeren is de inwerkingtreding van de Omgevingswet verplaatst naar 1 juli volgend jaar. In de Route 2022 zijn de diverse mijlpalen om dit doel te behalen terug te vinden. Hierin zijn ook nieuwe mijlpalen terug te vinden.

Meer informatie is te vinden op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Voorbereiding op de Omgevingswet

Al sinds 2016 staat de Omgevingswet op de agenda en in 2021 zal de wet van start gaan. Ondanks de lange aanloop wordt het nu tijd voor het bedrijfsleven om voorbereidingen te treffen voor deze nieuwe wetgeving.

In de Omgevingswet ligt de nadruk op decentraliteit voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Regels op bijvoorbeeld het gebied van geur, geluid en trillingen worden vanaf 2021 in principe door de gemeenten en waterschappen geregeld. De gemeenteraad geeft een bindend advies wanneer de Omgevingswet geraadpleegd moet worden en geeft (niet bindend) aan bij welke vergunningsaanvragen participatie door derden verplicht is. Wanneer zij deze participatie verplicht achten omdat er meerdere belangen meespelen zal een aanvraag via een uitgebreide procedure plaatsvinden. Hierbij moet de conceptversie van de aanvraag gepubliceerd worden en is het mogelijk hierop te reageren. Er kan ook besloten worden de vergunningsprocedure te verlengen wanneer er meerdere reacties verwacht worden of wanneer de aanvraag ernstige gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving.

Grondbeginselen van de Omgevingswet zijn zorgplicht (eigen verantwoordelijkheid van ondernemers), preventief handelen om nadelige gevolgen te voorkomen, milieuaantasting bij de bron bestrijden en het beginsel dat de veroorzaker betaalt.

Naast het milieu betreft de Omgevingswet ook de gebouwde omgeving. Hierbij spelen verschillende besluiten een rol. Specifiek voor de overheid zijn er het omgevingsbesluit waarin de procedures en het bevoegd gezag staan en het besluit kwaliteit leefomgeving (BkI). Hierin staan de regels voor onder andere omgevingsplannen en verordeningen.

Het besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) richten zich meer op bedrijven. Beide bevatten de algemene regels waar bedrijven (en burgers) zich aan moeten houden wanneer zij activiteiten in de fysieke leefomgeving uitvoeren.

De Omgevingswet beïnvloed zowel de interne- als externe veiligheid van risicovolle activiteiten. Extra veiligheidseisen kunnen van toepassing zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt meer informatie aan op haar website www.omgevingswetportaal.nl

 

Bronnen: Chemie Magazine & Magazine ‘Gevaarlijke Lading’