NIPV-onderzoek naar de noodzaak van aandachtsgebieden langs tunnels

In Nederland maken we voor het transport van gevaarlijke stoffen gebruik van het Basisnet. Hierin staan de aangewezen transportroutes voor deze stoffen.

Sinds de invoering van de Omgevingswet liggen er langs het gehele Basisnet aandachtsgebieden waarbinnen speciale voorschriften gelden voor locaties met zeer kwetsbare gebouwen. Er is een uitzondering voor gebieden die aan tunnels gelegen zijn: tunnels zouden namelijk genoeg bescherming moeten bieden tegen incidenten die in mogelijk kunnen voorvallen.

Het NIPV heeft bovenstaande verder onderzocht en geeft aan dat tunnels inderdaad voldoende bescherming zouden moeten bieden, maar er een uitzondering gemaakt dient te worden voor de tunnelmonden (de uiteinden van de tunnel). Indien hier incidenten voorvallen kunnen deze nl. nog steeds schade aan de omgeving veroorzaken.

Het gehele onderzoek is terug te vinden op de website van het NIPV.

Lees verder op nipv.nl

 

Omgevingswet: vragen over overgangsrecht en Bal

Met de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari van dit jaar komen er bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) veel vragen binnen over onder meer het overgangsrecht en het Besluit activiteiten Leefomgeving (Bal).

Veel gestelde vragen over het overgangsrecht zijn nu gebundeld op de IPLO-website.

Basisinformatie over het Bal is terug te vinden op een aparte pagina van de IPLO-website. Er is ook een stappenplan beschikbaar voor milieubelastende activiteiten.

Lees verder op iplo.nl

 

Omgevingswet: een update van het Informatiepunt Leefomgeving

Sinds 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet in werking getreden. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet.

Het laatste nieuws van het IPLO:

Lees verder op iplo.nl

 

Groen licht Eerste Kamer voor invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

In de Eerste Kamer is gestemd over de nieuwe ingangsdatum van de Omgevingswet: de wet die 26 wetten en tal van regels en voorschriften over fysieke leefomgeving in 1 wet bundelt. Uit de stemming komt dat de voorgestelde ingangsdatum van 1 januari 2024 aangehouden moet worden. Eerder gaven het Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen al aan dat zij achter deze datum van invoering staan. Dit na een nieuwe serie testen waar geconcludeerd werd dat het digitale stelsel behorende bij de wet op dit moment technisch voldoende gereed is.

Lees verder op rijksoverheid.nl

Nieuw BBT-document voor bodembescherming bij Omgevingswet

Omdat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt ingetrokken als BBT-document is er een nieuw BBT-document voor bodembescherming opgesteld.

Met het oog op vergunningen is een BBT-document nodig om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen daadwerkelijk aan de BBT voldoen.

Lees verder op: iplo.nl

 

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Tot 17 november kan gereageerd worden op het verzamelbesluit Omgevingswet 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit bevat technische wijzigingen in de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. Het gaat hier om het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob).

Het besluit is zowel voor burgers en bestuursorganen als bedrijven belangrijk. Het doel van het verzamelbesluit is dat zij met minder technische onvolkomenheden en imperfecties geconfronteerd worden.

Lees verder op: internetconsultatie.nl

Omgevingswet weer met een half jaar uitgesteld

Op aandringen van de provincies is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023. Volgens minister De Jonge is invoering op 1 januari 2023 te vroeg omdat nog niet alle elementen op de voor de provincies belangrijke instrumenten in de keten zijn beproefd. Met een uitgestelde invoering van de wet krijgen de koepels meer tijd om problemen die uit de ketentesten voortkomen op te lossen. Hierdoor zouden ook Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) naar verwachting minder nodig zijn.

Het uitstel van de Omgevingswet levert dubbel werk op voor projecten en ontwikkelingen die in voorbereiding waren en brengt voor gemeenten die zich voorbereid hadden op de datum van 1 januari 2023 extra werk met zich mee. Ook zorgt het uitstel voor extra kosten voor de bevoegde gezagen en rijkspartijen.

Lees verder op binnenlandsbestuur.nl

Chemiebeurs 2022 druk bezocht

Twee jaar geleden moest het nog online, maar op woensdag 28 september kon dit jaar gelukkig weer een ‘live’ versie van de tweejaarlijkse Chemiebeurs plaatsvinden. Centraal thema van de beurs: ‘Gevaarlijke stoffen en ontwikkelingen in regelgeving’.

Branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW kan terugkijken op een drukbezochte 12e editie van hét jaarlijkse congres van de chemische keten: de Chemiebeurs. Er was een vol programma in Dordrecht op de 28e van september, dit jaar uitgeroepen tot Dag van de Chemische Logistiek.

Na een zeer enthousiaste presentatie van Arno Folkerts over verandering en leiderschap was het woord aan Gijs van Luyn, senior juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat. Van Luyn gaat in op een onderwerp waar veel van de aanwezigen mee te maken krijgen: de Omgevingswet. Na meerdere malen uitgesteld te zijn is de verwachting dat deze wetswijziging op 1 januari 2023 toch echt ingaat. Maar wat houden de wijzigingen nu in en waar moet je als chemisch logistiek bedrijf rekening mee houden? Volgens van Luyn is de overgang naar de Omgevingswet met name een stroomlijning van procedures en zullen er weinig inhoudelijke veranderingen zijn. Wel zullen er wat veranderingen op het gebied van veiligheidsregels plaatsvinden. Het belang van overgangsrecht en de rol van de ‘motiveringsplicht’ worden hierbij benadrukt.  

Mr. Esther Broeren van Element Advocaten vervolgt het programma met haar presentatie over de taken en verantwoordelijkheden van bedrijven die actief zijn in de chemische logistiek, bekeken vanuit juridisch perspectief. Meerdere situaties waarbij een gang naar de rechtbank van toepassing was worden uiteen gelegd. Van problemen bij de revisie van een vergunning tot het missen van bewijslast en onenigheid over de temperatuur van nooddouches: de deelnemers van de beurs worden meegenomen in de processen die hier kunnen spelen en waar zij rekening mee kunnen houden indien zij in de toekomst soortgelijke situaties tegen mochten komen.

Wat betreft de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het wegtransport van gevaarlijke stoffen zijn inspecteurs André Schenkel en Arie den Bleker van ILT aanwezig. Zij houden zich dagelijks bezig met de ADR-controles op dergelijk transport. Onderwerpen die centraal staan in de presentatie zijn de meldplicht volgens artikel 47 van de WVGS en verantwoordelijkheden bij het vullen en lossen van tankvervoer.

Een herkenbare functie voor de vele aanwezigen is die van ‘Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen’. Leon van Zoggel en Marius van der Valk van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs (VVA) gaan in op de taken die bij deze functie horen en de keten van aansprakelijkheid. Punt van aandacht is het feit dat per 1 januari 2023 ook afzenders van gevaarlijke stoffen verplicht zijn over een veiligheidsadviseur te beschikken.

In alle lezingen van deze dag staat veiligheid voorop. Zo ook voor Jorieke Meijer van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Om veiligheid te waarborgen is onder meer het uitdragen van een eenduidige boodschap belangrijk. Etikettering speelt hier een rol. In de PGS 15 opslag zijn zowel CLP-pictogramman als ADR-pictogrammen terug te vinden. Maar wat zijn de verschillen en waar moet je nu wat gebruiken? Meijer licht één en ander toe.

Sponsor van de Chemiebeurs Ansul Solutions, vertegenwoordigt door Jan de Bruin, behandeld het aspect ‘veiligheid’ vanuit de kant van de blussystemen. Ieder blussysteem heeft zo zijn nadelen. Zo ook het alom bekende CO2 blussysteem. De beperkingen van dit systeem en de maatregelen om het effect van deze beperkingen te minimaliseren is dan ook zeker ‘need-to-know’-informatie voor een ieder die zich bezighoudt met de veiligheid binnen een PGS 15 opslag.

Naast de vele leerzame presentaties was dit jaar voor het eerst de prijsuitreiking van de verkiezing tot ‘Gevaarlijke stoffen medewerker 2022’. Na een overweldigende respons werd tijdens de beurs preventiemedewerker Koen Kruizinga van Vos Logistics tot winnaar uitgeroepen. De heer Kruizinga mag zich tot de volgende verkiezing volgend jaar ‘Gevaarlijke stoffen medewerker van het jaar’ noemen.

Wel aangemeld, maar helaas niet aanwezig kunnen zijn?

Binnenkort zullen op onze website de presentaties terug te vinden zijn. Houd onze social media (LinkedIn en Twitter) hiervoor in de gaten.

Informatie over de Omgevingswet op nieuwe bedrijvenpagina’s IPLO

Op 1 januari 2023 zal één van Nederlands grootste wetswijzigingen ooit plaatsvinden: de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om bedrijven hierop voor te bereiden heeft het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) nu verschillende bedrijvenpagina’s gemaakt. Op deze pagina’s is informatie terug te vinden over o.a. welke regels voor welk bedrijf zullen gelden, hoe voortaan een vergunning aangevraagd moet worden en waar je welke activiteiten mag uitvoeren.

Op de bedrijvenpagina’s wordt een onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven en het mkb.

Meer informatie: iplo.nl

 

Chemiebeurs 2022

Op 28 september 2022 vindt voor de 12e keer de Chemiebeurs plaats: hét 2-jaarlijkse congres van de gevaarlijke stoffen keten. De Chemiebeurs vormt al geruime tijd een gewilde ontmoetingsplek voor producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden.

Onder leiding van de dagvoorzitter presenteert de Chemiebeurs inspirerende en vooral leerzame lezingen over kennis over logistieke- en chemische processen. Met een bomvol programma is het evenement een ‘must-be’ voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in de chemie-keten.

De volgende lezingen worden o.a. verzorgd:

 • Stand van zaken en praktische invulling van de Omgevingswet
  Gijs van Luyn (Sr. juridisch adviseur – RWS)
 • Aansprakelijkheid in recente zaken
  Esther Broeren (Advocaat – Element Advocaten)
 • ADR vs CLP: Etikettering en signalering gevaarlijke stoffen in PGS 15 opslagen
  Jorieke Meijer (Specialist chemische veiligheid – Nederlandse Arbeidsinspectie)
 • Tank laden en/of lossen en de verantwoordelijkheden vanuit het ADR
  André Schenkel (Sr. inspecteur gevaarlijke stoffen wegvervoer – ILT) &
  Arie den Bleker (Inspecteur team risicobedrijven gevaarlijke stoffen – ILT)
 • Taken van de veiligheidsadviseur en de risico’s in zijn/haar optreden
  Leon van Zoggel (Specialist gevaarlijke stoffen namens VVA) &
  Marius van der Valk (Sr. adviseur schadepreventie wegtransport namens VVA)

Het programma wordt nog verder aangevuld. Blijf op de hoogte via onze website: www.chemiebeurs.nl

Hier is het ook mogelijk om direct in te schrijven voor deelname. Voor VNCW-leden is toegang tot het evenement gratis.