Verkenning kansen en mogelijkheden vervoer gevaarlijke stoffen per buisleiding

Minister Harbers (IenW) heeft de Tweede Kamer het eindrapport ‘Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland’ gestuurd. Het rapport gaat in op het ontwikkelen van een systeem met buisleidingen in het licht van de mogelijk sterke groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen in samenhang met de energietransitie.

De onderzoekers geven aan dat door verduurzaming, de modal shift en de opkomst van nieuwe stofstromen de algehele behoefte naar (vervoer van) gevaarlijke stoffen de komende jaren flink zal veranderen. Hierbij komt ook naar voren dat het thema buisleidingen binnen industrieclusters een heel andere rol heeft dan daarbuiten: “Buisleidingen zijn binnen de industrieclusters vaak al gemeengoed, en ook verbindingen tussen deze clusters zijn er al relatief veel. Bij deze locaties speelt nu en in de toekomst vooral de aanleg van extra buizen voor de levering/afvoer van grondstoffen en het bewerkstelligen van de modal shift. Op locaties buiten de clusters zijn buisleidingen nog veel minder aanwezig. Hier is vaak alleen een gasleiding aanwezig. In deze clusters speelt vooral het verduurzamingsthema en zijn buisleidingen gericht op alternatieven voor gas. De potentiële behoefte aan transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding richt zich met name op waterstof, CO2 en ammoniak. In mindere mate worden ook pyrolyse olie, methanol, zuurstof, LPG, propeen en verschillende waterstofdragers (o.a. LOHC’s en ammoniak) genoemd. Hieruit ontstaat het beeld dat de meeste potentie voor transport per buisleiding zich richt op verduurzaming en energiebehoefte.”

De door Harbers verzonden kamerbrief is hier te downloaden. Het rapport zelf is terug te vinden op onze website.

Meer informatie: rijksoverheid.nl

 

22,5 miljoen euro beschikbaar voor modal shift

Sinds 1 januari van dit jaar is er een subsidieregeling voor verladers en expediteurs die ervoor kiezen om hun wegtransport naar de binnenvaart of het spoor te verplaatsen. In totaal is 22,5 miljoen euro beschikbaar voor deze zogenoemde ‘modal shift’. Van de 22,5 miljoen is 15 miljoen bedoeld voor het verplaatsen van het transport naar de binnenvaart en 7,5 miljoen voor verplaatsing naar het spoor. Volgens Stichting Connekt, de uitvoeringsorganisatie van de regeling, zijn er inmiddels acht subsidie-aanvragen ingediend.

Doel van de subsidieregeling is om de verkeersdrukte op de wegen af te laten nemen, de verkeersveiligheid te verhogen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Stedelijke gebieden en industriehaven-complexen in de Randstad moeten zo structureel bereikbaar blijven.

Per verplaatste container (of een equivalent daarvan voor bulk) is er 20 euro beschikbaar. Om voor de subsidie in aanmerking te komen dienen verladers/expediteurs die goederen over de weg in het binnenland vervoeren actief te zijn op (delen van) de route Rotterdamse haven-Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen (corridor Oost) en/of via Venlo (corridor Zuid-Oost) en de route Amsterdam richting Antwerpen (corridor Zuid). Voor de overstap naar het spoor is er ook subsidie buiten deze route.

Naast bovenstaande moeten verladers/expediteurs gemiddeld minimaal 3 teu per dag (gebaseerd op 250 dagen per jaar) verplaatsen over een afstand van 35 kilometer of meer. Het is de bedoeling dat met de regeling tenminste 2.800 teu per dag naar de binnenvaart verplaatst wordt en 200 teu per dag naar het spoor.

Het aanvragen van subsidie kan via de website van Connekt.

Meer informatie: nt.nl