Jaarverslag Spoorveiligheid 2022 – Transport gevaarlijke stoffen

ILT heeft het rapport ‘Veiligheid van de spoorwegen – Jaarverslag Spoorveiligheid 2022’ uitgebracht. Hieruit blijkt dat er in 2022 op het Nederlandse spoor 21 ernstige ongevallen met treinen hebben plaatsgevonden. Geen van deze ongevallen had te maken met het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Er zijn in 2022 260 sporen door de ILT geïnspecteerd. Van de 36 gecontroleerde doorgaande treinen met gevaarlijke stoffen is 1 keer een waarschuwing gegeven voor e aanwezigheid van verouderde schriftelijke instructies.

In 2022 heeft de ILT 49 meldingen van het vrijkomen van kleine hoeveelheden stoffen uit de omhulling (bijv. tankcontainer of reservoirwagen) binnen gekregen.

Lees verder op chemische-logistiek.nl

 

Jaarverslag ILT 2022: Gevaarlijke stoffen

Het jaarverslag van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is beschikbaar. ILT houdt toezicht op het veilig transporteren van gevaarlijke stoffen in al het transport: spoor, binnenvaart, scheepvaart, wegverkeer, luchtvaart en buisleidingen. Het toezicht richt zich op de hele keten, van productie tot (afval)verwerking. Het doel is het voorkomen van schade aan mens, dier en milieu door het ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens het transport of de overslag.

De informatie uit het jaarverslag die zich richt op het vervoer van gevaarlijke stoffen is terug te vinden op onze website.

 

Brief ILT berekenen verblijftijd sterk gekoelde gassen

Tijdens inspecties treft de Inspectie Leefomgeving en Transport vaak situaties aan waarbij niet of onjuist wordt omgegaan met de werkelijke verblijftijd van sterk gekoelde gassen in tankcontainers/transporttanks. De Inspectie heeft een brief opgesteld waarin zij toelicht hoe zij bij binnenlandsvervoer hiermee omgaat.

Aanleiding voor de brief zijn een aantal incidenten met transporttanks/tankcontainers die gevuld waren met sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen. Tijdens onderzoek bleken de tanks/containers onbedoeld en ongecontroleerd druk af te blazen via de drukbegrenzer(s). Daarnaast zijn er overtredingen geconstateerd in relatie tot het berekenen en vermelden van de werkelijke verblijftijd.

Op onze website is de desbetreffende brief te downloaden.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

ILT oproep: pas veiligheidsbladen voor 1 januari 2023 aan

Om risico’s voor mens en milieu te voorkomen roept de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) aan te passen. In 2023 wordt hierop gecontroleerd.

Verkeerde informatie op een VIB kan er toe leiden dat een medewerker die met gevaarlijke stoffen werkt niet met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is uitgerust. ILT zie regelmatig fouten op VIB’s en constateert ook dat de naleving van de regelgeving door leveranciers beter kan.

 

Lees verder op: ilent.nl

 

ILT maant makers van navigatiesystemen software aan te passen

Onlangs heeft de inspectie Leefomgeving en Transport de makers van navigatiesystemen met software die informatie geeft over het transport van gevaarlijke stoffen op de vingers getikt. Chauffeurs blijken ten onrechte via de bebouwde kom genavigeerd te worden in plaats van de officiële routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Lees verder op: veiligheidsadviseurs.org

Veiligheidsinformatiebladen moeten aangepast worden vóór 1 januari 2023

Tot 1 januari 2023 is het voor leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels mogelijk om hun veiligheidsbladen (VIB’s) aan te passen zodat deze voldoen aan de nieuwe eisen uit Verordening (EU) 2020/878. In 2023 zullen zowel de ILT als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) inspecties uitvoeren om te controleren of de VIB’s aan de nieuwe eisen voldoen.

De inspecties van de ILT zullen zowel plaatsvinden bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen als bij bedrijven die de bladen doorgeven aan gebruikers.

Lees verder op ilent.nl

Genuanceerder beeld naleving brandveiligheidseisen.

Het door ILenT op 15 mei  gepubliceerde overzicht van bedrijven die nog niet voldoen aan de brandveiligheidseisen, laat een duidelijk genuanceerder beeld zien van de naleving, dan het overzicht dat eerder dit jaar werd opgesteld. Meer dan 46  bedrijven van de lijst bleken al aan de eisen te voldoen. Mede op aandringen van het bedrijfsleven is de lijst van eerder dit jaar geactualiseerd en is deze nu gecorrigeerd.

Terecht merkt ILenT bovendien op dat uit de lijst niet direct mag worden afgeleid, dat bij de bedrijven die nog wel op de lijst staan het veiligheidsniveau ernstig tekort schiet. Veel van deze bedrijven zitten midden in een wijziging van de vergunning, aanpassing van de installatie of actualisatie van het UPD. Vaak zijn dit trajecten waar langere tijd mee gemoeid is en meer dan eens blijkt bevoegd gezag zeer lange behandeltermijnen te hanteren. De VNCW vindt het laakbaar dat bedrijven die door duidelijk aanwijsbare omstandigheden en/of door deze lange behandeltermijnen niet aan de verplichtingen voldoen publiekelijk zo te kijk worden gezet. Het is de verwachting dat een groot aantal bedrijven die nu nog op de lijst staan binnen afzienbare tijd alsnog van de lijst af zijn. Daar waar behoefte aan ondersteuning is zal de VNCW haar leden deze geven.