ILT maant makers van navigatiesystemen software aan te passen

Onlangs heeft de inspectie Leefomgeving en Transport de makers van navigatiesystemen met software die informatie geeft over het transport van gevaarlijke stoffen op de vingers getikt. Chauffeurs blijken ten onrechte via de bebouwde kom genavigeerd te worden in plaats van de officiële routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Lees verder op: veiligheidsadviseurs.org

Veiligheidsinformatiebladen moeten aangepast worden vóór 1 januari 2023

Tot 1 januari 2023 is het voor leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels mogelijk om hun veiligheidsbladen (VIB’s) aan te passen zodat deze voldoen aan de nieuwe eisen uit Verordening (EU) 2020/878. In 2023 zullen zowel de ILT als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) inspecties uitvoeren om te controleren of de VIB’s aan de nieuwe eisen voldoen.

De inspecties van de ILT zullen zowel plaatsvinden bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen als bij bedrijven die de bladen doorgeven aan gebruikers.

Lees verder op ilent.nl

Genuanceerder beeld naleving brandveiligheidseisen.

Het door ILenT op 15 mei  gepubliceerde overzicht van bedrijven die nog niet voldoen aan de brandveiligheidseisen, laat een duidelijk genuanceerder beeld zien van de naleving, dan het overzicht dat eerder dit jaar werd opgesteld. Meer dan 46  bedrijven van de lijst bleken al aan de eisen te voldoen. Mede op aandringen van het bedrijfsleven is de lijst van eerder dit jaar geactualiseerd en is deze nu gecorrigeerd.

Terecht merkt ILenT bovendien op dat uit de lijst niet direct mag worden afgeleid, dat bij de bedrijven die nog wel op de lijst staan het veiligheidsniveau ernstig tekort schiet. Veel van deze bedrijven zitten midden in een wijziging van de vergunning, aanpassing van de installatie of actualisatie van het UPD. Vaak zijn dit trajecten waar langere tijd mee gemoeid is en meer dan eens blijkt bevoegd gezag zeer lange behandeltermijnen te hanteren. De VNCW vindt het laakbaar dat bedrijven die door duidelijk aanwijsbare omstandigheden en/of door deze lange behandeltermijnen niet aan de verplichtingen voldoen publiekelijk zo te kijk worden gezet. Het is de verwachting dat een groot aantal bedrijven die nu nog op de lijst staan binnen afzienbare tijd alsnog van de lijst af zijn. Daar waar behoefte aan ondersteuning is zal de VNCW haar leden deze geven.