Jaarverslag 2023 ILT gepubliceerd

Vandaag heeft de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) haar jaarverslag van 2023 gepubliceerd. In dit verslag kwam uiteraard ook het vervoer van gevaarlijke stoffen aan bod. Punten aangaande dit onderwerp waren onder meer:

  • De ILT heeft in 2023 meerdere signalen afgegeven over mogelijke risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld over de risico’s van onvoldoende functionerende breekkoppelingen bij het laden en lossen van tankschepen in de binnenvaart. Een breekkoppeling is een beveiligingsmechanisme dat automatisch de stroom van vloeibaar aardgas stopt bij een gebroken koppeling. De werking van de breekkoppeling was maar op een deel van de koppeling gericht, waardoor het risico ontstond dat er gevaarlijke stoffen konden vrijkomen. De ILT heeft de sector hiervoor gewaarschuwd met een zogenaamd sectorsignaal.
  • De ILT werkt samen met toezicht- en handhavingspartners in het buitenland, vooral binnen Europa. Voor het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn in 2023 verschillende activiteiten uitgevoerd om de internationale samenwerking te verbeteren. Zo heeft de ILT contact gelegd met Belgische collega’s in de voorbereiding op nieuwe Europese regelgeving voor varend ontgassen in de binnenvaart. De inspectie wil graag met hen kunnen samenwerken in de handhaving in zowel de havens van Rotterdam en Antwerpen.
  • Bij het tegengaan van illegaal varend ontgassen in de binnenvaart, speelt de ILT actief in op de belangen en observaties van omwonenden. Zo hebben omwoners bij de Nieuwe Merwede instructies gekregen over hoe zij varend ontgassen kunnen herkennen vanaf de wal.
  • Na succesvolle pilots in 2022 heeft de ILT in 2023 een nieuwe vorm van inspectie in haar toolbox opgenomen. Het gaat om het inspecteren van de bovenkant van ketelwagens op het spoor met drones. De pilot ‘autonome drone’, voor het tegengaan van varend ontgassen, is voorspoedig verlopen. Inmiddels is de ILT van plan om in 2024 3 mobiele sets autonome drones aan te schaffen.
  • Naar aanleiding van een audit bij een vuller van spuitbussen heeft de ILT onderzoek uitgevoerd bij andere vullers. De conclusie was dat het grootse deel van deze bedrijven de spuitbussen niet volgens de wet produceert. De ILT heeft besloten om dit neer te leggen bij de branchevereniging (NAV). De bedrijven hebben tot 1 maart 2024 de tijd gehad om volgens de wet te gaan produceren. De ILT blijft de ontwikkelingen goed in de gaten houden.
  • Met het oog op de energietransitie hebben brandweer en bedrijfsleven presentaties gegeven aan de ILT. Het doel ervan was een beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingen, de risico’s van de diverse soorten ammoniakvervoer en de ruimtelijke effecten van dit transport.
  • De ILT heeft in 2023 extra aandacht besteed aan het vervoer van lithiumbatterijen in de luchtvaart, de scheepvaart en over de weg. Naar aanleiding van de brand op de Fremantle Highway en de bergingsoperatie van dit schip heeft de inspectie extra aandacht geschonken aan de risico’s van het vervoer van elektrische auto’s en lithiumbatterijen per schip en over de weg. Ook is de ILT gestart met inspecties naar het vervoer van lithiumbatterijen door luchtvaartpassagiers in de handbagage en in de ruimbagage.
  • In Nederland ligt er ongeveer 18 duizend kilometer aan leidingen waarin gevaarlijke stoffen onder druk worden getransporteerd. Zoals aardgas, olie, brandbare en giftige stoffen. Buisleidingen die niet in gebruik zijn, moeten op een goede manier worden beheerd of eventueel worden verwijderd. In 2023 heeft de ILT hier actief toezicht op gehouden. Het is wettelijk verplicht om buiten gebruik gestelde buisleidingen te melden en te voldoen aan eisen met betrekking tot zakelijke rechten. Maar ook aan eisen vanuit andere wettelijke regelingen, vergunningen en verordeningen. In 2023 heeft de ILT bij 12 exploitanten geïnspecteerd of zij voldeden aan de eisen van het BEVB. Gebleken is dat de buisleidingexploitanten de tijdelijk buiten gebruik gestelde leidingen vaak goed beheren.

Lees verder op ilent.nl

 

ILT gevaarlijke stoffen team in serie Handhavers

In de Telegraaf-serie ‘Handhavers’ – een serie aangaande de veiligheid in ons land – werd op 26 april meegekeken bij een weginspectie gevaarlijke stoffen van de ILT bij de Botlek. Hier rijdt veel vrachtverkeer met de haven Rotterdam als bestemming of vertrekpunt. De opnames betreffen verschillende controles van vrachtwagens die een gevaarlijke lading vervoeren. Zo krijgt een chauffeur een proces-verbaal omdat hij zijn lading is vergeten vast te zeten en missen er meerdere oranje borden op een vrachtwagen die een enorme lithium-accu vervoert. Voor laatstgenoemde kan de vervoerder een boete van duizenden euro’s verwachten.

Bekijk hier de video.

 

Jaarverslag Spoorveiligheid 2022 – Transport gevaarlijke stoffen

ILT heeft het rapport ‘Veiligheid van de spoorwegen – Jaarverslag Spoorveiligheid 2022’ uitgebracht. Hieruit blijkt dat er in 2022 op het Nederlandse spoor 21 ernstige ongevallen met treinen hebben plaatsgevonden. Geen van deze ongevallen had te maken met het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Er zijn in 2022 260 sporen door de ILT geïnspecteerd. Van de 36 gecontroleerde doorgaande treinen met gevaarlijke stoffen is 1 keer een waarschuwing gegeven voor e aanwezigheid van verouderde schriftelijke instructies.

In 2022 heeft de ILT 49 meldingen van het vrijkomen van kleine hoeveelheden stoffen uit de omhulling (bijv. tankcontainer of reservoirwagen) binnen gekregen.

Lees verder op chemische-logistiek.nl

 

Jaarverslag ILT 2022: Gevaarlijke stoffen

Het jaarverslag van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is beschikbaar. ILT houdt toezicht op het veilig transporteren van gevaarlijke stoffen in al het transport: spoor, binnenvaart, scheepvaart, wegverkeer, luchtvaart en buisleidingen. Het toezicht richt zich op de hele keten, van productie tot (afval)verwerking. Het doel is het voorkomen van schade aan mens, dier en milieu door het ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens het transport of de overslag.

De informatie uit het jaarverslag die zich richt op het vervoer van gevaarlijke stoffen is terug te vinden op onze website.

 

Brief ILT berekenen verblijftijd sterk gekoelde gassen

Tijdens inspecties treft de Inspectie Leefomgeving en Transport vaak situaties aan waarbij niet of onjuist wordt omgegaan met de werkelijke verblijftijd van sterk gekoelde gassen in tankcontainers/transporttanks. De Inspectie heeft een brief opgesteld waarin zij toelicht hoe zij bij binnenlandsvervoer hiermee omgaat.

Aanleiding voor de brief zijn een aantal incidenten met transporttanks/tankcontainers die gevuld waren met sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen. Tijdens onderzoek bleken de tanks/containers onbedoeld en ongecontroleerd druk af te blazen via de drukbegrenzer(s). Daarnaast zijn er overtredingen geconstateerd in relatie tot het berekenen en vermelden van de werkelijke verblijftijd.

Op onze website is de desbetreffende brief te downloaden.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

ILT oproep: pas veiligheidsbladen voor 1 januari 2023 aan

Om risico’s voor mens en milieu te voorkomen roept de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) aan te passen. In 2023 wordt hierop gecontroleerd.

Verkeerde informatie op een VIB kan er toe leiden dat een medewerker die met gevaarlijke stoffen werkt niet met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is uitgerust. ILT zie regelmatig fouten op VIB’s en constateert ook dat de naleving van de regelgeving door leveranciers beter kan.

 

Lees verder op: ilent.nl

 

ILT maant makers van navigatiesystemen software aan te passen

Onlangs heeft de inspectie Leefomgeving en Transport de makers van navigatiesystemen met software die informatie geeft over het transport van gevaarlijke stoffen op de vingers getikt. Chauffeurs blijken ten onrechte via de bebouwde kom genavigeerd te worden in plaats van de officiële routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Lees verder op: veiligheidsadviseurs.org

Veiligheidsinformatiebladen moeten aangepast worden vóór 1 januari 2023

Tot 1 januari 2023 is het voor leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels mogelijk om hun veiligheidsbladen (VIB’s) aan te passen zodat deze voldoen aan de nieuwe eisen uit Verordening (EU) 2020/878. In 2023 zullen zowel de ILT als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) inspecties uitvoeren om te controleren of de VIB’s aan de nieuwe eisen voldoen.

De inspecties van de ILT zullen zowel plaatsvinden bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen als bij bedrijven die de bladen doorgeven aan gebruikers.

Lees verder op ilent.nl

Genuanceerder beeld naleving brandveiligheidseisen.

Het door ILenT op 15 mei  gepubliceerde overzicht van bedrijven die nog niet voldoen aan de brandveiligheidseisen, laat een duidelijk genuanceerder beeld zien van de naleving, dan het overzicht dat eerder dit jaar werd opgesteld. Meer dan 46  bedrijven van de lijst bleken al aan de eisen te voldoen. Mede op aandringen van het bedrijfsleven is de lijst van eerder dit jaar geactualiseerd en is deze nu gecorrigeerd.

Terecht merkt ILenT bovendien op dat uit de lijst niet direct mag worden afgeleid, dat bij de bedrijven die nog wel op de lijst staan het veiligheidsniveau ernstig tekort schiet. Veel van deze bedrijven zitten midden in een wijziging van de vergunning, aanpassing van de installatie of actualisatie van het UPD. Vaak zijn dit trajecten waar langere tijd mee gemoeid is en meer dan eens blijkt bevoegd gezag zeer lange behandeltermijnen te hanteren. De VNCW vindt het laakbaar dat bedrijven die door duidelijk aanwijsbare omstandigheden en/of door deze lange behandeltermijnen niet aan de verplichtingen voldoen publiekelijk zo te kijk worden gezet. Het is de verwachting dat een groot aantal bedrijven die nu nog op de lijst staan binnen afzienbare tijd alsnog van de lijst af zijn. Daar waar behoefte aan ondersteuning is zal de VNCW haar leden deze geven.