Gratis E-learning ‘Laden en lossen gevaarlijke stoffen tankwagens’

De veiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankwagens vereist aandacht. Helaas krijgt het die aandacht niet altijd en dat baart branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW zorgen. Om deze veiligheidsaspecten verder te versterken is er daarom een nieuwe E-learning cursus ontwikkeld, specifiek gericht op deze taak. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van het project ‘SVO – Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens’: een initiatief dat tot leven is geroepen om de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankwagens aan te pakken. De E-learning is gratis beschikbaar voor eenieder die binnen de chemische logistiek werkzaam is.

In de praktijk blijkt dat tankwagenchauffeurs regelmatig geconfronteerd worden met situaties waarin zij zelfstandig moeten laden of lossen, zonder de aanwezigheid van een operator. Dit verhoogt de kans op fouten, vooral wanneer de lospunten niet duidelijk zijn gemarkeerd, wat kan leiden tot het gebruik van verkeerde aansluitpunten. Verder compliceert de toenemende diversiteit aan talen onder de chauffeurs de communicatie en verhoogt het de risico’s, vooral als er geen rekening wordt gehouden met deze taalbarrières. In de E-learning ‘Laden en lossen gevaarlijke stoffen tankwagens’ wordt ingegaan op de taken van zowel de operator als de chauffeur die bij het laad- en losproces aanwezig zijn. Tevens gaat de cursus in op noodscenario’s en de verschillende handelingen die daar bij komen kijken. De cursus richt zich vooral op operators bij ontvangende bedrijven, management en chauffeurs. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

De E-learning cursus is toegankelijk via VNCW College en staat open voor gratis, onbeperkt gebruik door medewerkers van Nederlandse bedrijven. Het doel van deze online cursus is om de kennis en vaardigheden van chauffeurs te vergroten, zodat zij beter voorbereid zijn op de potentiële risico’s en scenario’s die zich kunnen voordoen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen. Door deze kennis te vergroten wordt niet alleen de veiligheid van de chauffeurs zelf verbeterd, maar ook die van de omgeving en de gemeenschap als geheel.

De introductie van deze gratis E-learning cursus markeert een belangrijke stap voorwaarts in de voortdurende inspanningen om de veiligheid binnen de sector van het transport van gevaarlijke stoffen te verhogen. Het benadrukt de noodzaak van continue opleiding en bewustwording onder professionals die in deze risicovolle omgevingen werken.

 

Handreiking Gelijkwaardigheid PGS gepubliceerd

Binnen de chemische logistiek dient rekening gehouden te worden met de verschillende PGS-richtlijnen die beschikbaar zijn. Daarnaast bestaan er ook PGS-handreikingen. Bedrijven zijn niet verplicht zich aan deze handreikingen te houden wanneer zij activiteiten op het gebied van gevaarlijke stoffen ondernemen, maar de handreikingen bevatten wel relevante informatie.

De handreiking ‘Beoordeling gelijkwaardigheid PGS-maatregelen’ is zojuist gepubliceerd en is een hulpmiddel voor bedrijven en overheden om in zowel bestaande als nieuwe situaties de gelijkwaardigheid van alternatieve maatregelen op een PGS te onderbouwen. De handreiking geeft richting aan de discussie tussen bedrijven en overheden over hoe, en op basis waarvan, gelijkwaardigheid kan worden vastgesteld door het bevoegd gezag. Uiteraard dienen de alternatieve maatregelen tot een net zo hoog, of zelfs lager, risiconiveau te leiden voor de mensen die in betreffende omgeving werken en de omgeving zelf als de oorspronkelijke maatregelen.

Lees verder op vvvf.nl

 

Jaarverslag ILT 2022: Gevaarlijke stoffen

Het jaarverslag van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is beschikbaar. ILT houdt toezicht op het veilig transporteren van gevaarlijke stoffen in al het transport: spoor, binnenvaart, scheepvaart, wegverkeer, luchtvaart en buisleidingen. Het toezicht richt zich op de hele keten, van productie tot (afval)verwerking. Het doel is het voorkomen van schade aan mens, dier en milieu door het ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens het transport of de overslag.

De informatie uit het jaarverslag die zich richt op het vervoer van gevaarlijke stoffen is terug te vinden op onze website.

 

RIVM-onderzoek leren van incidenten

Om in de toekomst ongelukken met gevaarlijke stoffen te voorkomen heeft het RIVM onderzoek verricht naar de ervaringen van veiligheidsadviseurs met het leren van (bijna-)incidenten tijdens het vervoer van dergelijke stoffen. Zij maakte hiervoor gebruik van een leerprocesmodel van melden, onderzoeken, acties benoemen, communiceren en evalueren. Met het onderzoek is in kaart gebracht hoe bedrijven omgaan met deze ‘bijna-incidenten’.

Om te kunnen leren van elkaars ervaringen is het belangrijk dat bedrijven knelpunten en oplossingen met elkaar delen.

Lees verder op rivm.nl

 

Gevaarlijke stoffen medewerker 2023

Op 28 september 2023 zal voor de tweede keer de Dag van de Chemische Logistiek plaatsvinden. Onderdeel van de Dag vormt de verkiezing voor ‘Gevaarlijke stoffen medewerker van het jaar’. Wij nodigen hierbij alle professionals binnen de chemische logistiek van harte uit om hun gewaardeerde collega’s (of zichzelf) hiervoor te nomineren.

Zonder goed personeel geen goede chemische logistiek. En juist in deze tijd waarbij personeel nog steeds lastig te vinden is, is een extra waardering voor de medewerkers in deze branche zeker op zijn plaats. Daarom wordt op de Dag van de Chemische Logistiek de verkiezing van ‘Gevaarlijke stoffen medewerker van het jaar’ gehouden.

Met de Dag van de Chemische Logistiek vestigt branchevereniging VNCW de aandacht op het belang van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met het transport/de opslag van gevaarlijke stoffen. In het kader van de verkiezing roepen wij alle bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren en/of opslaan op om hun medewerkers te nomineren voor de award. De award zal uitgereikt worden op 28 september 2023 tijdens de Chemie on Tour.

Meer informatie over de verkiezing voor ‘Gevaarlijke stoffen medewerker 2023’ is terug te vinden op dag.vncw.nl.

 

Jaarlijkse telling transport gevaarlijke stoffen

Van 6 maart tot en met 23 april 2023 vindt weer een telling van het vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Rijkswaterstaat telt met behulp van mobiele camera’s langs een aantal rijkswegen het transport van gevaarlijke stoffen. De camera’s maken opnames van de oranje borden met de codes van de gevaarlijke stoffen die vervoerd worden per tankauto.

Lees verder op: rijkswaterstaat.nl

 

ILT maant makers van navigatiesystemen software aan te passen

Onlangs heeft de inspectie Leefomgeving en Transport de makers van navigatiesystemen met software die informatie geeft over het transport van gevaarlijke stoffen op de vingers getikt. Chauffeurs blijken ten onrechte via de bebouwde kom genavigeerd te worden in plaats van de officiële routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Lees verder op: veiligheidsadviseurs.org

Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij BRZO-bedrijven 2022

Ieder jaar analyseert het RIVM de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven die in Nederland met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. In totaal zijn voor 2022 twaalf incidenten geanalyseerd, waarbij op verschillende onderdelen zaken mis gingen.

De rapportage maakt deel uit van de opdracht van het SZW om incidenten die door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn onderzocht te analyseren.

Kijk voor de resultaten van het onderzoek op rivm.nl

 

Omgevingsdienst DCMR: bedrijven en burgers worden mondiger

DCMR houdt toezicht op de meer dan honderd in Rotterdam gevestigde bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Daarnaast controleert zij kleine ondernemers in Rotterdam, de zware industrie van Zeeland én zijn ze het aanspreekpunt voor burgers die overlast ervaren.

De toezichthouder merkt dat de verhouding tussen industrie en maatschappij verandert. Steeds vaker nemen actieve burgers contact op en steeds vaker schakelen bedrijven gespecialiseerde advocaten in om bezwaar te maken tegen door DCMR vastgestelde overtredingen. Sommige inspecties zijn ronduit grimmig, wat leidt tot een ingewikkelde verstandhouding met deze bedrijven (o.a. ProRail en BP).

Lees verder op nrc.nl