Verkenning kansen en mogelijkheden vervoer gevaarlijke stoffen per buisleiding

Minister Harbers (IenW) heeft de Tweede Kamer het eindrapport ‘Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland’ gestuurd. Het rapport gaat in op het ontwikkelen van een systeem met buisleidingen in het licht van de mogelijk sterke groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen in samenhang met de energietransitie.

De onderzoekers geven aan dat door verduurzaming, de modal shift en de opkomst van nieuwe stofstromen de algehele behoefte naar (vervoer van) gevaarlijke stoffen de komende jaren flink zal veranderen. Hierbij komt ook naar voren dat het thema buisleidingen binnen industrieclusters een heel andere rol heeft dan daarbuiten: “Buisleidingen zijn binnen de industrieclusters vaak al gemeengoed, en ook verbindingen tussen deze clusters zijn er al relatief veel. Bij deze locaties speelt nu en in de toekomst vooral de aanleg van extra buizen voor de levering/afvoer van grondstoffen en het bewerkstelligen van de modal shift. Op locaties buiten de clusters zijn buisleidingen nog veel minder aanwezig. Hier is vaak alleen een gasleiding aanwezig. In deze clusters speelt vooral het verduurzamingsthema en zijn buisleidingen gericht op alternatieven voor gas. De potentiële behoefte aan transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding richt zich met name op waterstof, CO2 en ammoniak. In mindere mate worden ook pyrolyse olie, methanol, zuurstof, LPG, propeen en verschillende waterstofdragers (o.a. LOHC’s en ammoniak) genoemd. Hieruit ontstaat het beeld dat de meeste potentie voor transport per buisleiding zich richt op verduurzaming en energiebehoefte.”

De door Harbers verzonden kamerbrief is hier te downloaden. Het rapport zelf is terug te vinden op onze website.

Meer informatie: rijksoverheid.nl

 

Vooruit kijken en proactief handelen met oog op energietransitie

Onderzoek van TNO, Arcadis en Berenschot toont aan dat voor een snellere energietransitie grote hoeveelheden waterstof nodig zijn. Het vervoer hiervan brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Er wordt dan ook geadviseerd om energietransitie en omgevingsveiligheid nu al een plek te geven in wet- en regelgeving, beleid en risicobeperkende maatregelen. Dit heeft implicaties voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Naar verwachting zal het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor flink toenemen, met als gevolg een verhoogde druk op het Basisnet. Visieontwikkeling onder regie van Rijksoverheid is nodig om hierop voorbereid te zijn.

Lees verder op arbo-online.nl

 

Nieuw veiligheidsbeleid nodig voor energietransitie transport gevaarlijke stoffen

Uit onderzoek van TNO, Arcadis en Berenschot blijkt dat de volumes gevaarlijke stoffen (zoals waterstof en ammoniak) die nodig zijn om de energietransitie te bespoedigen enorm kunnen toenemen. Zij geven aan dat het belangrijk is om de energietransitie en (omgevings)veiligheid nu al een plek te geven in beleid, wet- en regelgeving en risicobeperkende maatregelen. Dit om deze ontwikkelingen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Volgens de onderzoekers is het niet de vraag of het Basisnet onder druk komt te staan, maar wanneer en voor welke transportmodaliteit als eerste.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Lees verder op tno.nl