Seveso-omgevingsdiensten nieuwe naam voor Brzo-omgevingsdiensten

Met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari van dit jaar hebben de Brzo-omgevingsdiensten een nieuwe naam: Seveso-omgevingsdiensten. In de Omgevingswet worden Brzo-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) nu ook aangeduid als ‘Seveso-inrichtingen’. ‘Seveso’ verwijst naar een Noord-Italiaanse gemeente waar in 1976 een grote ontploffing in een chemische fabriek plaatsvond en wat geleid heeft tot een Europese richtlijn om het risico op industriële ongevallen te verkleinen.

Een video over de Seveso-omgevingsdiensten is terug te vinden op YouTube.

Lees verder op odnzkg.nl

 

RIVM analyse incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven 2023

Het RIVM heeft haar rapport over incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven in 2023 gepubliceerd. In de analyse worden 15 incidenten verder toegelicht. Doel van het rapport is te leren van incidenten die voorgekomen zijn en maatregelen te treffen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Bij acht van de vijftien incidenten waren de factoren waarmee processen onder controle worden gehouden niet in orde. Denk hierbij aan druk, chemische reacties of temperatuur. Bij veertien incidenten misten er plannen en procedures voor de werkzaamheden of waren deze niet afdoende.

In de volgende editie van Chemische Logistiek Magazine zal een artikel van het RIVM over dit onderwerp terug te vinden zijn.

Lees verder op rivm.nl

 

Staat van de veiligheid 2022 over risicovolle industrie gepubliceerd

Op 4 oktober heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de Veiligheid (SvdV) 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. De SvdV is een overkoepelende rapportage van de beschikbare rapportages over het Brzo 2015 en bevat monitorings- en toezichtinformatie van de toezichthouders, overheden en bedrijfsleven. Het rapport geeft een beeld van de verschillende inspanningen van de Nederlandse Brzo-bedrijven op het gebied van veiligheid.

Van de 415 Brzo-bedrijven die in 2022 actief waren zijn er 390 geïnspecteerd voor de SvdV. Het aantal bedrijven met overtredingen (55% in 2022 t.ov. 60% in 2021) en het aantal overtredingen zelf is gedaald t.o.v. 2021.

De SvdV 2022 is te downloaden via de website van de Rijksoverheid.

Lees verder op dcmr.nl

 

Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij BRZO-bedrijven 2022

Ieder jaar analyseert het RIVM de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven die in Nederland met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. In totaal zijn voor 2022 twaalf incidenten geanalyseerd, waarbij op verschillende onderdelen zaken mis gingen.

De rapportage maakt deel uit van de opdracht van het SZW om incidenten die door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn onderzocht te analyseren.

Kijk voor de resultaten van het onderzoek op rivm.nl

 

VNCW gaat Best practice Veiligheidsbeheerssystemen opstellen

Veel bedrijven die deel uitmaken van de logistieke keten kunnen hun veiligheidscultuur en de omgevingsveiligheid sterk verbeteren door een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) op te stellen en in te voeren. En juist deze logistiek vindt het heel lastig om een dergelijk systeem met alle onderdelen op te stellen. Dit mede omdat het BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) dat dit als verplichting voorschrijft zich veelal richt op de (proces)industrie.

Doel van de Best practice is het verduidelijken van de elementen voor de bedrijven in de chemie logistiek, een meer gestructureerde denkrichting te introduceren en de veiligheidscultuur binnen de bedrijven naar de omgeving te vergroten. Secundair doel is ook gelijk het beste naar boven te halen; het gestructureerd denken en handelen op het gebied van veiligheid. De combinatie levert meer inzicht op in welke wijze de verschillende elementen van een VBS op elkaar ingrijpen. Het zal er voor zorgen dat de veiligheid in de hele keten sterk verbeterd wordt.

Binnen dit project wordt allereerst geïnventariseerd welke verschillende voorbeelden voor ieder VBS-element er zijn. Niet alleen in procedures, maar ook in veiligheidsstudies. In de volgende fase wordt een basisopzet van de Best practice gemaakt en worden de verplichte onderdelen per element gedefinieerd. In de daarop volgende fase wordt de Best practice verder uitgeschreven en worden voorbeelden toegevoegd.

In een aansluitend project zal de best practice als ‘kapstok’ dienen om data van de VBS-elementen bij verschillende bedrijven te verzamelen. Ook de rest van de keten (klanten en toeleveranciers) zal daarbij betrokken worden. De olievlekwerking van dit project zal hiermee een nog grotere versterking van de veiligheid binnen de logistieke keten opleveren. Het project waaraan een aantal bedrijven en branchevereniging VNCW deelnemen wordt ondersteund door de overheid in het kader van de SVO regeling.

Bedrijven, overheden en instellingen worden gevraagd deel te nemen aan een inventariserende enquête: www.vncw.nl/VBS2022

Nieuwe ARIE-regeling in aantocht

Per 1 juli 2022 gaat in Nederland naar alle waarschijnlijk de huidige ARIE-regeling wijzigen. Recent is de internetconsultatie van de nieuwe ARIE-regeling afgerond. Reden van herziening is dat de regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is, waardoor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Deze punten zijn met name de complexe aanwijssystematiek, geen aansluiting op CLP en de overlap met het Brzo 2015. Met de aankomende herziening moet worden bereikt dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat deze beter kan worden gehandhaafd en de veiligheid van werknemers beter gewaarborgd wordt.

Een concept-wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting en gevaarlijke stoffen lijst hebben een tijdje ter inzage gelegen. De teksten zullen bij het definitief worden samengevoegd tot één ontwerpbesluit. Hierin wordt beschreven welke bedrijven en inrichtingen ARIE-plichtig zijn, op basis van drempelwaarden gelinkt aan een CLP-categorie (Classification, Labelling and Packaging) of een specifieke stof.

Het doel van de ARIE-regeling is om bedrijven en inrichtingen die met een bepaalde mate van gevaarlijke stoffen werken en daardoor een hoog intern risico voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer kennen, maar niet binnen de scope van het Brzo 2015 (SEVESO) vallen, alsnog via de ARIE-regeling gelijksoortige verplichtingen op te leggen. Het uiteindelijke doel van de ARIE-verplichtingen is het behouden en verbeteren van de werknemersveiligheid en -gezondheid.

 

Meer informatie is beschikbaar via VNCW Consultants: www.vncw-consultants.nl

Teleurstellend onderzoek Algemene rekenkamer over bedrijven die werk en met gevaarlijke stoffen

‘De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen is ontoereikend’; trekt de Algemene rekenkamer als conclusie, met ‘als belangrijke oorzaak het ontbreken van goede, betrouwbare data over de uitkomsten van inspecties bij de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken’. ‘Een over het algemeen teleurstellend onderzoek en rapportage’; aldus Luciën Govaert van de VNCW, de branchevereniging van de chemische keten. ‘het is wederom makkelijk wijzen naar bedrijven in de werken met gevaarlijke stoffen en van achter een bureau conclusies te trekken terwijl er door deze bedrijven op dagelijkse basis serieus werk van veiligheid gemaakt wordt’.

In de rapportage wordt aangegeven dat toezichthouders, handhavers en de verantwoordelijke bewindslieden in het duister tasten. ‘De rapportages en bevindingen met alle bevindingen worden al overzichtelijk gepresenteerd’; aldus de VNCW. ‘Daarbij zijn alle bevindingen openbaar en voor iedere Nederlander te raadplegen’.  De branchevereniging vraagt zich juist eerder af of er niet al te veel aan informatie openbaar staat en zit zeker niet te wachten op meer informatiebronnen. ‘We zijn zeker voor transparantie, maar iedereen die kwaad wil kan inmiddels steeds meer bij wat en waar. Dat terwijl de fysieke dreiging en dreiging via cybercriminaliteit voortdurend afgeweerd moet worden en juist voor meer risico’s zorgen’.

Volgens het onderzoek worden inspecties niet risicogericht gehouden, maar bedrijven ervaren zelf wel degelijk intensiever bezocht te worden wanneer overtredingen geconstateerd zijn en vinden er actieve nacontroles plaats. ‘Vervolgens wordt de conclusie getrokken dat bij het merendeel van de bedrijven nauwelijks inspecteurs langs komen, terwijl bij tientallen van deze bedrijven het risico op een overtreding hoog is. Dat klopt; bedrijven die er alles aan doen om de veiligheid hoog te houden worden minder bezocht dan bedrijven die het minder doen. Met corona is het wellicht wat minder intensief geweest, maar risicovolle bedrijven worden tenminste jaarlijks door een overheid bezocht. Het toezicht vanuit de overheid ligt in Nederland al beduidend hoger dan die van ons omringende landen’; aldus de VNCW.

In de rapportage wordt veelvuldig het woord ‘milieucriminaliteit’ genoemd, terwijl bedrijven en medewerkers werkzaam in de chemische keten in Nederland niet met dit soort termen geassocieerd willen worden. Op dagelijkse basis wordt door heel veel professionals werk gemaakt van veiligheid en staat de zorg voor het milieu hoog in het vaandel. ‘We zijn als sector voortdurend druk in de weer om risico’s naar nul te leiden en dat vraagt om aandacht.  De aandacht die de Algemene rekenkamer met deze rapportage geeft gaat in ieder geval niet leiden tot een positieve aanpak’.

Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS15 – en BRZO bedrijven gelanceerd

Tijdens de 8e editie van de Chemiebeurs op 28 September 2016 presenteerde de VNCW; de vereniging voor de PGS15 opslagen de ‘Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS15 – en BRZO bedrijven’. Deze best practice richt zich met name op de bedrijven die zich bezig houden met het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen, maar ook op de bedrijven die grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hun magazijnen hebben liggen en onder het BRZO vallen.

Het afgelopen jaar is door een projectgroep hard gewerkt aan de Best practice. De uitkomst van het project werd gebundeld en werd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de chemische keten overhandigd door één van de projectdeelnemers, Léon Smolders aan Jan van Nies van de DCMR. Deze laatste gaf in een korte toespraak aan dat hij met vreugde het plan in ontvangst nam en het als een bijzonder initiatief zag om de branche naar een hoger plan te tillen.

In de Best practice vormt de PGS15 de kern van de prestatie indicatoren, waarbij een onderverdeling is gemaakt naar gebouwen, inrichting en organisatie. Voor de BRZO bedrijven zijn daar om heen nog per VBS elementen extra indicatoren toegevoegd. Met deze indicatoren is een leidraad gegeven aan de hand waarvan bedrijven hun eigen set aan indicatoren kunnen vaststellen.

De best practice Prestatie-indicatoren is terug te vinden op de site van de VNCW: https://www.vncw.nl/VNCW-Best-practice-Prestatatie-indicatoren.pdf

 

VNCW tegen doorberekening toezichtkosten BRZO.

Nieuwe plannen van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher laten zien dat risicobedrijven moeten gaan betalen voor de inspecties. Het wetsvoorstel dat is ingediend heeft betrekking op de bedrijven die onder het besluit risico’s zware ongevallen vallen. Al eerder ageerde de VNCW tegen plannen van Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld hieromtrent in 2013. De VNCW toen: ‘alsof je van de agent langs de kant van de weg onafhankelijk van een overtreding ook een rekening krijgt voor het feit dat hij of zij je gecontroleerd heeft’. De voorstellen werden toen van tafel gehaald. Nu vindt alsnog een wetsvoorstel plaats, nu van een ander Ministerie.

Het doorberekenen van toezichtkosten voor bedrijven die onder de Sevezo-richtlijn vallen vindt in een aantal Europese landen al plaats: onder andere in Engeland, België, Finland en Denemarken. Hierbij worden de toezichtkosten geheel of gedeeltelijk doorberekend aan de bedrijven. In veel van deze landen is er flinke kritiek op deze handelswijze. De VNCW vindt het vreemd dat bedrijven die belasting betalen hun eigen toezicht ook nog eens mogen gaan betalen: inspecteurs die hun uren kunnen invullen met (extra) controles zullen dat zeker niet nalaten. Dit leidt tot niet wenselijke situaties. De vereniging vindt het jammer dat er een bedrijfsonvriendelijk klimaat blijft waaien terwijl haar leden dagelijks hun best doen voor een veiligheid opslag te zorgen. Veel van die leden vallen onder het MKB en zullen een extra kostenpost zeker merken.

Persbericht: VNCW lanceert vernieuwde kennisbank.

De gratis toegankelijke website Chemiebank is opnieuw gelanceerd. Vierenhalf jaar na de eerste publicatie  van het kennisplatform werd het tijd voor vernieuwing van de gepresenteerde informatie. Aan documentatie over een veilige opslag van gevaarlijke stoffen geen gebrek, maar een duidelijk overzicht was er tot op heden niet. Met de nieuwe presentatie hoopt Chemiebank dit waar te maken en zal er aan blijven werken.

Richtte chemiebank zich in het verleden op de ontsluiting van informatie over stoffen en haar bluseigenschappen, vormt het nu een breed informatieplatform waar informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen terug te vinden is. Zo treft de lezers links naar documentatie over de PGS15, SEVESO en BRZO, brandbestrijdingssystemen en van toepassing zijnde normen en kan er gezocht worden naar veiligheidsinformatiebladen. Tevens kan er in de filmzaal gekeken worden naar interessante films over chemische ongevallen van onder andere de Chemical board of safety.

Een deel van de informatie wordt afgeschermd en is alleen toegankelijk voor de leden van de VNCW vereniging. Desondanks is er voldoende informatie terug te vinden over de opslag van gevaarlijke stoffen voor de chemiebank leden. De structuur van de site is daarbij met opzet zo strak mogelijk gehouden. In de komende maanden zal het informatieplatform verder worden aangevuld.

 

Bezoek de vernieuwde website via: www.chemiebank.nl