VNCW-onderzoek waterstof binnen de chemische logistiek

Waterstof staat volop in de belangstelling. Als potentiële nieuwe of alternatieve energiebron zijn de verwachtingen hooggespannen. Wat is waterstof eigenlijk en wat betekent het voor een samenleving om ‘om te schakelen’ op waterstof?

Als branchevereniging voor de chemische logistiek zullen wij hier een Best practice over opstellen en op brede schaal communiceren over de voor- en nadelen bij toepassing binnen de keten. In het onderzoek kijken we naar de gevaren van het transport van gevaarlijke stoffen terwijl er op waterstof wordt gereden, de weerstanden en toepassings- en veiligheidsaspecten. Hiermee streven we een breed draagvlak voor waterstof op de lange duur na. Met de verduidelijking van de toepassing en veiligheidsaspecten wordt naast de verbetering van de veiligheid binnen de hele keten een significante bijdrage aan de klimaatdoelen geleverd.

In het kader van dit project hebben wij een enquête opgesteld. Wij waarderen het enorm als u deze enquête voor ons zou willen invullen. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zullen uiteraard op geen enkele manier aan uw bedrijf gekoppeld worden in de publicatie van de Best practice die uit dit project volgt. Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten.

De link naar de enquête:
https://www.vncw.nl/qsm_quiz/project-waterstof/

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens

In het ADR zijn de taken van de verschillende te onderscheiden functies geregeld. De ervaring leert dat deze bij het laden en lossen van tankwagens niet altijd even duidelijk zijn. De chemische keten, en dan met name de ontvangende partijen, heeft regelmatig onvoldoende kennis van de verschillende taken en veel interne incidentbestrijding bij bedrijven is wegbezuinigd. Wij willen hier verbetering inbrengen met ons project ‘Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens’, welke in het kader van de SVO-regeling door de overheid mede mogelijk wordt gemaakt. In het project worden handelingen die tot verschillende scenario’s kunnen leiden geïdentificeerd, wordt een juridische toetsing uitgevoerd en worden noodscenario’s opgesteld. Het project zorgt voor een vastlegging van noodscenario’s en zal resulteren in een toolbox die zich primair richt op de ontvangende partij met daarin een video, een praktijkgerichte E-learning, een Best practice en informatieve leaflets.

De praktijk leert dat het vaker voorkomt dat tankwagenchauffeurs alleen moeten laden of lossen, zonder dat er een operator aanwezig is en dat er geen borden boven de lospunten hangen, waardoor de verkeerde lospunten gebruikt kunnen worden. Bovendien hebben we steeds vaker te maken met anderstaligen en de risico’s die optreden wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt. Potentieel liggen er dan allerlei scenario’s op de loer en is het de vraag hoe gereageerd gaat worden.

Het VNCW-project richt zich in eerste instantie op noodscenario’s die zich voor kunnen doen, de oorzaken hiervan en de eerste aanpak. Als subdoelen worden de handelingen die hebben geleid tot deze scenario’s onder de loep genomen en vindt tevens een juridische toetsing plaats.

Het project begint met de identificatie van stoffen en noodscenario’s en resulteert in een toolbox die zich primair richt op de ontvangende partij van gevaarlijke stoffen met daarin een video, een praktijkgerichte E-learning, een Best practice en informatieve leaflets. Daar waar verbeteringen in processen doorgevoerd kunnen worden zullen deze in de best practice mee genomen worden. De toolbox zal actief gedeeld worden binnen de hele keten. Contactpersonen binnen bedrijven worden hierbij actief benaderd. Ook andere sectoren die doorgaans niet binnen de chemische keten horen zullen benaderd worden. Het resultaat krijgt hiermee een olievlekwerking met een nog groter bereik en versterking van de veiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankauto’s.

 

VNCW start project om de voor- en nadelen van waterstof in het vervoer onder de aandacht te brengen

Waterstof staat volop in de belangstelling. Als potentiële nieuwe of alternatieve energiebron zijn de verwachtingen hooggespannen. Wat is waterstof eigenlijk en wat betekent het voor een samenleving om ‘om te schakelen’ op waterstof? Branchevereniging VNCW zal hierover een best practice opstellen en op brede schaal communiceren over de voor- en nadelen bij toepassing binnen de keten. In het onderzoek wordt gekeken naar de gevaren van het transport van gevaarlijke stoffen terwijl er op waterstof wordt gereden, het wegnemen van weerstanden en toepassings- en veiligheidsaspecten. Hiermee streeft de vereniging een breed draagvlak voor waterstof op de lange duur na. Met de verduidelijking van de toepassing en veiligheidsaspecten wordt naast de verbetering van de veiligheid binnen de hele keten een significante bijdrage aan de klimaatdoelen geleverd.

Waterstof wordt vaak een ‘schone’ brandstof genoemd. Het is als gas het meest voorkomende element in het universum en het is ook het meest voorkomende element in de atmosfeer van de aarde. De gevaren van waterstofgas zijn echter niet algemeen bekend. Waterstofgas is ontvlambaar, zeer explosief en kan een giftig en corrosief effect op het lichaam hebben. Het is raadzaam om de risico’s en de voordelen duidelijk in kaart te brengen en gecommuniceerd te hebben, voordat de brandstof op brede schaal toegepast gaat worden. De branchevereniging voor de chemische logistiek zal hierom samen met TNO en een aantal bedrijven uit de keten de best practice opstellen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid in het kader van de SVO-regeling.

Het project begint met een praktische studie waarin het speelveld in kaart gebracht wordt, de significante hoofdrolspelers (industrie, onderzoekscentra, producenten en logistiek) geduid worden en in samenhang zullen worden beschreven. Het is geen chemische verhandeling en ook geen (beleids)advies, maar een brede verkenning om de huidige stand van zaken begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Hoe zit het met de opslag, de distributie, het transport en niet te vergeten de veiligheid? Wat moet er aangepast worden? Hoe ziet een waterstof-samenleving eruit? Er zijn inmiddels legio initiatieven en organisaties die zich bezighouden met dit thema. De bedoeling van dit initiatief is om waterstof te benaderen vanuit een veiligheidsperspectief. Wat zijn de gevolgen van een mogelijke transitie op de omgevingsveiligheid? Wat kan er misgaan? En wat als het mis gaat? Deze studie is bedoeld om structuur en samenhang aan te brengen en tegelijk de toepassing binnen de chemische keten te onderzoeken.

De studie wordt afgesloten met een praktijktoetsing door de chemische logistiek als voorbeeld te nemen en de veiligheidsaspecten van waterstof bij toepassing in kaart te brengen. In deze fase van het project wordt een best practice voor het vervoer gevaarlijke stoffen opgesteld. De best practice zal op brede schaal gecommuniceerd worden binnen de hele keten.

 

Noodprocedures voor lithium batterijen

Met de voortdurende uitbreiding van de elektrificatie en behoefte om energie op te slaan neemt het gebruik van energiedragers waar lithium in zit toe. De opslag en het gebruik van batterijen vindt op grote schaal plaats in zowel de (chemische) logistiek, alsmede de chemische industrie. De risico’s bij een brand in lithium-ion houdende energiedragers, zoals ‘thermal runaway’ – het thermisch op hol slaan van een lithium-ion batterij, zijn bekend. Voor bedrijven die dit soort batterijen gebruiken/opslaan zijn er echter onvoldoende handvaten en instructies om branden te bestrijden en te weten op welke wijze er verder gehandeld moet worden als de brand onder controle is.

Om deze reden hebben wij als branchevereniging voor de chemische logistiek van de overheid goedkeuring gekregen voor het SVO-project “Versterken omgevingsveiligheid door noodprocedures voor lithium batterijen”. Er is een projectgroep gevormd welke in eerste instantie onderzoek zal verrichten naar de huidige stand van zaken rondom het design van de verschillende batterijen, de reactiepatronen in verschillende situaties en eventuele domino-effecten. Hierbij zal internationale kennis geworven worden. Na de onderzoeksfase zullen theorie en praktijk op elkaar afgestemd worden, met onder meer een best practice als resultaat.

Meer informatie over het project zal in de loop van dit jaar terug te vinden zijn op onze website.

 

VNCW gaat Best practice Veiligheidsbeheerssystemen opstellen

Veel bedrijven die deel uitmaken van de logistieke keten kunnen hun veiligheidscultuur en de omgevingsveiligheid sterk verbeteren door een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) op te stellen en in te voeren. En juist deze logistiek vindt het heel lastig om een dergelijk systeem met alle onderdelen op te stellen. Dit mede omdat het BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) dat dit als verplichting voorschrijft zich veelal richt op de (proces)industrie.

Doel van de Best practice is het verduidelijken van de elementen voor de bedrijven in de chemie logistiek, een meer gestructureerde denkrichting te introduceren en de veiligheidscultuur binnen de bedrijven naar de omgeving te vergroten. Secundair doel is ook gelijk het beste naar boven te halen; het gestructureerd denken en handelen op het gebied van veiligheid. De combinatie levert meer inzicht op in welke wijze de verschillende elementen van een VBS op elkaar ingrijpen. Het zal er voor zorgen dat de veiligheid in de hele keten sterk verbeterd wordt.

Binnen dit project wordt allereerst geïnventariseerd welke verschillende voorbeelden voor ieder VBS-element er zijn. Niet alleen in procedures, maar ook in veiligheidsstudies. In de volgende fase wordt een basisopzet van de Best practice gemaakt en worden de verplichte onderdelen per element gedefinieerd. In de daarop volgende fase wordt de Best practice verder uitgeschreven en worden voorbeelden toegevoegd.

In een aansluitend project zal de best practice als ‘kapstok’ dienen om data van de VBS-elementen bij verschillende bedrijven te verzamelen. Ook de rest van de keten (klanten en toeleveranciers) zal daarbij betrokken worden. De olievlekwerking van dit project zal hiermee een nog grotere versterking van de veiligheid binnen de logistieke keten opleveren. Het project waaraan een aantal bedrijven en branchevereniging VNCW deelnemen wordt ondersteund door de overheid in het kader van de SVO regeling.

Bedrijven, overheden en instellingen worden gevraagd deel te nemen aan een inventariserende enquête: www.vncw.nl/VBS2022

Best practice voor veilige chemische opslag

De branchevereniging VNCW heeft de afgelopen zes maanden samen met een aantal leden hard gewerkt aan een Best practice Behavior Based Safety Warehousing. Doelstelling is de veiligheid in de gevaarlijke stoffen opslagen verder te vergroten door een leidraad op te stellen. De Best practice is nu definitief geworden en beschikbaar gesteld.

In deze best practice wordt een overzicht gepresenteerd van gedragsinterventies die zich hebben bewezen in de praktijk. Daarbij zal men merken dat sommige interventies zich puur richten op directe gedragsbeïnvloeding. Maar veel interventies dragen tegelijkertijd ook bij aan het ontwikkelen van normen en waarden. Opgeteld leiden de interventies tot ontwikkeling en versterking van het veiligheid bewustzijn in brede zin binnen de magazijnen.

Als vereniging voor de chemische logistiek maakt de VNCW zich voortdurend hard veiligheid onder de aandacht te brengen; enerzijds door te laten zien dat een veilige opslag op de eerste plaats komt bij haar leden en anderzijds door de leden tools aan te reiken waarmee veilig werken binnen de opslagen verder kan toenemen.

De Best practice is gratis te downloaden via  www.vncw.nl/VNCW-Best-Practice-BBS-Warehousing.pdf

Naast de best practice is er tevens een startpresentatie (powerpoint) opgesteld. Login als lid om deze in te zien en te gebruiken.

 

Chemische logistiek gaat Best practice BBS Warehousing opstellen

De VNCW gaat een Best practice Behavior Based Safety Warehousing opstellen. Doelstelling is de veiligheid in de gevaarlijke stoffen opslag verder te vergroten door een leidraad op te stellen. In het kader van de Safetydeals ontvangt de vereniging voor de ontwikkeling een subsidie van de overheid.

‘De chemisch logistieke sector is vooral mensenwerk’; aldus Luciën Govaert, voorzitter van de VNCW; de branchevereniging van de Chemische logistiek ‘en in de magazijnen valt nog veel winst te behalen door medewerkers te observeren en te coachen. Daarbij gebruik ik niet voor niets het woord winst. Want hoewel veiligheid vaak als kostenpost gezien wordt, kun je dat ook anders zien. Het voorkomen van incidenten in het magazijn bespaart op aanrijdschade, opruimkosten, stilstand, product en reputatieschade. Als vereniging gaan we een Best practice opstellen, een leidraad, aan de hand waarvan bedrijven de veiligheid op de werkvloer kunnen vergroten’.

Enkele leden van de VNCW gaan actief mee doen aan het project. Naast het opstellen van de Best practice zal er tevens een testfase volgen waarbij de theorie in de praktijk gebracht zal worden. Het totale project heeft een looptijd van bijna 2 jaar.

Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS15 – en BRZO bedrijven gelanceerd

Tijdens de 8e editie van de Chemiebeurs op 28 September 2016 presenteerde de VNCW; de vereniging voor de PGS15 opslagen de ‘Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS15 – en BRZO bedrijven’. Deze best practice richt zich met name op de bedrijven die zich bezig houden met het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen, maar ook op de bedrijven die grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hun magazijnen hebben liggen en onder het BRZO vallen.

Het afgelopen jaar is door een projectgroep hard gewerkt aan de Best practice. De uitkomst van het project werd gebundeld en werd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de chemische keten overhandigd door één van de projectdeelnemers, Léon Smolders aan Jan van Nies van de DCMR. Deze laatste gaf in een korte toespraak aan dat hij met vreugde het plan in ontvangst nam en het als een bijzonder initiatief zag om de branche naar een hoger plan te tillen.

In de Best practice vormt de PGS15 de kern van de prestatie indicatoren, waarbij een onderverdeling is gemaakt naar gebouwen, inrichting en organisatie. Voor de BRZO bedrijven zijn daar om heen nog per VBS elementen extra indicatoren toegevoegd. Met deze indicatoren is een leidraad gegeven aan de hand waarvan bedrijven hun eigen set aan indicatoren kunnen vaststellen.

De best practice Prestatie-indicatoren is terug te vinden op de site van de VNCW: https://www.vncw.nl/VNCW-Best-practice-Prestatatie-indicatoren.pdf

 

VNCW gaat in 2016 Best practices opstellen.

De VNCW, de vereniging voor de PGS15 opslag, gaat dit jaar Best pratices opstellen om de branche sterker te maken. Binnenkort start in een eerste project het opstellen van een Best practice Prestatie-indicatoren. Op het meten van prestaties zal de komende jaren steeds meer nadruk komen te liggen. Daarbij zal het tevens steeds belangrijker worden om te laten zien wat de faalkans is van opgevoerde lines of defense.

Daarnaast zal er een Best practice Identificatie van gevaren opgesteld worden voor de BRZO bedrijven die in de logistiek werkzaam zijn. Met name de bedrijven in de logistiek die voor het eerst geconfronteerd worden met de BRZO blijken veel problemen te hebben hoe zij de gevaren op een systematische wijze in kaart moeten brengen.

De Best practises zullen vooral een hulpmiddel zijn en de inhoud zal zich in de praktijk in veel gevallen reeds bewezen hebben. Bij het opstellen zullen bedrijven uit de logistiek direct betrokken worden. Iedereen die aan het opstellen van de documenten wil meewerken wordt uitgenodigd een mail naar de VNCW te sturen (info@vncw.nl).