Staat van mainport Rotterdam in kaart gebracht

Met het rapport ‘Staat van mainport Rotterdam 2021’ brengt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het eerst informatie over risico’s en uitstoot van dit Rotterdamse complex in kaart. Hoofdonderwerpen van het rapport zijn: logistieke veiligheid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.

Mainport Rotterdam is het grootste industriële complex van Nederland en is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Met het ILT-rapport dat nu is uitgebracht ontstaat een beter beeld van de veiligheid in de regio en de impact die alle bedrijvigheid heeft op de leefomgeving en het milieu.

De mainport blijft in de meeste gevallen binnen de gestelde normen, maar dat wil niet zeggen dat er geen incidenten gebeuren of ongevallen voorkomen. De Staat laat zien dat er veel partijen bij het toezicht betrokken zijn, maar dat het totaalplaatje ontbrak. De optelsom van gegevens brengt risico’s beter én in samenhang in beeld.

Wat gevaarlijke stoffen betreft: de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die jaarlijks over de weg, het water en het spoor worden vervoerd, blijven binnen de vastgestelde grenswaardes. Deze grenswaardes zijn er om te voorkomen dat bij incidenten met deze stoffen een onacceptabel veiligheidsrisico ontstaat voor de omgeving. Bij het transport met gevaarlijke stoffen gebeurden in de mainport de afgelopen jaren jaarlijks gemiddeld 26 ongevallen met gevaarlijke stoffen in bulk.

In de praktijk zijn bij het toezicht op het opslaan en transport van gevaarlijke stoffen verschillende partijen betrokken. Waar het toezicht overgaat van de ene naar de andere bevoegde autoriteit bestaat het risico dat het zicht en de grip vanuit de overheid op de risico’s vervagen. En witte vlekken in het toezicht ontstaan. Een meer strategisch en operationeel afgestemde ketenaanpak in het toezicht en de uitwisseling van informatie lijkt gewenst.

Meer informatie over het rapport is te vinden op ilent.nl