Safety Management System
Chemical Logistics 


 Inleiding

Veel bedrijven die deel uitmaken van de logistieke keten kunnen hun veiligheidscultuur en de omgevingsveiligheid sterk verbeteren door een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) op te stellen en in te voeren. Onder regie van de branchevereniging VNCW wordt een Best practice VBS opgesteld ter verduidelijking van de elementen, om een meer gestructureerde denkrichting te introduceren en om de veiligheidscultuur binnen de bedrijven naar de omgeving te vergroten. Secundair doel is ook gelijk het beste naar boven te halen; het gestructureerd denken en handelen op het gebied van veiligheid. De combinatie levert meer inzicht op in welke wijze de verschillende elementen van een VBS op elkaar ingrijpen. Het zal er voor zorgen dat de veiligheid in de hele keten sterk verbeterd wordt.

Als VNCW willen we in het vervolg op het realiseren van de Best practice meer inzicht in KPI’s en faalkansen krijgen. Eenieder wordt vriendelijk gevraagd om mee te werken met het aanleveren van deze KPI’s en faalkansen. Het vormt een doorlopend project. Alvast dank voor jullie bijdrage.

 

 1. Organisatie en het personeel
  .

  Indicator Definitie Voorstel frequentie evaluatie Type indicator (leading of lagging) Berekening Norm Wettelijk kader/ veiligheidsaspect
  Opleiding medewerker Aantal chauffeurs op intern materiaal dat beschikt over een aantoonbaar opgeleid* Per kwartaal Leading Totaal aan chauffeurs intern materiaal 100% Adequaat opleiden
  Opleiding medewerker Aantal medewerkers dat functiegericht opgeleid is op het gebied van gevaarlijke stoffen (ADR 1.3 / PGS15) Per kwartaal Leading Totaal aantal medewerkers dat met gevaarlijke stoffen werken 100% Adequaat opleiden
  Taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden medewerker Aantal medewerkers dat beschikt over een functieomschrijving Per kwartaal Leading Totaal aantal medewerkers 100% Vastleggen taken/ verantwoordelijkheden/ bevoegdheden
  Taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden medewerker Aantal medewerkers dat jaarlijks een functioneringsgesprek krijgt Jaarlijks Leading Totaal aantal medewerkers 100% Functioneren medewerker
  Ondernemingscultuur Aantal overuren binnen het bedrijf (vaste medewerkers magazijn) Maandelijks Leading Totaal aantal uren versus aantal contracturen x 100 Indicator Goede (veiligheids-)cultuur

  Ondernemingscultuur

   

  Aantal opleidingen gepland Jaarlijks Leading Uitgevoerd opleidingen versus geplande opleidingen 100% Goede (veiligheids-)cultuur

  Ondernemingscultuur

   

  Gepland veiligheidsoverleg Afhankelijk van frequentie overleg Leading Uitgevoerd veiligheidsoverleg 100% Goede (veiligheids-)cultuur / betrokkenheid directie

  Ondernemingscultuur

   

  Nieuwe medewerkers worden aantoonbaar ingewerkt (magazijn) Jaarlijks Leading Nieuwe medewerkers zijn aantoonbaar ingewerkt versus nieuwe medewerkers 100% Goede (veiligheids-)cultuur
  Taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden medewerker Kennis medewerkers wordt periodiek getoetst Jaarlijks Leading Aantal getoetste medewerkers versus aantal opgeleide medewerkers 100% Functioneren medewerker

  Kopieer bovenstaande tabel en vul voor jouw organisatie in en mail ons.

  .

 2. De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
  .

  Indicator Definitie Voorstel frequentie evaluatie Type indicator (leading of lagging) Berekening Norm Wettelijk kader/ veiligheidsaspect
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Actiepunten uit veiligheidsstudies binnen gestelde termijn opgelost Jaarlijks Leading Totaal aantal actiepunten uit veiligheidsstudies 100% Identificatie gevaren en beoordeling risico’s
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Binnen termijn afgeronde actiepunten uit ongevalsonderzoeken Jaarlijks Leading Totaal aantal actiepunten uit ongevalsonderzoeken 100% Identificatie gevaren en beoordeling risico’s
  Identificatie gevaren en beoordeling risico’s Aantoonbare procedure voor stoffenacceptatie Jaarlijks Leading Check op stoffenacceptatie 100% Identificatie gevaren en beoordeling risico’s
  Identificatie gevaren en beoordeling risico’s Veiligheidsinformatieblad aanwezig Maandelijks Leading Check op aanwezigheid veiligheidsinformatie-blad 100% Verplichting uit PGS 15
  Identificatie gevaren en beoordeling risico’s Procedure identificatie en beoordeling gevaren zware ongevallen aantoonbaar uitgevoerd. Jaarlijks Leading Check op opvolging procedure (nader te bepalen door bedrijf) 100% Verplichting uit BRZO 2015
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circel Registratie near-misses Maandelijks Lagging Acties uit near-misses registratie aantoonbaar opgevolgd. 100% Identificatie gevaren en beoordeling risico’s

  Kopieer bovenstaande tabel en vul voor jouw organisatie in en mail ons.
  .

 3. De controle op de exploitatie
  .

  Indicator Definitie Voorstel frequentie evaluatie Type indicator (leading of lagging) Berekening Norm Wettelijk kader/ veiligheidsaspect
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Kritische installaties op tijd onderhouden Per kwartaal Leading Gepland onderhoud kritische installaties / uitgevoerd onderhoud kritische installaties x 100 100% Beschermingsniveau PGS 15 / betrouwbare technische veiligheidsbarrière
  Borging processen / compliance Beoordelen stoffen op juiste opslaglocatie Maandelijks Lagging Aantal stoffen steekproef juist op locatie / aantal stoffen in de steekproef x 100 100% Compliance met vergunning
  Borging processen / compliance Beoordelen stoffen op aanwezigheid (juiste) MSDS Per kwartaal Lagging Aantal stoffen steekproef met juist MSDS / aantal stoffen in de steekproef x 100 100% Compliance met vergunning
  Borging processen / compliance Veiligheidsinspecties-/rondes Afhankelijk van frequentie bedrijf Lagging Aantal uitgevoerd / aantal geland x 100 100% Compliance met vergunning
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Acties uit veiligheidsinspecties-/rondes Per kwartaal Leading Aantal opgevolgde acties / aantal op te volgen acties x 100 100% Compliance met vergunning / identificatie van gevaren en beoordeling risico’s
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Onderhoud contractors via werkvergunning Maandelijks Leading Aantoonbare werkvergunning bij alle werkzaamheden uitgevoerd door contractors 100% Goede (veiligheids-) cultuur
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Werkvergunningen Maandelijks Leading Werkvergunningen correct ingevuld 100% Goede (veiligheids-) cultuur
  Lines of Defence in LOC-scenario’s Lines of Defence aanwezig 100%
  Gelopen veiligheidsrondes per maand 2/maand
  Afgeleide veiligheidscultuur Herstelwerkzaamheden/schades aan stelling/aanrijbeveiliging Niet gemelde schades aan stellingen/aanrijbeveiliging 0 Goede (veiligheids-)cultuur
  Afgeleide veiligheidscultuur Herstelwerkzaamheden/schades aan intern transport materiaal Niet gemelde schades aan inter transport materiaal 0 Goede (veiligheids-)cultuur
  Afgeleide veiligheidscultuur Herstelwerkzaamheden/schades aan gebouw Niet gemelde schade aan gebouw 0 Goede (veiligheids-)cultuur

  Kopieer bovenstaande tabel en vul voor jouw organisatie in en mail ons.
  .

 4. De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
  .

  Indicator Definitie Voorstel frequentie evaluatie Type indicator (leading of lagging) Berekening Norm Wettelijk kader/ veiligheidsaspect
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle MOC niet uitgevoerd / doorlopen volgens eigen procedure Per kwartaal Leading Aantal MOC’s dat niet correct is uitgevoerd ten opzichte van totaal aantal 100% Goede (veiligheids-)cultuur
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Wijzigingen aan blussysteem begeleidt door MOC Maandelijks Leading Aantal MOC’s blussysteem / aantal wijzigingen aan blusssyteem x 100 100% Beschermingsniveau PGS 15 / betrouwbare technische veiligheidsbarrière

  Kopieer bovenstaande tabel en vul voor jouw organisatie in en mail ons.
  .

 5. De planning voor noodsituaties
  .

  Indicator Definitie Voorstel frequentie evaluatie Type indicator (leading of lagging) Berekening Norm Wettelijk kader/ veiligheidsaspect
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Uitgevoerde trainingen/oefeningen BHV Maandelijks Leading Aantal uitgevoerde BHV-oefeningen / aantal oefeningen BHV volgens schema x 100 100% Effectieve noodorganisatie
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Aanwezige medewerkers met een geldig BHV certificaat Dagelijks? Leading Aanwezige BHV-ers / aantal benodigde BHV-ers  om het grootste scenario uit te kunnen voeren x 100 100% Effectieve noodorganisatie
  Borging processen / compliance Ontruiming binnen vastgestelde tijd Per kwartaal Leading Gemeten tijd bij oefening gelijk of kleiner dan vastgestelde tijd Ja  Effectieve noodorganisatie

  Kopieer bovenstaande tabel en vul voor jouw organisatie in en mail ons.
  .

 6. Het toezicht op de prestaties
  .
  .

  Indicator Definitie Voorstel frequentie evaluatie Type indicator (leading of lagging) Berekening Norm Wettelijk kader/ veiligheidsaspect
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Verbeterdoelen management review Jaarlijks Leading Aantal geformuleerde verbeterdoelen / gerealiseerde verbeterdoelen 100% Goede (veiligheids-)cultuur
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Prestatie-indicatoren Jaarlijks Leading Behaalde score’s op prestatie-indicatoren / doelstellingen prestatie-indicatoren % van de kpi’s behaald Goede (veiligheids-)cultuur
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Binnen termijn afgeronde actiepunten uit bevindingen van audits en inspecties Jaarlijks Leading Totaal aantal bevindingen van audits en inspecties 100% Goede (veiligheids-)cultuur
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Conform planning afgeronde interne audits Jaarlijks Leading Gerealiseerde audits / geplande audits x 100 100%  Goede (veiligheids-)cultuur
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Conform planning uitgevoerd afdelingsoverleg Jaarlijks Leading Aantal uitgevoerde afdelingsoverleggen / geplande afdelingsoverleggen x 100 100%  Goede (veiligheids-)cultuur

  Kopieer bovenstaande tabel en vul voor jouw organisatie in en mail ons.
  .

 7. Controle en analyse
  >

  Indicator Definitie Voorstel frequentie evaluatie Type indicator (leading of lagging) Berekening Norm Wettelijk kader/ veiligheidsaspect
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Overtredingen BRZO audit Jaarlijks Lagging Aantal categorie 1 en 2 overtredingen 0 Goed werkend VBS
  Ondernemingscultuur / implementatie deming circle Bevindingen BRZO audit Jaarlijks Lagging ???

  Kopieer bovenstaande tabel en vul voor jouw organisatie in en mail ons.
  .
  Bedrijven, overheden en instellingen worden voor nu gevraagd deel te nemen aan een inventariserende enquête welke eerder in het project verscheen: www.vncw.nl/VBS2022

youtube