Projecten VNCW

Beste lezer,

Onderstaand treft u projecten waarbij de VNCW initiatiefnemer was of is en waarbij de resultaten gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit, milieu, arbo, cultuur en veiligheid binnen de chemische keten.

Onderstaande informatie staat vrij ter beschikking van de gebruiker. U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van VNCW, tenzij anders vermeld. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.

Wij hebben de inhoud van deze pagina en projecten met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De projecten worden echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De VNCW garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is en/of vrij zal zijn van fouten. Veel plezier met het doornemen van de projecten en we hopen dat deze alsnog leerzaam zullen zijn.

.

⇒ Projecttitel: Inventariseren en oplossen Knelpunten Toepassing Innovaties.

In de praktijk blijkt dat innovaties om de veiligheid te verbeteren bij bedrijven met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen onvoldoende toegepast worden. Vaak is onduidelijk hoe dit komt. Daarom is er behoefte dit nader uit te zoeken. Hiermee zou verhelderd kunnen worden tegen welke knelpunten bedrijven oplopen bij het benutten van veiligheidskansen door toepassing van innovaties.

De chemische keten is van nature relatief behoudend vanwege onbekendheid met nieuwe risico’s. Toch vindt er voortdurend onderzoek plaats naar nieuwe technieken. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar innovatieve oplossingen om daarmee ook de veiligheid te verbeteren. Er blijken structurele obstakels te bestaan. Dit project gaat systematisch op zoek naar waar en waarom innovatieve technieken niet worden toegepast en wat de knelpunten zijn. Van de inventarisatie wordt een tussenverslag gemaakt.

Dit verslag is inmiddels gepubliceerd: klik Rapport Inventarisatie knelpunten in de chemische keten V1

Vervolgens worden de oorzaken van de knelpunten geanalyseerd. Denk aan conflicterende wetgeving, hoge kosten of hoge complexiteit. Op basis van de analyse wordt bepaald welke innovaties prioriteit hebben. Vervolgens worden voorstellen voor de gehele industriesector uitgewerkt om de knelpunten op te lossen.

De projectactiviteiten zijn primair gericht op het veiliger maken van de productie en de logistieke productie-omgeving. Deelnemers aan het project doen actief mee door hun knelpunten te benoemen en te specificeren. Dit project verhoogt daarmee het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur.

Er worden twee sub-projecten opgepakt:

Knelpuntenonderzoek Gecontroleerd vluchten

Gedacht is om sensoren, bijvoorbeeld een key of badge die iedereen bij zich heeft te koppelen aan het blussysteem. Bevindt een slachtoffer zich nog in de bluszone dan zal deze niet actief kunnen zijn. Pas wanneer iedereen in veiligheid is, zal het blussysteem zijn werk doen.  Een degelijk systeem is op dit moment nog een innovatie met veel knelpunten. Technisch gezien zijn de ontwikkelingen nog niet zo ver. Daarnaast is het onzeker of er voldoende bedrijven zijn die interesse in de gekoppelde sturing hebben. Onderzoek zou dat moeten uitwijzen of deze knelpunten weggenomen kunnen worden.

De voortgang van het project kan in het leden-projectmanagement gevolgd worden.

Knelpuntenonderzoek Safe by design

Het gaat binnen de invulling van dit knelpunt om het definieren van de meest primaire uitgangspunten van een blustechniek voor een nieuwe stof of categorie stoffen. Binnen de benadering van dit knelpunt kiezen we voor een actueel onderwerp als voorbeeld voor nader onderzoek : de repressieve benadering vaneen opslag met Lithium-ion energiedragers. In tegenstelling tot de reguliere aanpak van een probleemstelling kijken we niet direct de verschillende blusmethoden, maar gaan terug naar de tekentafel: Safety by design.

De voortgang van het project kan in het leden-projectmanagement gevolgd worden.

.

⇒ Projecttitel: Best practice – Veilig vluchten uit total flooding magazijnen.

De branchevereniging VNCW heeft in een project (financiering uit eigen middelen) een Beste praktijk opgesteld waarin is vastgelegd hoe men veilig moet vluchten uit magazijnen die voorzien zijn van een blusinstallatie. Aangezien er verschillende blusinstallaties zijn met ieder hun eigen eigenschappen en risico’s zijn er verschillende paragrafen aan de blusinstallaties gewijd worden.In deze Best practice worden een aantal verschillende brandblus- dan wel beheerssystemen besproken. Er wordt geen uitspraak gedaan of deze bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen een geschikt blusmiddel zijn. Hiervoor zijn nationale- en internationale voorschriften en normen opgesteld. In deze Best practice wordt over een blusinstallatie gesproken. In sommige gevallen zal een beheersinstallatie voldoende zijn op basis van normen of voorschriften. In deze Best practice wordt voor het gemak verder gesproken over een blusinstallatie. Naast het opsommen van de verschillende gevaren per blussysteem worden mogelijke maatregelen aangereikt, niet limitatief en verplicht stellend. Bouwkundige- en organisatorische maatregelen zijn vaak maatwerk. Iedere opslaghouder dient voor zichzelf vast te stellen welke set aan maatregelen voor zijn of haar opslag afdoende is. Het volgen van deze Best practice is op eigen risico en vormt uitsluitend een handreiking, waarbij uitsluitend de systemen worden behandeld zoals opgenomen in de PGS14 en PGS15.

Deze Best practice kwam mede tot stand door: Luciën Govaert (VNCW), Leo Arts (Farmusol B.V.), Pieter Bikker (Wagner Nederland B.V.), Jan de Bruin (ANSUL Solutions B.V.), Cor Eckers (VdS Nederland), Jerry Krijn (Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG), De factsheet is tijdens de Chemie on Tour op 12 december gepresenteerd.

De “best practice” is gratis te downloaden op: https://www.vncw.nl/best-practice/.

.

⇒ Projecttitel: Chemie on tour

Het delen van “best practices” voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen in de logistieke keten en het laten zien hiervan via “Chemie on tour” middagen. De best beschikbare methodieken en nieuwe technieken zullen worden besproken bij gastheer bedrijven. Daarbij komen ook de valkuilen en mogelijke oplossingen aan bod. Hierdoor ontstaan nieuwe initiatieven die de veiligheid en duurzaamheid van de chemische bedrijvigheid in de logistieke sector verhogen.

Dit project faciliteert een laagdrempelige en praktische manier van kennisdeling voor en door BRZO-bedrijven. In de chemische sector is net als in andere sectoren de behoefte aan praktische kennisdeling groot. Met name over het toepassen van best beschikbare methodieken en nieuwe technieken om de productie veiliger, efficiënter of duurzamer te laten verlopen. Individuele bedrijven van beperkte omvang kunnen onmogelijk alles zelf testen of uitproberen. Ze kunnen wél leren van de ervaring van anderen.

De eerste Tour bij Sachem werd gelijk al een succes. Centraal stond het laden en lossen van tankauto’s, onderhoud binnen een chemische plant en leiderschap binnen een chemisch bedrijf. Drie onderwerpen die aangevuld door een presentatie door het bedrijf zelf door deskundige sprekers werd toegelicht. Op 18 December deed Chemie on Tour Broekman Logistics in Venlo aan. Het bedrijf opende juist een volledig nieuwe site met meerdere magazijnen welke aan de laatste eisen voldeden en zelfs ‘bovenwettelijk’ nieuwe snufjes bevatte. Opnieuw werden zeer interessante lezingen gepresenteerd. Met name videobeelden van testbranden die recent waren opgenomen deden bij velen stof opwaaien. Brand bleef zich namelijk verspreiden ondanks een schuimlaag welke al aangebracht was. Ook een presentatie over Lithiumbatterijen maakte indruk. Ook stonden de ontwikkelingen rondom een nieuwe Best practice ‘Veilig vluchten uit een opslagvoorziening met verpakte gevaarlijke stoffen’ op het programma. Na de lezingen volgende in verschillende groepen de rondleidingen waarbij van alles over best practices verteld werd, de invulling door het bedrijf en waarom bepaalde keuzes gemaakt werden. Aanvullend werden de laatste snufjes binnen de PGS15 opslagen getoond.

Na de zeer succesvolle Chemie on Tours bij Sachem in Zaltbommel en bij Broekman Logistics in Venlo werd de 3e en 4e Tour ingepland. De derde Tour werd ingepland op vrijdag 3 april bij Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) op de Maasvlakte. Helaas werd dit door het bedrijf gecancelled. In allereil werd gezocht naar een alternatieve locatie. Een nieuwe locatie werd gevonden bij Neele Vat logistics.

De datum bleef op 3 April staan en de lezingen konden eveneens verplaatst worden. Alle bezoekers moesten echter wel opnieuw aangeven of ze zich voor de nieuwe locatie konden interesseren. Helaas verspreidde Covid-19/Corona  zich in Maart ook binnen Nederland en moest ook de Tour bij Neele Vat afgezegd worden.

Gevraagd werd of iedereen zich wilde inschrijven voor de volgende Tour, deze keer bij Vopak. Er werden naar nieuwe inleiders gezocht die beter bij de nieuwe locatie paste. Het aantal aanmeldingen liep goed en er werd een mooi programma opgezet. Ondertussen werd steeds meer duidelijk dat 12 juni ook niet haalbaar werd. In overleg met Vopak werd daarom besloten om deze keer ‘voor zeker te gaan’ en  het programma Chemie on Tour tot eind 2020 door te zetten en de 3e en 4e Tour samen te voegen en deze op 4 December te houden. Helaas ook door de directie van Vopak besloten om het akkoord voor doorgang van de Tour in te trekken. Het gegeven dat een grotere groep over het terrein zou gaan en in een ruimte zou samenkomen schrok alsnog af, waarna besloten werd om de toezegging in te trekken. Er werd druk gezocht naar alternatieve locaties maar geen voldeed aan de verwachtingen of werden concrete toezeggingen gedaan. Tenslotte werden nog alternatieven onderzocht (webinars, rondleiding per film), maar hiermee zou aan het doel voorbij gegaan worden. Besloten werd om het programma vroegtijdig te beeindigen.

Ondanks deze de tegenslagen wordt door de organisatie en de bezoekers met tevredenheid op het programma terug gekeken. Het programma voldeed aan de verwachting en de opzet nodigt uit om op termijn op eigen kracht het programma weer op te pakken. ‘Zien’ in de praktijk zorgt voor een betere overdracht van kennis en moet zeker gestimuleerd worden. Wil je bij jou op de locatie in 2021 (of later) een Chemie on Tour samen met ons faciliteren? Neem contact op met het VNCW-secretariaat via bs@vncw.nl

Naast de kennisdeling op locatie tussen de gastheer en de ‘gasten’ zijn alle getoonde “best practices” beschikbaar op www.chemie-on-tour.nl.

.

⇒ Projecttitel: Cursus Brandveilige PGS15 opslagen

Doel van dit project: het opzetten van een kenniscursus “Brandveilige PGS15 opslagen” over de basisbeginselen van brandveiligheid, de chemie en chemische reacties binnen de BRZO-bedrijven in de verpakte gevaarlijke stoffen branche (PGS15 bedrijven). Dit moet leiden tot voorkoming van branden en andere veiligheidsincidenten met gevaarlijke stoffen. De cursus is niet alleen bedoeld voor logistieke bedrijven, maar ook voor overheden en andere belangstellenden die hun kennis willen vergroten.

De cursus “Brandveilige PGS15 opslagen” werd opgezet voor managers in de logistieke sector betrokken bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De cursus bestond uit één grote sessie welke in het nieuwe pand van Gondrand gehouden werd. De cursus werd zeer goed bezocht en was zeer leerzaam. Deelnemers konden na afloop de opslagomstandigheden in de praktijk bekijken. Het behandelde cursusmateriaal (bestaande uit alle aspecten van de bouw werd na de cursus door de presentatoren in samenwerking met de projectleiding omgezet in een E-learning cursusmodule. Op deze manier blijft de gebundelde kennis ook op de langere termijn beschikbaar voor de bedrijven in de logistieke opslagketen van gevaarlijke stoffen. Dankzij de samenwerking met de overheid is dit project mogelijk gemaakt en kon de cursus ontwikkeld worden. De E-learning kan nu tegen gereduceerd tarief gevolgd worden via VNCW College. We zullen ook in de toekomst blijven werken aan het updaten van de inhoud en de e-learning nog interessanter maken. Alle deelnemers aan de cursus kregen en alle deelnemers aan de E-learning ontvangen het certificaat Brandveilige PGS15 opslagen.

.

⇒ Projecttitel: Chemie voor de logistiek

Kennis over chemie beperkt zich vaak tot algemene kennis zoals de indeling van gevaarlijke stoffen en de inhoud van een veiligheidsblad. Toch moeten logistieke medewerkers de risico’s van gevaarlijke stoffen en chemische reacties kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld stoffen die met elkaar een reactie aangaan moeten op basis van de PGS15 uit elkaar geplaatst worden. En bij incidentmanagement moeten de juiste handelingen worden verricht zoals het neutraliseren van een chemische stof. Gebrek aan kennis hierover kan leiden tot onacceptabele risico’s. Een logistiek manager wordt opgeleid in het managen van een logistieke bedrijfsactiviteiten en een magazijnmedewerker krijgt zijn opleiding vooral gericht op het magazijnwerk. Aanvullend krijgen zij een cursus omgaan met gevaarlijke stoffen. Toch hebben de logistiek manager en de magazijn-medewerkers vaak onvoldoende kennis over gevaarlijke stoffen en specifiek over wat een chemische stof kan doen. Ze worden geconfronteerd met begrippen die hen weinig zeggen. Wat zijn bijvoorbeeld polaire stoffen? De producent van de chemische producten verwacht, dat de logistieke ketenpartner weet wat de veiligheidsrisico’s van de chemische producten zijn.
Het gebrek aan basiskennis zorgt niet alleen voor extra risico’s in de logistieke keten. Het kan ook leiden tot miscommunicatie tussen ketenpartners. Met dit project wordt de basiskennis van gevaarlijke stoffen verhoogd voor personeel werkzaam in de logistieke opslagsector.

De cursus “Chemie voor de logistiek” waarin relevante basiskennis over gevaarlijke stoffen gecombineerd werd met een aantal praktijk gerichte proeven is uiteindelijk samen met hogeschool Rotterdam en andere chemische deskundigen opgesteld. Om de hiaten in de benodigde kennis te verkennen werd eerst een inventarisatie ronde gehouden. Hierbij werden interviews afgenomen met betrokkenen uit de opslagsector. De verkenning werd vervolgd met interviews met bevoegde gezagen en met andere BRZO-bedrijven buiten de opslagsector. Hiervan werd een SWOT analyse gemaakt. Een ervaren scheikundige van de hogeschool gaf de cursus aan deelnemers uit de logistieke doelgroep. Uiteindelijk werden er verspreid over het land twee cursussen georganiseerd. De cursus werd positief ontvangen.

Voor laagdrempelig gebruik werd de cursus omgezet in een E-learning module. De cursus vindt u tegen gereduceerd tarief in VNCW College

.

⇒ Projecttitel: Kennisverrijking blussystemen PGS15

Binnen de chemische opslagsector behoren blussystemen tot de belangrijke technische repressieve maatregelen bij incidenten. Vragen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn:

1. Welk blussysteem kies je bij jouw gevaarlijke stoffen als opslaghouder?
2. Met welke regels heb je te maken?
3. Wat zijn belangrijke veiligheidseisen vanuit normen en regelgeving?

Voor de aanvang van dit SVO project (Safetydeal in samenwerking met de overheid) was er nog geen op de logistieke branche gerichte cursus over blussystemen. De redenen daarvoor waren, dat opleiders onvoldoende omzet voorzagen, adviesbureaus de kennis graag voor zichzelf hielden en blussystemen geen onderdeel van de logistieke bedrijfsvoering zijn. Daarom is een gerichte scholing op het gebied van blussystemen opgezet.

In totaal zijn er in 2018 vier cursussen georganiseerd met als doel het kennisniveau over blussystemen in de logistieke branche te vergroten. De cursussen gegeven door een expert, zijn steeds met veel enthousiasme ontvangen!

De cursus is in 2019 nog eens gegeven en ook in de toekomst staan open inschrijvingen op het programma.

De eerstvolgende staat wordt vermoedelijk in 2021 (afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19/Corona) georganiseerd. Via het secretariaat van de VNCW kan hierover contact opgenomen worden (bs@vncw.nl).

Overigens wordt er ook gewerkt aan het certificeren van een Opgeleid persoon brandbestrijdingsinstallaties (zie ook het werkprogramma 2020-2021)

.

⇒ Projecttitel: Best practice behavior based safety logistics

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden en medewerkers over de veiligheid in het magazijn te waken. De VNCW draagt daar, in de vorm van tools, als branchevereniging graag aan bij. Er bestaan al een aantal Behavior based Safety programma’s. Deze zijn in het kader van deze Best practice bekeken en daar waar ze van toepassing zijn, zijn als ‘goede praktijken’ vermeld. Ook is aansluiting gezocht met tools die in het kader van deze BBS Warehousing gebruikt kunnen worden.

In 2017 is de Best practice samen met een aantal leden uitgewerkt:
Luciën Govaert – VNCW
Mieke van Ginkel-van Maren – Step2advice
Tom Heesakkers – Gondrand Traffic B.V.
Leon Smolders – Imperial Logistics International
Cees Broeren – Wilhelmsen Ships Service
Laurens Kruijt – Alfabeeld veiligheid & gedrag
Davey Verbeek – Alfabeeld veiligheid & gedrag

In 2018 is deze binnen een opslagbedrijf (Farmusol) in de praktijk getest. Dat leverde enthousisaste reacties op. De campagne op locatie begon met een startbijeenkomst, waarna het gedrag op de werkvloer gedurende enkele weken gemonitored werd. Wekelijks was een sessie met het personeel om gedrag bij te sturen. Deze bijeenkomsten werden zeer gewaardeerd en zullen zeker een blijvende effect hebben.

Onderstaand treft u de campagne posters, index van de trajectmap die uitgedeeld kan worden, de formulieren die er bij horen en de persberichten. Het materiaal staat gratis ter beschikking.

Tab 1: Startpresentatie

Tab 2: Enquete Start / Afsluiting Traject

Tab 3: Toolbox meeting formulieren: [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ]

Tab 4: Safety Coaches : Alerts

Tab 5: Behavior Based Safety Warehousing

In de “best practice BBS logistics” staat hoe een bedrijf in de chemische logistieke keten praktijkbegeleiders kan aanwijzen, waarop ze moeten letten, hoe ze medewerkers moeten monitoren en op welke wijze ze gedragingen kunnen veranderen. Na een praktijktest bij een BRZO bedrijf zal de “best practice” definitief gemaakt worden. De “best practice” is gratis te downloaden op: https://www.vncw.nl/best-practice/.