Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens

In het ADR zijn de taken van de verschillende te onderscheiden functies geregeld. De ervaring leert dat deze bij het laden en lossen van tankwagens niet altijd even duidelijk zijn. De chemische keten, en dan met name de ontvangende partijen, heeft regelmatig onvoldoende kennis van de verschillende taken en veel interne incidentbestrijding bij bedrijven is wegbezuinigd. Wij willen hier verbetering inbrengen met ons project ‘Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens’, welke in het kader van de SVO-regeling door de overheid mede mogelijk wordt gemaakt. In het project worden handelingen die tot verschillende scenario’s kunnen leiden geïdentificeerd, wordt een juridische toetsing uitgevoerd en worden noodscenario’s opgesteld. Het project zorgt voor een vastlegging van noodscenario’s en zal resulteren in een toolbox die zich primair richt op de ontvangende partij met daarin een video, een praktijkgerichte E-learning, een Best practice en informatieve leaflets.

De praktijk leert dat het vaker voorkomt dat tankwagenchauffeurs alleen moeten laden of lossen, zonder dat er een operator aanwezig is en dat er geen borden boven de lospunten hangen, waardoor de verkeerde lospunten gebruikt kunnen worden. Bovendien hebben we steeds vaker te maken met anderstaligen en de risico’s die optreden wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt. Potentieel liggen er dan allerlei scenario’s op de loer en is het de vraag hoe gereageerd gaat worden.

Het VNCW-project richt zich in eerste instantie op noodscenario’s die zich voor kunnen doen, de oorzaken hiervan en de eerste aanpak. Als subdoelen worden de handelingen die hebben geleid tot deze scenario’s onder de loep genomen en vindt tevens een juridische toetsing plaats.

Het project begint met de identificatie van stoffen en noodscenario’s en resulteert in een toolbox die zich primair richt op de ontvangende partij van gevaarlijke stoffen met daarin een video, een praktijkgerichte E-learning, een Best practice en informatieve leaflets. Daar waar verbeteringen in processen doorgevoerd kunnen worden zullen deze in de best practice mee genomen worden. De toolbox zal actief gedeeld worden binnen de hele keten. Contactpersonen binnen bedrijven worden hierbij actief benaderd. Ook andere sectoren die doorgaans niet binnen de chemische keten horen zullen benaderd worden. Het resultaat krijgt hiermee een olievlekwerking met een nog groter bereik en versterking van de veiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankauto’s.