Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd. Het doel van het rapport is te leren van arbeidsongevallen om deze in te toekomst te voorkomen. De monitor draagt bij aan kennis over bepaalde ongevalstypen. In deze uitgave betreft dit ongevallen met gevaarlijke stoffen. Er is voor dit ongevalstype gekozen omdat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum indicaties zijn dat het aantal arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen de afgelopen jaren is toegenomen. Ongevallen met gevaarlijke stoffen komen het vaakst voor in de sectoren ‘Industrie’ (35%) en ‘Handel’ (16%).

In hoofdstuk 3 van de monitor wordt uitgebreid stilgestaan bij de analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen. De monitor is te downloaden via de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Lees verder op nlarbeidsinspectie.nl