Minor afwijkingen bij beschermingsniveau 1.

PGS 15 opslagen met beschermingsniveau 1 (automatische blusinstallatie) dienen hun installatie jaarlijks / half jaarlijks door een instantie te laten beoordelen door een inspectie-A instelling. Een aantal van onze leden laten hun blusinstallatie inspecteren door een inspectie-instelling die werkt met inspectieschema’s die zijn opgesteld onder auspiciën van het CCV. Daar waar de inspectieschema’s worden gevolgd kunnen per 1 januari 2014 problemen ontstaan. Het CCV heeft de afgelopen tijd gewerkt aan nieuwe inspectieschema’s waarbij het mede op aandringen van de Raad voor Accreditatie het niet meer wordt toegestaan een goedkeurend inspectierapport of certificaat af te geven met een dubbele conclusie (voldoen aan de norm en doeltreffendheid). Dit nieuwe schema gaat dus per 1 januari aanstaande in.

In het nieuwe schema is geen ruimte meer voor kleine afwijkingen (‘minor’ overtredingen). Momenteel is er wel ruimte voor ‘minor’ overtredingen (zogenaamde B-afwijkingen)zolang de doeltreffendheid van de installatie niet negatief beïnvloed wordt. Dat dit tot problemen gaat leiden is door het bedrijfsleven, waaronder de VNCW al eerder aangegeven. Het probleem wordt door het CCV, de inspectie-instellingen en de RvA(VIVB) in 2014 opgepakt, maar dat zal tijd beslaan. Ook de VNCW zal er zich actief mee bemoeien. In een recent overleg heeft Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangegeven bevoegde gezagen op verzoek te adviseren om niet handhavend op te treden bij ‘minor’ overtredingen.

Bij deze willen we de leden verzoeken zich bij ons te melden indien deze problemen zich daadwerkelijk voordoen.