Gevolgen in werking treden PAS

Tot en met 20 februari 2015 heeft het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (http://pas.natura2000.nl/) ter inzage gelegen. Hiermee gaat de manier veranderen waarop bij vergunningverlening wordt omgegaan met stikstofdepositie en met de hierbij behoren vergunningverleningen ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw).

Dit kan gevolgen hebben voor bedrijfsvoering bij toekomstige bedrijfswijzigingen of uitbreidingen maar ook bij andere toekomstige procedures als bedrijven niet beschikken over een Nbw-vergunning. Het is daarom raadzaam om nu, voordat de PAS in werking treedt, te overwegen of een eventueel benodigde Nbw-vergunning verkregen kan worden met in werking treding van de PAS of dat men beter nu op basis van het oude recht nog een Nbw-vergunning kan aanvragen om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

Wij hebben de ontwikkelingen op de voet gevolgd en zien in bepaalde gevallen knelpunten ontstaan door de voorgenomen in werking treding van de PAS, zoals hierboven genoemd. In onderstaande e-mail lichten wij deze problematiek kort verder toe.

Huidig recht:
Op basis van de Natuurbeschermingswet is een vergunning nodig indien een project/handeling (Wabo-vergunning) een significant nadelig effect heeft op de beschermde waarden van het aangewezen Natura2000 gebied. Deze verplichting geldt al sinds 2004, maar pas sinds de inwerkingtreding van de Wabo in 2010 is dit procedureel verankerd door het aanhaken van de Natuurbeschermingswet. Het kan hierdoor dus zo zijn dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door uw huidige vergunde activiteiten niet zijn gedekt door een natuurbeschermingswetvergunning. Hierbij kunt u denken aan ammoniakemissie en NOx-emissie uit schoorstenen en uitlaatgassen.

Voor ieder bedrijf dat geen Nbw-vergunning heeft, is dus van belang om na te gaan welke stikstof- en ammoniakemissie men heeft en of dit invloed heeft op de nabijgelegen Natura2000-gebieden. Daarna moet men de afweging maken of de vergunning verkregen kan worden met in werking treding van de PAS of dat men beter nu op basis van het oude recht nog een Nbw-vergunning moet aanvragen.

Om te kunnen salderen binnen het oude (=huidige) recht is van belang dat uw bedrijf reeds vergunning had op 7 december 2004 (Natura2000-gebieden). Bedrijven nabij Vogelrichtlijngebieden dienen zelfs te beschikken over vergunde rechten op 10 juni 1994 om mee te moeten salderen. Indien uw bedrijf niet beschikt over deze vergunde rechten, kan enkel nog vergunning worden verkregen op basis van externe saldering door het opkopen van emissierechten. Dit is echter een onzekere factor met haken en ogen, vanwege de voorwaarden waaraan externe saldering moet voldoen en de beperkte tijd die geldt voor inwerkingtreding van de PAS.
Ontwerp-PAS
In de ontwerp-PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen ten minste één stikstofgevoelig habitattype voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 117 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden. In kaart 1.1 zijn de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden weergegeven.
[Geen beschrijving]

Met de PAS beoogt de overheid een systematiek te ontwikkelen, waarbij economische ontwikkelingen hand in hand gaan met de beheersmaatregelen en de autonome ontwikkelingen door ontwikkelingsruimte te creëren te verdelen tussen verschillende typen projecten. Jegens de ontwerp-PAS zijn reeds zienswijzen ingediend, de minister wil deze zienswijzen en de provinciale beleidsregels medio maart bespreken in de Tweede Kamer en wil medio april 2015 de PAS vaststellen.

Tijdens de informatieavonden kwam o.a. naar voren dat er de volgende onzekerheden en beperkingen zijn:
· Het is nog niet bekend hoeveel stikstofdepositieruimte per Natura2000-gebied wordt vrijgemaakt

· De beschikbare ruimte wordt verdeeld tussen overheid (maatschappelijke projecten) en bedrijfsleven

· Bedrijven met Nbw-vergunning gaan voor bedrijven zonder Nbw-vergunning (zogenaamde interimmers)

· Wie het eerst komt die het eerst krijgt en op = op. Daarna moet worden gewacht op de volgende ronde (2021!) waarin economische ontwikkelingsruimte wordt vrijgemaakt

· Salderen met oude rechten (wabo-vergunde activiteiten) of extern (huidige systematiek) kan niet meer, enkel salderen met maatregelen binnen de inrichting is nog mogelijk: bij toetsing wordt namelijk uitgegaan van de feitelijke emissies tussen 01-01-2012 en 31-12-2014: alles wat meer wordt moet (opnieuw) worden aangevraagd

· Oude aanvragen worden afgehandeld op basis van oud recht

Wij adviseren bedrijven na te gaan of men reeds beschikt over een Nbw-vergunning. Indien het bedrijf geen Nbw-vergunning heeft, verwachte depositie op de naburige stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in kaart brengen en toetsen aan normen en vergunning aanvragen op basis van oud recht.

Mocht u meer informatie hierover nodig hebben, dan zijn wij bereid dit verder toe te lichten.

 

ing. H.H.C. (Hubert) Neelen
M-Tech Nederland BV