Veiligheidsdocument voor kleinschalige Elektriciteit Opslag Systemen (EOS’en)

Li-ion accu’s als opslag voor energie op kleinschalig niveau in de vorm van ‘powerwalls’ of ‘thuisbatterijen’ komt steeds vaker voor. Vanwege het ontbreken van veiligheidskaders heeft het Instituut Fysieke Veiligheid een document met uitgangspunten opgesteld om veilig een EOS te plaatsen. Daarnaast biedt het document handvaten om het gesprek tussen veiligheidsregio’s, bevoegd gezag, verzekeraars en initiatiefnemers/gebruiks van de EOS’en op gang te brengen.

Lees meer over het veiligheidsdocument op ifv.nl

Bron: IFV

Gezond werken met een slimme helm

Gevaarlijke en ongezonde werksituaties voorkomen is overal het doel. Helaas lukt dit niet altijd en overlijden er jaarlijks zo’n 3.000 mensen aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om dit te veranderen heeft TNO de ‘Virtual Occupational Hygiene Assisant’ (VOHA) ontwikkeld.

Bij de VOHA staat het principe van ‘realtime meten’ voorop. Gedurende de werkdag worden er gegevens over blootstelling gemeten, bijvoorbeeld met een sensor op de werkhelm. Dit leidt tot persoonlijke en geautomatiseerde preventieve maatregelen en dus een betere bescherming van de werknemer.

Lees meer over de Virtual Occupational Hygiene Assistant op tno.nl

Bron: TNO

Technisch Bulletin 77B Pompsets voor VBB-systemen gepubliceerd

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft het nieuwste Technisch Bulletin gepubliceerd. Bulletin 77B gaat in op alle aspecten voor ontwerp en aanleg van watervoorzieningen voor blussystemen.

Het CCV is voorstander van het samenvoegen van voorschriften voor sprinklerinstallaties in de verschillende Technische Bulletins. In TB 77B zijn de volgende TB’s samengevoegd: TB 62, TB 70, TB 71A, TB 74B, TB 77A. Doel van de samenvoeging is om o.a. de eenduidigheid van de regelgeving voor blussystemen te verhogen.

Meer informatie is terug te vinden op de website van het CCV.

(Bron afbeelding: www.hetccv.nl)

Internationale foundation voor chemische logistiek opgericht

De oprichting van de International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) is een feit. Deze internationale stichting heeft als primaire doel het vergroten van de veiligheid binnen de chemische logistiek. De secundaire doelen zijn het streven naar internationale normen, bieden van certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis moeten bijdragen aan die veiligheid. Voor de uitrol van de IFCL is een stappenplan opgesteld om de doelen te verwezenlijken.

De logistiek van chemische goederen brengt gevaren met zich mee, waarvoor goede kennis en duidelijke regelgeving en normen zeer belangrijk zijn. Met de doelen die de IFCL zich heeft gesteld en het programma dat daarvoor is samengesteld wordt een ambitieuze uitdaging aangegaan. Hierbij is wel enig realisme te bespeuren. Door de foundation in een rustig tempo stapsgewijs uit te rollen wordt gewerkt aan een stevig fundament.

De nieuwe foundation gaat allereerst op zoek naar Country representatives welke het gezicht van de Foundation in een land gaan vormen. Deze ambassadeurs brengen wet – en regelgeving in hun land in kaart en zorgen voor contacten met lokale bedrijven. Het vormen van een internationaal netwerk zal zorgen voor een degelijk platform waarmee internationale kennisuitwisseling op termijn mogelijk gaat zijn. Tegelijkertijd zullen er registers worden geopend waar bedrijven in de chemische logistiek zich kunnen registreren en in een later stadium doorzoekbaar zullen zijn.

In de volgende stap zal er een internationale index voor wet- en regelgeving samengesteld worden waarin per land verwijzingen naar kennisdocumenten inzichtelijk gemaakt zullen worden. In de fase die daarop volgt zullen in internationale normcommissies standaarden voor de chemische logistiek samengesteld gaan worden, gevolgd door het vormen van het standaarden voor certificeringen. Tevens zal er een internationale Advisory board worden samengesteld waarmee de internationale aanwezigheid verder versterkt zal worden.

Op de website van de Foundation www.chemical-logistics.org zijn al registers geopend (zoals https://chemical-logistics.org/international-register-chemical-logistics-companies) waarin bedrijven, die zich direct of indirect bezig houden met de chemische logistiek, kunnen registreren.

Chemische Logistiek Magazine editie 4

CLM Ed. 4 is nu beschikbaar!

Editie 4 staat weer vol met onderwerpen waar je binnen de chemische logistiek mee te maken kunt krijgen. Zo gaan we in op de ADR wijzigingen die per 1 januari gelden en de ADN wetgeving in combinatie met de ATEX-richtlijn. Ook de verschillen tussen IATA en ICAO voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht komen aan bod.

Ondernemersvereniging Federatie Veilig Nederland biedt ons meer inzicht in de verschillende blussystemen en hun werking en Broekman Logistics geeft een kijkje in de keuken voor wat betreft PGS 8 opslag. Daarnaast onder meer bijdrages van brancheverenigingen BLN-Schuttevaer en VOTOB, aandacht voor veilig werken in het alles-in-één opslag- en distributiecentrum van Rotterdam Blending en Filling (RBF) en de SolarOnTop-pilot waar Vos Logistics momenteel aan meedoet.

Log in op de CLM site voor editie nr. 4.

UFI Code verplicht vanaf 1 januari 2021

Sinds dit jaar hebben we een nieuw element binnen de gevaarlijke stoffen informatiebronnen: de UFI Code (Unique Formula Identifier / Unieke Formule Identificatie). Deze uit 16 karakters bestaande code wordt in de EER op producten met schadelijke stoffen gedrukt. Dit maakt het voor vergiftigingencentra makkelijker om de exacte inhoud van het product te identificeren.

Het UFI wordt beheerd door de ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Een fabrikant dient de ECHA de chemische- en toxicologische samenstelling van een product en extra informatie zoals merknaam en kleur aan te leveren. Zij genereren een UFI Code en de fabrikant moet dit op zijn labels drukken. De code is verbonden aan één bepaalde combinatie van fabrikant en formule. Hij mag echter wel voor verschillende verpakkingen en merknamen gebruikt worden. Ook kan een formule verschillende UFI codes hebben.

Vanaf 1 januari 2021 is de UFI verplicht voor professionele en consumentenproducten. Per 1 april 2024 komen hier de industriele producten bij en vanaf 2025 is de code verplicht op de etiketten van alle producten die (mogelijk) gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben en waarvan de fysische effecten als gevaarlijk zijn ingedeeld.

Meer informatie is te vinden op uficode.nl

(Bron afbeelding: www.uficode.nl)

 

Knelpuntenonderzoek ‘Veilig vluchten uit een opslag met een hoog risico blusinstallatie’ afgerond

In het kader van het project ‘Knelpunten in Innovatieve Oplossingen’ (KIO), waarvoor een safetydeal met de overheid is afgesloten, heeft branchevereniging VNCW diverse knelpunten binnen de chemische keten geïnventariseerd. Eén van de knelpunten betreft het veilig vluchten uit een opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waar een hoog risico blusinstallatie aanwezig is. Dit knelpunt is samen met diverse experts nader onderzocht en het rapport met de bevindingen is zojuist beschikbaar gesteld.

Volgens de PGS15 richtlijn, de in Nederland geldende richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, is bij een opslag van meer dan 10 ton aan (brand)gevaarlijke stoffen in een brandcompartiment beschermingsniveau 1 van toepassing. Dit betekent dat een volautomatisch VBB-systeem (vastopgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem) aanwezig is. Een dergelijk blussysteem kan zeer effectief een brand bestrijden, maar kàn ook potentieel levensbedreigend voor werknemers in de opslagvoorziening zijn. In het KIO-rapport worden de verschillende VBB-systemen en de voor- en nadelen van ieder systeem nader toegelicht.

Ondanks de diverse maatregelen in normen en veiligheidsbladen die gebruikt worden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, blijken de hoge risico’s in de praktijk niet altijd goed genoeg ondervangen te worden. Om dodelijke slachtoffers onder medewerkers te voorkomen tijdens een brand waarbij een VBB-systeem ingezet wordt, is in het onderzoek nagedacht over een mogelijke oplossing. Hierbij wordt gedacht aan een key- of badgesysteem waarbij tijdens een brand in één oogopslag duidelijk is of er nog personen in de betreffende ruimte aanwezig zijn. Uiteraard spelen privacy en diverse praktische belemmeringen hier een rol. Hiermee is rekening gehouden bij de aanbevelingen in het rapport.

Aanbevelingen op het gebied van ontwerp, scenario’s en training die in de rapportage genoemd worden zijn onder meer het verplaatsen van overdrukluiken voor uitstromend gas en het toevoegen van citronella dat een signaalfunctie afgeeft zodra er een lekkage in het systeem zit. Ook het opstellen en jaarlijks oefenen van realistische noodscenario’s is een aanbeveling.

Wat gebruik, onderhoud en ventilatieprocedure betreft wordt o.a. aanbevolen om binnen het bedrijf te auditen op het vrij houden van vluchtwegen, vluchtmaskers te allen tijde beschikbaar te hebben op intern materieel en waar mogelijk extra maatregelen zoals omvalbeveiliging te treffen. In toekomstige situaties zouden zogenaamde ‘inspectierobots’ een goede bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van de werknemers tijdens een brand.

Een overzicht van alle aanbevelingen is terug te vinden in het KIO-rapport ‘Veilig vluchten uit een opslag met een hoog risico blusinstallatie’. 

Online Chemiebeurs groot succes

Op woensdag 30 september vond voor het eerst een online editie van de Chemiebeurs plaats. Centraal thema van de beurs: ‘Ondernemen en nieuwe regelgeving in de chemische keten’.

Na 10 ‘live’-edities was de 11e Chemiebeurs dit jaar voor het eerst in webinar-vorm te volgen door professionals in de chemiebranche. Dit uiteraard vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus. Even wennen: geen gesprekken op locatie en een kopje koffie met andere deelnemers, maar achter de pc of laptop de presentaties volgen en vragen stellen via de chat. Gelukkig biedt de techniek deze mogelijkheid en hebben maar liefst 150 deelnemers de presentaties op deze manier kunnen volgen.

Dat het online volgen van presentaties ook voordelen biedt, werd al snel duidelijk. Eén deelnemer geeft aan dat vanwege het gebrek aan afleiding het makkelijker is om te focussen op wat er gezegd wordt. Meerdere deelnemers benadrukken het voordeel van het ‘eigen kopje koffie’ thuis. Met uiteraard een koekje erbij. Leuk om te merken is de onderlinge discussie tussen deelnemers op de chat tijdens de presentaties. Bijvoorbeeld over de classificatie van CMR-stoffen. In de chat kunnen vragen gesteld worden aan de sprekers, maar uiteraard leveren sommige vragen ook weer andere vragen op. Interessant om te zien hoe zich dit ontwikkelt, waar dit normaal tijdens een presentatie niet mogelijk is.

Wat het programma betreft: onder de enthousiaste en professionele leiding van moderator Lorraine Vesterink startte de Chemiebeurs met een presentatie van Serge Bronkhorst,  Consultant Industrie en Veiligheid & Coördinator PGS Projectbureau bij NEN. Serge gaat in duidelijke bewoordingen in op de belangrijkste wijzigingen in de interim- en nieuwe stijl PGS’en.

Prof. Dr. Martin van den Berg, Emeritus Hoogleraar Toxicologie, vervolgt het programma met een uitgebreide uiteenzetting van risico’s van stoffen en hoe deze door toxicologen bepaald worden. De meeste deelnemers hebben dagelijks met het vervoer of de opslag van dit soort stoffen te maken. Er worden dan ook veel vragen gesteld tijdens deze presentatie. Slotconclusie voor iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt: de dosis maakt het gif. Daarnaast: wéét dat bij beroepsmatige blootstelling risico’s gemakkelijk voorkomen kunnen worden door adequate bescherming. Dit is zeer belangrijk.

Een heel ander onderwerp, maar niet minder belangrijk: de toekomst van blussystemen in de logistiek. Senior adviseur Special Hazards Jan de Bruin, werkzaam bij ANSUL Solutions B.V., gaat in op de blusinstallaties bij PGS15-opslag en de ontwikkelingen op dit gebied. Omdat iedere PGS15-ruimte voorzien moet zijn van een blusinstallatie die is uitgeschreven in de PGS14 ligt hij de verschillende type blussystemen uit deze PGS toe.

Bij de meeste deelnemers is de voorgenomen Omgevingswet bekend. Maar hoe zit het met de praktische invulling van deze wet binnen de chemische keten? Nicole Mulder Fikke is projectleider Invoerings-besluit en Besluit activiteiten leefomgeving bij het Ministerie BZK en kan hier alles over vertellen. Een vraag die naar voren komt is of ieder IPPC bedrijf altijd een complex bedrijf is, en dus als geheel vergunningsplichtig is? En: mag je voor het actualiseren van een vergunning ook onderzoeken verlangen van een bedrijf? Daarnaast: kan actualiseren, net zoals reviseren, ook ambtshalve gebeuren? Nicole voorziet alle deelnemers van de antwoorden.

Een praktische vraag die ook steeds vaker gesteld wordt is of het aangeraden wordt om vergunningen nu juist vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet aan te vragen of juist daarna? Senior consultant en projectmanager industriële omgevingsvergunningen milieu Martin Kleijburg (Royal HaskoningDHV) geeft een overzicht van de verschillen. In het dagelijks leven ondersteunt Martin bedrijven met vergunningaanvragen, waarbij de nadruk op complexe industrieën ligt en in het bijzonder op bedrijven waar gevaarlijke stoffen een rol spelen.

Al met al een leerzame dag voor de diverse professionals in de chemische logistiek, die wij zeker als geslaagd mogen bestempelen.

 

Chemiebeurs helaas gemist?

Op onze website kun je de presentaties terugkijken

 

Chemische Logistiek Magazine Editie 3

CLM Editie 3 is uit!

Het ADR voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg is welbekend, maar hoe zit het met de IMDG Code voor dergelijk transport over zee? Waar zitten de grote verschillen en wat zijn veel gehoorde misverstanden? En waar moet ik precies op letten bij de aanleg en het onderhoud van sprinklers in ons PGS15 magazijn? Hoe is de opslag van ammoniumnitraat in Nederland en België eigenlijk geregeld? Hoe sla ik veilig li-ion batterijen op? En wat is nu precies de rol van de veiligheidsadviseur binnen ons bedrijf?

In deze editie van het Chemische Logistiek Magazine antwoord op deze vragen. En meer!

Log in op de website van CLM om editie 3 te lezen. Op de site is ook meer informatie terug te vinden over adverteren in het magazine.

 

 

Programma Chemiebeurs 2020 – Ondernemen en nieuwe regelgeving in de chemische keten

De online editie van de Chemiebeurs zal plaatsvinden op woensdag 30 september 2020. Inmiddels is het programma van dit jaarlijkse congres van de chemische keten bekend.

In verband met het coronavirus is de Chemiebeurs dit jaar in een webinar-vorm gegoten. Diverse professionals uit onze branche zullen hun invulling geven aan het thema van dit jaar: “Ondernemen en nieuwe regelgeving in de chemische keten”.

Sprekers dit jaar zijn:

  • Serge Bronkhorst (NEN)
  • Dr. Martin van den Berg (Emeritus Hoogleraar Toxicologie)
  • Jan de Bruin (ANSUL Solutions B.V.)
  • Nicole Mulder Fikke (Ministerie BZK)
  • Martin Kleijburg (Royal HaskoningDHV)

Het volledige programma is terug te vinden op de website van de Chemiebeurs.

Aanmelden is nog mogelijk via de site.