Bijgewerkte ZZS-lijst – mei 2021

Afgelopen maand zijn door het RIVM weer verschillende stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Na onderzoek op verzoek van omgevingsdiensten zijn de volgende stoffen aan de lijst toegevoegd:

 • perfluorheptaanzuur
 • natriumboorhydride
 • aromatische koowaterstoffen
 • calcium, vertakt alkylfenaatsulfide
 • destillaten (aardolie), gekraakte gestripte stoomgekraakte aardoliedestillaten
 • destillaten (aardolie), stoomgekraakt
 • dieselolie
 • destillaten (aardolie), zware, directe destillatie
 • destillaten (aardolie), volledig bereik door directe fractionering verkregen middenfractie
 • een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 165°C tot 290°C.
 • kerosine
 • verzameling koolwaterstoffen C10-C13, > 1% naftaleen
 • respirabel kristalijn silicastof (cristoballiet, tridymiet, kwarts)

 

Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen op rvs.rivm.nl

Meer waterstoftrucks in België in 2025

Het nieuwe HyTrucks-consortium, een samenwerking tussen Air Liquide, DATS 24 en de Haven van Antwerpen, wil dat er in 2025 300 vrachtwagen op waterstof in België rijden. Het initiatief wordt vanuit verschillende hoeken ondersteund, onder meer door de Nederlandse en Vlaamse regering in de vorm van het kenniscentrum Waterstofnet.

Met het HyTrucks-project zou alleen al de CO2-uitstoot met meer dan 30.000 ton per jaar dalen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de voertuigen in 2025 ook beschikbaar voor in de verkoop.

Idee achter het project is om in eerste instantie waterstoftrucks in te zetten in havengebieden en grote logistieke centra. Dit voor zowel lokaal als internationaal vervoer.

 

Lees verder op transportmedia.be

Status PGS 15 Nieuwe stijl

In september 2020 is door middel van heisessies een herstart gemaakt met het opstellen van de PGS 15 Nieuwe Stijl. Bij de in 2019 gevolgde aanpak, die is uitgesteld i.v.m. de komst van de (inmiddels al weer uitgestelde) nieuwe Omgevingswet, zijn aan de hand van de bestaande maatregelen scenario’s opgesteld. Het resultaat hiervan was een groot aantal (op elkaar lijkende) scenario’s die zo geformuleerd zijn dat alle maatregelen gedekt worden door minimaal één scenario.

Bij de huidige aanpak is een facilitator ingehuurd die gestart is met het opstellen van een “Bow Tie” met oorzaakscenario’s en gevolgscenario’s. De risico’s worden hierbij voorkomen of beperkt door de geformuleerde doelen. Aan de hand van deze doelen worden maatregelen gekoppeld of opnieuw opgesteld.

We zijn nu in een fase dat de “Bow Tie” vorm begint te krijgen en dat geformuleerde omschrijvingen van de scenario’s en doelen worden vastgesteld. De minder generieke scenario’s, zoals bijvoorbeeld de opslag van gasflessen, worden later geformuleerd.

Ook wordt er een begin gemaakt met het koppelen van de maatregelen. De verwachting is dat veel van de bestaande maatregelen blijven bestaan, maar er is ook een kans dat bestaande maatregelen vervallen of anders geformuleerd worden. Ook is het mogelijk dat er nieuwe maatregelen komen.

Staat van mainport Rotterdam in kaart gebracht

Met het rapport ‘Staat van mainport Rotterdam 2021’ brengt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het eerst informatie over risico’s en uitstoot van dit Rotterdamse complex in kaart. Hoofdonderwerpen van het rapport zijn: logistieke veiligheid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.

Mainport Rotterdam is het grootste industriële complex van Nederland en is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Met het ILT-rapport dat nu is uitgebracht ontstaat een beter beeld van de veiligheid in de regio en de impact die alle bedrijvigheid heeft op de leefomgeving en het milieu.

De mainport blijft in de meeste gevallen binnen de gestelde normen, maar dat wil niet zeggen dat er geen incidenten gebeuren of ongevallen voorkomen. De Staat laat zien dat er veel partijen bij het toezicht betrokken zijn, maar dat het totaalplaatje ontbrak. De optelsom van gegevens brengt risico’s beter én in samenhang in beeld.

Wat gevaarlijke stoffen betreft: de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die jaarlijks over de weg, het water en het spoor worden vervoerd, blijven binnen de vastgestelde grenswaardes. Deze grenswaardes zijn er om te voorkomen dat bij incidenten met deze stoffen een onacceptabel veiligheidsrisico ontstaat voor de omgeving. Bij het transport met gevaarlijke stoffen gebeurden in de mainport de afgelopen jaren jaarlijks gemiddeld 26 ongevallen met gevaarlijke stoffen in bulk.

In de praktijk zijn bij het toezicht op het opslaan en transport van gevaarlijke stoffen verschillende partijen betrokken. Waar het toezicht overgaat van de ene naar de andere bevoegde autoriteit bestaat het risico dat het zicht en de grip vanuit de overheid op de risico’s vervagen. En witte vlekken in het toezicht ontstaan. Een meer strategisch en operationeel afgestemde ketenaanpak in het toezicht en de uitwisseling van informatie lijkt gewenst.

Meer informatie over het rapport is te vinden op ilent.nl

Invloed coronacrisis op Belgische chemie- en farmasector

Uit cijfers van sectorfederatie essenscia blijkt dat in 2020 bijna 1.500 nieuwe banen gecreëerd zijn in de Belgische chemie- en farmasector. Dit ondanks de dalende omzet en stagnerende export door de coronacrisis.

Essenscia geeft aan dat de omzet van de chemie-, kunststoffen- en farmasector vorig jaar met 6,3% gedaald is. Dit is het laagste peil sinds 2012. De grootste daling is waar te nemen in de chemiesector.

Ondanks alle economische uitdagingen hebben de chemie en life sciences met 5 miljard euro nog steeds de grootste bijdrage aan de staatskas geleverd. Daarnaast zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling met meer dan 20% gestegen tot maar liefst 5,5 miljard euro.

Meer informatie is te vinden op de website van essenscia.

Workshop over gedragsbewustzijn en beheersing van menselijke fouten

Veiligheid Voorop organiseert een workshop over het SafeStart-programma. SafeStart is een programma over gedragsbewustzijn en beheersing van menselijke fouten, maar ook hoe Human Error Management een traditionele BBS-benadering kan aanvullen om “het plateau te bestrijden “ en de veiligheidscultuur verder te verbeteren. In een digitale bijeenkomst zal het SafeStart-programma verder geïntroduceerd worden a.d.h.v. de onderwerpen:

 • Het ‘SafeStart-programma (Wat is SafeStart?)’
 • Hoe ziet de implementatie eruit?
 • De lange termijn succesfactoren en voordelen

Het SafeStart-programma is eerder besproken in de digitale workshop van de Veiligheidsdag ‘Leiderschapsinterventies’ van 21 januari 2021. De deelnemers waren toen erg enthousiast en hebben aangegeven hier meer over te willen weten. Daarom laat Veiligheid Voorop de trainers van SafeStart vertellen over het SafeStart-programma en deelnemers krijgen in de workshop een korte training.

 

Wanneer: 8 april 2021, van 15.00 – 16.30 uur
Voor: Leidinggevenden in productie, onderhoud en projectmanagement en HSE managers en specialisten.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link of de VV website. De deelnemers ontvangen na aanmelding een unieke persoonlijke link om deel te nemen aan deze sessie.

Overheidssteun van 2,5 miljoen voor verplaatsing goederenvervoer naar water en spoor

Zojuist is bekend geworden dat Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven ondernemers in de logistiek gaan helpen met de ‘modal shift’: de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor. Hier is een bedrag van 2,5 miljoen euro voor uitgetrokken.

Logistieke bedrijven kunnen vanaf vandaag, 1 april 2021, een aanvraag indienen voor een financiële ondersteuning in de modal shift. Het maximum per project is 500.000 euro.

Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl

Logistieke activiteiten XPO naar spin-off GXO

VNCW-lid XPO Logistics heeft aangekondigd haar logistieke activiteiten voortaan onder te brengen in een spin-off getiteld GXO. Vorig jaar gaf het bedrijf al aan haar activiteiten te splitsen naar transport en logistiek, waarbij de contractlogistiek en e-commerce activiteiten gescheiden worden van de logistieke activiteiten.

De spin-off wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar afgerond.

Meer informatie is te vinden op de website van XPO.