Bijgewerkte lijst zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

De nieuwe lijst met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is beschikbaar. Er zijn 32 stoffen toegevoegd sinds de laatste versie van afgelopen juli. De stoffen vallen allen in de categorie loodverbindingen,chroom (VI) verbindingen, organische tinverbindingen of nikkelverbindingen.

Aan de SVHC-lijst, de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie, zijn 12 stoffen toegevoegd.

Lees verder op: rvszoeksysteem.rivm.nl

 

Webinar renovatie Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

Op 12 januari jl. hebben Rijkswaterstaat en Zuid-Holland Bereikbaar een webinar georganiseerd met betrekking tot de renovatie van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel. Dit webinar was speciaal bedoeld voor vervoerders van gevaarlijke stoffen. In de presentatie werd toegelicht wat nu de routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn.

Het is mogelijk om de presentatie zelf en het verslag van de bijeenkomst te downloaden. Een opname van het webinar is terug te vinden op het YouTube-kanaal van Zuid-Holland Bereikbaar en er is een toolkit beschikbaar op de website van Rijkswaterstaat.

Meer informatie: rijkswaterstaat.nl

Negen gevaarlijke stoffen toegevoegd aan kandidaatslijst ECHA

ECHA heeft negen gevaarlijke stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen. Het gaat om stoffen die gebruikt worden in bijvoorbeeld vlamvertragers, verven en coatings, inkten en toners, coatingproducten, weekmakers en bij de fabricage van pulp en papier.

Het gaat om de volgende stoffen:

  1. 1,1′-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroom-benzeen] (EC-nr. 253-692-3)
  2. 2,2′,6,6′-tetrabroom-4,4′- isopropylideendifenol (EC-nr. 201-236-9)
  3. 4,4′-sulfonyl-difenol (EC-nr. 201-250-5)
  4. Barium diboron tetraoxide (EC-nr. 237-222-4)
  5. Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate die elk van de individuele isomeren en/of combinaties daarvan omvat
  6. Isobutyl 4-hydroxybenzoaat (EC-nr. 224-208-8)
  7. Melamine (EC-nr. 203-615-4)
  8. Perfluoroheptanoic acid and its salts
  9. Reactiemassa van 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3- heptafluorpropaan-2-yl)morfoline and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(heptafluorpropyl)morfoline

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s van deze chemicaliën en moeten hun klanten en consumenten informeren over hoe deze stoffen veilig gebruikt kunnen worden.

Lees verder op: echa.europe.nl

Voorstel PFAS REACH-restrictie formeel ingediend door 5 Europese lidstaten

Op 13 januari jl. hebben Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen samen een voorstel ingediend voor een vergaande restrictie op PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen). Dit hebben zij gedaan bij het ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen), welke zich inzet voor het veilig gebruik van chemische stoffen.

Doel van de restrictie is om zowel PFAS-gebruik als PFAS-productie te verbieden. Dit verbod zal het grootste stoffenverbod ooit zijn in Europe.

Op 7 februari zal het ECHA het voorstel voor het PFAS-verbod op hun website publiceren. Hierna zal de fase van openbare raadpleging starten, waarbij iedereen inspraak kan hebben in het dossier. Daarna wordt een advies opgesteld door de wetenschappelijke comités van de ECHA en tot slot volgt een definitief voorstel van de Europese Commissie waar lidstaten over kunnen stemmen. De verwachting is dat het PFAS-verbod in 2025 in werking gesteld kan worden.

Lees verder op rivm.nl

Gemengd afmeren binnenvaartschepen met gevaarlijke lading van start

Sinds afgelopen maandag is het voor binnenvaartschepen met gevaarlijke lading op circa vijftig ligplaatsen in de haven van Rotterdam toegestaan om gemengd af te meren. Dit betekent dat deze schepen dan direct naast elkaar mogen afmeren én naast schepen zonder gevaarlijke lading.

Gemengd afmeren van de zogenoemde 1- en 2-kegelschepen is belangrijk voor het zo efficiënt mogelijk benutten van de beschikbare ruimte in de haven.

Meer informatie: scheepvaartkrant.nl

Vlaamse versie RID 2023 nu beschikbaar

Sinds 1 januari 2023 is het RID 2023 van toepassing. Het RID (reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor) wordt eens in de twee jaar geactualiseerd.

De Vlaamse versie van het RID is nu te downloaden op onze website. Het originele (Engelstalige) bestand is terug te vinden op de website van het OTIF. Zodra de Nederlandstalige versie van het document beschikbaar is brengen wij u hiervan op de hoogte.

Brief ILT berekenen verblijftijd sterk gekoelde gassen

Tijdens inspecties treft de Inspectie Leefomgeving en Transport vaak situaties aan waarbij niet of onjuist wordt omgegaan met de werkelijke verblijftijd van sterk gekoelde gassen in tankcontainers/transporttanks. De Inspectie heeft een brief opgesteld waarin zij toelicht hoe zij bij binnenlandsvervoer hiermee omgaat.

Aanleiding voor de brief zijn een aantal incidenten met transporttanks/tankcontainers die gevuld waren met sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen. Tijdens onderzoek bleken de tanks/containers onbedoeld en ongecontroleerd druk af te blazen via de drukbegrenzer(s). Daarnaast zijn er overtredingen geconstateerd in relatie tot het berekenen en vermelden van de werkelijke verblijftijd.

Op onze website is de desbetreffende brief te downloaden.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

Voorstel herziening CLP verordening gepubliceerd

Op 19 december jl. heeft de Europese Commissie het voorstel voor de herziening van de CLP (classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels) verordening gepubliceerd. Tegelijkertijd met deze herziening worden nieuwe gevarenklassen voor onder meer hormoonverstorende stoffen geïntroduceerd.

De herziening is onderdeel van de zogenaamde Green Deal en moet voor een vereenvoudiging van het wettelijk kader voor chemische stoffen zorgen. Dit om mens en milieu beter te beschermen.

De herziening van het voorstel is terug te vinden op de website van de Europese Commissie. Ook de gedelegeerde verordening tot wijziging van het CLP is hier terug te vinden.

Bron: Bureau REACH

Harmonisatiedocument inspectierapport PGS gepubliceerd

Het CCV heeft voor de uitvoering van twee inspectieschema’s betreffende de brandbeveiliging bij opslag van gevaarlijke stoffen het ‘Harmonisatiedocument inspectierapport PGS’ gepubliceerd. Het gaat hier om de inspectie van het ontwerp van de brandbeveiliging en de inspectie van de gerealiseerde brandbeveiliging.

Het harmonisatierapport dient duidelijkheid over de brandbeveiliging te geven aan de eigenaar of de gebruiker van het brandbeveiligingssysteem. Het rapport gaat in op 15 maart 2023.

Lees verder op: hetccv.nl