Kamerbrief over landelijk toetsingskader industrie plannen ZZS

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de uitvoering van de motie van Tweede Kamerlid Van Esch. De motie betreft het invoeren van een landelijk toetsingskader om plannen van bedrijven te controleren en zo emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te verminderen. Van Esch wil zo bevoegde gezagen meer houvast bieden om ZZS-plannen van bedrijven te beoordelen.

Lees verder op rijksoverheid.nl

 

Strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

Om werknemers die met reprotoxische stoffen werken beter te beschermen tegen de risico’s die deze stoffen met zich meebrengen heeft de EU de richtlijn over chemische stoffen aangepast. Hiermee zullen de strengere regels die al gelden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen ook toepasbaar worden op reprotoxische stoffen. Werkgevers zullen hierdoor meer voorzorgsmaatregelen moeten nemen.

Belangrijke aanpassingen zijn dat de bewaartermijn van de registratie van blootstelling door bedrijven op 40 jaar gesteld wordt en dat voor reprotoxische stoffen waarvan niet duidelijk is of er een veilig blootstellingsniveau bestaat dezelfde regels zullen gelden als voor stoffen waarvan het wel duidelijk is dat er geen veilige maximale waarde is.

Het is tot en met 29 december 2023 mogelijk om te reageren op deze aanpassingen middels internetconsultatie.

Lees verder op rijksoverheid.nl

 

Commentaarronde geopend voor PGS 15: graag verzamelt de VNCW uw commentaar

De conceptversie van de herziening van PGS 15 is gereed voor commentaar. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen PGS-gebruikers suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd.

Een aantal wijzigingen ten opzichte van de vigerende PGS 15 versie zijn onder andere:

  • Een meer samenhangende benaderingswijze van praktijksituaties. Hierbij is de combinatie van ontvlambaarheid van stoffen en het daarmee gepaard gaande brandgevaar leidend, eventueel aangevuld met overige gevaarsaspecten;
  • De hoeveelheden die opgeslagen kunnen worden zijn verhoogd, als de WBDBO ook van 60 min naar 90 min gebracht wordt;
  • In de opnieuw gedefinieerde veiligheidsniveaus is de bereikbaarheid voor de brandweer een belangrijk aspect. Dit is leidend, niet of een opslag in- of uitpandig is;
  • De opeenvolgende veiligheidsniveaus vragen, gezien de toenemende risico’s, ook een oplopend maatregelenniveau.

 

Hoe kan ik commentaar indienen?

De conceptversie PGS 15 is te vinden via deze link. Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar per specifiek onderdeel in te dienen. Graag dienen we het commentaar graag collectief als branchevereniging in. We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 25 januari 2024 op digitale wijze zodat we dit gezamenlijk kunnen indienen.

PGS 37-2 opslag lithium batterijen online beschikbaar

De definitieve conceptversie van de PGS 37-2 is vandaag online beschikbaar gesteld. De PGS, die zich richt op de opslag van lithium-houdende energiedragers, zal nu goedgekeurd dienen te worden door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Hierna is het de bedoeling dat deze aangewezen wordt in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving is terug te lezen hoe bedrijven en overheden in de periode tot goedkeuring door het BOb gebruik kunnen maken van de PGS. Omdat de richtlijn inhoudelijk niet meer zal veranderen kan deze al wel toegepast worden.

In de komende editie van Chemische Logistiek Magazine besteden wij uitgebreid aandacht aan de PGS 37-2, met onder meer de medewerking van PGS 37-2 commissielid Sander Lepelaar.

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

 

Advies ontwerpbesluit verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval

Op 23 oktober is het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit met betrekking tot het verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval gepubliceerd.

Met het ontwerpbesluit wordt de informatieplicht voor bedrijven die afval aan afvalverwerkers aanbieden uitgebreid van verplichte informatie over ‘gevaarlijk afval of bedrijfsafvalstoffen’ naar verplichte informatie over ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Dit om de risico’s van dergelijk afval voor mens en milieu te beperken.

De afdeling Advisering van de Raad van State twijfelt over de toegevoegde waarde van deze informatieplicht die extra uitvoeringslasten met zich meebrengt voor bedrijven. Volgens hen heeft de afvalverwerker juist behoefte aan informatie over bijvoorbeeld welke zeer zorgwekkende stoffen in het afval aanwezig zijn, iets dat niet onze de desbetreffende verplichting valt. Zij adviseert dan ook het besluit niet vast te stellen voordat deze aangepast is.

Lees verder op raadvanstate.nl

 

Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd. Het doel van het rapport is te leren van arbeidsongevallen om deze in te toekomst te voorkomen. De monitor draagt bij aan kennis over bepaalde ongevalstypen. In deze uitgave betreft dit ongevallen met gevaarlijke stoffen. Er is voor dit ongevalstype gekozen omdat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum indicaties zijn dat het aantal arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen de afgelopen jaren is toegenomen. Ongevallen met gevaarlijke stoffen komen het vaakst voor in de sectoren ‘Industrie’ (35%) en ‘Handel’ (16%).

In hoofdstuk 3 van de monitor wordt uitgebreid stilgestaan bij de analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen. De monitor is te downloaden via de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Lees verder op nlarbeidsinspectie.nl

 

RIVM analyse incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven 2023

Het RIVM heeft haar rapport over incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven in 2023 gepubliceerd. In de analyse worden 15 incidenten verder toegelicht. Doel van het rapport is te leren van incidenten die voorgekomen zijn en maatregelen te treffen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Bij acht van de vijftien incidenten waren de factoren waarmee processen onder controle worden gehouden niet in orde. Denk hierbij aan druk, chemische reacties of temperatuur. Bij veertien incidenten misten er plannen en procedures voor de werkzaamheden of waren deze niet afdoende.

In de volgende editie van Chemische Logistiek Magazine zal een artikel van het RIVM over dit onderwerp terug te vinden zijn.

Lees verder op rivm.nl

 

CTGG onderschrijft rapport over mankementen huidige Basisnet

De CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Goederen) geeft aan blij te zijn met het recent uitgegeven Ecorys-rapport waarin duidelijk is geworden dat het huidige Basisnet niet werkt en in de toekomst ook niet zal werken.

Partijen die in het CTGG samenwerken om tot een veilig railtransport van gevaarlijke goederen te komen geven aan dat een integrale afweging van de ambities ten aanzien van het spoorgoederenvervoer als veilige en duurzame modaliteit, de binnenstedelijke woningbouwopgave en de uitdagingen rondom de noodzakelijke energietransitie noodzakelijk zijn.

Lees verder op veiligheidsadviseurs.org

 

Voortgang Delta Rhine Corridor project

Op 5 oktober heeft minister voor Klimaat en Energie Jetten de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het project ‘Delta Rhine Corridor’ (DCR). Het grensoverschrijdende project betreffende pijpleiding-infrastructuur is opgezet ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen van de EU. Doel van het project is om CO2 uit zowel Duitsland als Nederland naar CO2-opslagplaatsen in de Noordzee (en eventuele CO2-afnemers) te transporteren en via het importpunt Rotterdam CO2-arme waterstof aan de Nederlandse en Duitse industrie te leveren. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van een bundel van ondergronds buisleidingen en kabels in de buisleidingenstrook die van Rotterdam – via Moerdijk – naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland loopt.

In de gemeenschappelijke ruimtelijke procedure (de Rijkscoördinatieregeling) worden zowel buisleidingen voor waterstof, CO2 en ammoniak als kabels voor 6 GW gelijkstroom meegenomen. De uitvoering van de buisleidingen en kabels (m.u.v. de ammoniakleiding – hier moeten nog zaken voor uitgezocht worden) wordt nu voorbereid.

De brief van de minister is te vinden op de website van de overheid.

 

Staat van de veiligheid 2022 over risicovolle industrie gepubliceerd

Op 4 oktober heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de Veiligheid (SvdV) 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. De SvdV is een overkoepelende rapportage van de beschikbare rapportages over het Brzo 2015 en bevat monitorings- en toezichtinformatie van de toezichthouders, overheden en bedrijfsleven. Het rapport geeft een beeld van de verschillende inspanningen van de Nederlandse Brzo-bedrijven op het gebied van veiligheid.

Van de 415 Brzo-bedrijven die in 2022 actief waren zijn er 390 geïnspecteerd voor de SvdV. Het aantal bedrijven met overtredingen (55% in 2022 t.ov. 60% in 2021) en het aantal overtredingen zelf is gedaald t.o.v. 2021.

De SvdV 2022 is te downloaden via de website van de Rijksoverheid.

Lees verder op dcmr.nl