Per 1 oktober Europees ontgasverbod

Op 1 oktober 2024 zal de eerste fase van het Europees verbod op varend ontgassen ingaan. Zwitserland diende op 23 april als laatste land de akte van bekrachtiging voor aanpassing van het CDNI-verdrag in bij de CCR in Straatsburg. Luxemburg, Nederland, Duitsland, België en Frankrijk hadden al eerder aangegeven tot uitbreiding van het Scheepsafvalstoffenverdrag over te willen gaan om zo tot een gefaseerd verbod op varend ontgassen van kankerverwekkende stoffen te komen.

Na nederlegging van de akte voor bekrachtiging door Zwitserland duurt het nog tot de eerste dag van de zesde maand voordat de invoering daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is op 1 oktober. Vanaf deze datum is het verboden om de stoffen benzeen, benzine, aardoliedestillaten en mengsels met meer dan 10 procent ethanol uit tabel I van het CDNI-verdrag varend te ontgassen. Later volgen de volgende fases die bij het ontgasverbod horen.

In Nederland zal al op 1 juli 2024 fase 1 van het ontgasverbod van kracht worden.

Lees verder op binnenvaartkrant.nl

 

Programma Chemiebeurs 2024 bekend

Op 25 september 2024 organiseert branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW voor de 13e keer het tweejaarlijkse congres van de chemische keten: de Chemiebeurs. De chemiebeurs is dé plek waar producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten. Thema van dit jaar is ‘Nieuwe regels en toekomst van de chemische keten’. Het evenement vindt plaats in Next Level Gorinchem.

Onder leiding van dagvoorzitter Joost Mooijweer (Neele-Vat) presenteert de Chemiebeurs diverse inspirerende en vooral leerzame lezingen met betrekking tot logistieke en chemische processen.

Het dagprogramma voor de Chemiebeurs is inmiddels bekend. Sprekers die deze dag een bijdrage zullen leveren zijn:

 • Tom Hessels (NIPV) – PGS 37-2: opslag van lithium-ion batterijen in grote brandcompartimenten
 • Nienke de Wilde (DCMR) – Uitdagingen chemische logistiek onder de Omgevingswet
 • Luciën Govaert (VNCW) – De wijzigingen in de PGS 15 Nieuwe Stijl
 • Robert Mout (Ministerie I&W) en Peter Lahousse (CyberCrimeInfo) – De wereld van cybercrime toegespitst op de chemische logistiek
 • Genserik Reniers (TU Delft) – Internationale Best practices over veiligheid binnen de chemische logistiek
 • Erik Eenkhoorn (Accede) – Veranderingen in de (werk)omgeving van chauffeurs van tankwagens
 • Marten Kops (NVZ) – Laatste en aankomende wijzigingen in de CLP
 • Erik van Ekeris (Ansul Solutions) – Brandveiligheid binnen automatische magazijnen

Inschrijven voor de Chemiebeurs kan via de website.

 

 

Verkiezing Gevaarlijke stoffen medewerker 2024

Op 28 september 2024 zal voor de derde keer de Dag van de Chemische Logistiek plaatsvinden. Onderdeel van de Dag vormt de verkiezing voor ‘Gevaarlijke stoffen medewerker van het jaar’. Branchevereniging VNCW nodigt alle professionals binnen de chemische logistiek van harte uit om hun gewaardeerde collega’s hiervoor te nomineren.

Ook dit jaar organiseert branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW een verkiezing voor de ‘Gevaarlijke stoffen medewerker van het jaar’. Eenieder binnen de chemische logistiek kan zijn/haar collega’s die zich bezighouden met het vervoer/de opslag van gevaarlijke stoffen aanmelden voor de verkiezing. Hierbij zijn alle aanmeldingen welkom: van SHEQ-manager tot warehouse-medewerker en van preventiemedewerker tot plantdirector.

Met de Dag van de Chemische Logistiek vestigt branchevereniging VNCW de aandacht op het belang van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met het transport/de opslag van gevaarlijke stoffen. De award voor ‘Gevaarlijke stoffen medewerker 2024’ zal uitgereikt worden tijdens de Chemiebeurs ’24.

Het aanmelden van collega’s kan (uiterlijk 30 juli) via de website.

 

Gratis E-learning ‘Laden en lossen gevaarlijke stoffen tankwagens’

De veiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankwagens vereist aandacht. Helaas krijgt het die aandacht niet altijd en dat baart branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW zorgen. Om deze veiligheidsaspecten verder te versterken is er daarom een nieuwe E-learning cursus ontwikkeld, specifiek gericht op deze taak. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van het project ‘SVO – Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens’: een initiatief dat tot leven is geroepen om de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankwagens aan te pakken. De E-learning is gratis beschikbaar voor eenieder die binnen de chemische logistiek werkzaam is.

In de praktijk blijkt dat tankwagenchauffeurs regelmatig geconfronteerd worden met situaties waarin zij zelfstandig moeten laden of lossen, zonder de aanwezigheid van een operator. Dit verhoogt de kans op fouten, vooral wanneer de lospunten niet duidelijk zijn gemarkeerd, wat kan leiden tot het gebruik van verkeerde aansluitpunten. Verder compliceert de toenemende diversiteit aan talen onder de chauffeurs de communicatie en verhoogt het de risico’s, vooral als er geen rekening wordt gehouden met deze taalbarrières. In de E-learning ‘Laden en lossen gevaarlijke stoffen tankwagens’ wordt ingegaan op de taken van zowel de operator als de chauffeur die bij het laad- en losproces aanwezig zijn. Tevens gaat de cursus in op noodscenario’s en de verschillende handelingen die daar bij komen kijken. De cursus richt zich vooral op operators bij ontvangende bedrijven, management en chauffeurs. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

De E-learning cursus is toegankelijk via VNCW College en staat open voor gratis, onbeperkt gebruik door medewerkers van Nederlandse bedrijven. Het doel van deze online cursus is om de kennis en vaardigheden van chauffeurs te vergroten, zodat zij beter voorbereid zijn op de potentiële risico’s en scenario’s die zich kunnen voordoen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen. Door deze kennis te vergroten wordt niet alleen de veiligheid van de chauffeurs zelf verbeterd, maar ook die van de omgeving en de gemeenschap als geheel.

De introductie van deze gratis E-learning cursus markeert een belangrijke stap voorwaarts in de voortdurende inspanningen om de veiligheid binnen de sector van het transport van gevaarlijke stoffen te verhogen. Het benadrukt de noodzaak van continue opleiding en bewustwording onder professionals die in deze risicovolle omgevingen werken.

 

Nieuwe richtlijn PGS 31 gevaarlijke vloeistoffen in tanks beschikbaar

Eind maart heeft de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen de definitieve versie van de hernieuwde richtlijn PGS 31 Nieuwe Stijl ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ gepubliceerd.

De PGS 31 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico’s van de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte chemicaliën en brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties te beheersen zijn. De nieuwe versie vervangt de PGS 31:2021 versie 1.0.

In de Nieuwe Stijl-versie van de richtlijn wordt uitgegaan van een risicobenadering waarin diverse scenario’s zijn beschreven. Voor ieder scenario wordt een bepaald doel en de bijbehorende maatregel genoemd.

De definitieve versie van de hernieuwde PGS 31 is terug te vinden op de website van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Lees verder op arbo-online.nl

 

Chemische Logistiek Magazine Ed. 17 nu beschikbaar

Chemische Logistiek Magazine (CLM) editie 17 is nu beschikbaar!

In deze nieuwste editie van CLM onder meer artikelen over:

 • Wijzigingen in wetgeving gevaarlijke stoffen 2024
 • Veiligheid in ammoniakketens
 • Tankcleaning binnentankschepen
 • Gratis E-learning laden en lossen gevaarlijke stoffen tankwagens
 • Brandbrief VNCW inzake PGS 15
 • De PGS 37-2
 • Wijzigingen in de CLP-verordening

Met bijdrages van o.a. NIPV, VNCW, DCMR, NVZ en PMT Aviation.

CLM is gratis beschikbaar voor leden van VNCW. Log in op onze website om CLM nú te lezen.

NIPV-onderzoek naar de noodzaak van aandachtsgebieden langs tunnels

In Nederland maken we voor het transport van gevaarlijke stoffen gebruik van het Basisnet. Hierin staan de aangewezen transportroutes voor deze stoffen.

Sinds de invoering van de Omgevingswet liggen er langs het gehele Basisnet aandachtsgebieden waarbinnen speciale voorschriften gelden voor locaties met zeer kwetsbare gebouwen. Er is een uitzondering voor gebieden die aan tunnels gelegen zijn: tunnels zouden namelijk genoeg bescherming moeten bieden tegen incidenten die in mogelijk kunnen voorvallen.

Het NIPV heeft bovenstaande verder onderzocht en geeft aan dat tunnels inderdaad voldoende bescherming zouden moeten bieden, maar er een uitzondering gemaakt dient te worden voor de tunnelmonden (de uiteinden van de tunnel). Indien hier incidenten voorvallen kunnen deze nl. nog steeds schade aan de omgeving veroorzaken.

Het gehele onderzoek is terug te vinden op de website van het NIPV.

Lees verder op nipv.nl

 

Ministerie organiseert cyberweerbaarheidsconferentie

Op maandag 3 juni organiseert het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een cyberweerbaarheidsconferentie in Utrecht. In de digitale wereld waar wij in leven acht het ministerie het versterken van cyberweerbaarheid als belangrijke voorwaarde om Nederland bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. De conferentie wordt georganiseerd om organisaties voor te bereiden op wat er aan regelgeving op dit gebied gaat volgen.

Het thema van de bijeenkomst is ‘Versterk de Schakels’. Er zal onder meer gesproken worden over de implementatie en de inrichting van het toezicht op de wet- en regelgeving (NIS2). De conferentie is bedoeld voor o.a. professionals uit de sectoren luchtvaart, wegvervoer, spoorvervoer, scheepvaart en chemische industrie.

Lees verder op cyberweerbaarheidsconferentie.nl

 

Handreiking Gelijkwaardigheid PGS gepubliceerd

Binnen de chemische logistiek dient rekening gehouden te worden met de verschillende PGS-richtlijnen die beschikbaar zijn. Daarnaast bestaan er ook PGS-handreikingen. Bedrijven zijn niet verplicht zich aan deze handreikingen te houden wanneer zij activiteiten op het gebied van gevaarlijke stoffen ondernemen, maar de handreikingen bevatten wel relevante informatie.

De handreiking ‘Beoordeling gelijkwaardigheid PGS-maatregelen’ is zojuist gepubliceerd en is een hulpmiddel voor bedrijven en overheden om in zowel bestaande als nieuwe situaties de gelijkwaardigheid van alternatieve maatregelen op een PGS te onderbouwen. De handreiking geeft richting aan de discussie tussen bedrijven en overheden over hoe, en op basis waarvan, gelijkwaardigheid kan worden vastgesteld door het bevoegd gezag. Uiteraard dienen de alternatieve maatregelen tot een net zo hoog, of zelfs lager, risiconiveau te leiden voor de mensen die in betreffende omgeving werken en de omgeving zelf als de oorspronkelijke maatregelen.

Lees verder op vvvf.nl