Nieuwe ARIE-regeling in aantocht

Per 1 juli 2022 gaat in Nederland naar alle waarschijnlijk de huidige ARIE-regeling wijzigen. Recent is de internetconsultatie van de nieuwe ARIE-regeling afgerond. Reden van herziening is dat de regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is, waardoor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Deze punten zijn met name de complexe aanwijssystematiek, geen aansluiting op CLP en de overlap met het Brzo 2015. Met de aankomende herziening moet worden bereikt dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat deze beter kan worden gehandhaafd en de veiligheid van werknemers beter gewaarborgd wordt.

Een concept-wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting en gevaarlijke stoffen lijst hebben een tijdje ter inzage gelegen. De teksten zullen bij het definitief worden samengevoegd tot één ontwerpbesluit. Hierin wordt beschreven welke bedrijven en inrichtingen ARIE-plichtig zijn, op basis van drempelwaarden gelinkt aan een CLP-categorie (Classification, Labelling and Packaging) of een specifieke stof.

Het doel van de ARIE-regeling is om bedrijven en inrichtingen die met een bepaalde mate van gevaarlijke stoffen werken en daardoor een hoog intern risico voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer kennen, maar niet binnen de scope van het Brzo 2015 (SEVESO) vallen, alsnog via de ARIE-regeling gelijksoortige verplichtingen op te leggen. Het uiteindelijke doel van de ARIE-verplichtingen is het behouden en verbeteren van de werknemersveiligheid en -gezondheid.

 

Meer informatie is beschikbaar via VNCW Consultants: www.vncw-consultants.nl

Nederland en Duitsland ondertekenen convenant voor gebruik LZV

Minister Visser (Infrastructuur en Waterstaat) en de Duitse Minister Scheuer hebben een convenant ondertekend waardoor Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinaties (LZV’s) voortaan de grensovergang met Duitsland mogen passeren.

In tegenstelling tot een gewone vrachtwagencombinatie met een begrenzing van 50 ton mag een LZV in Nederland max. 60 ton zwaar zijn. Een LZV kan tot 30% aan brandstof besparen en er zijn minder vrachtwagens nodig om dezelfde kwantiteit te vervoeren. Volgens Europese regelgeving moeten landen voor grensoverschrijdend verkeer door LZV’s onderling afspraken maken. Het convenant regelt dit nu tussen Nederland en Duitsland.

Meer informatie is terug te vinden op transport-online.nl

 

Herziening EU-wetgeving voor de gevarenindeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

De Europese Commissie vraagt eenieder die te maken krijgt met de gevolgen van de herziening van de CLP-verordening deel te nemen aan hun openbare raadpleging. Dit kan door middel van het invullen van een online vragenlijst. Met deze raadpleging wil de Commissie standpunten van verschillende belanghebbenden en burgers verzamelen. De herziening van de CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1271/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) heeft als doel het veilige gebruik van chemische stoffen in de EU te verbeteren en bestaande CLP-regels te vereenvoudigen.

Het is nog tot 15 november mogelijk om de vragenlijst in te vullen op ec.europa.eu

Geslaagde Chemie on Tour bij Vos Logistics

Wat kan ik verwachten van de nieuwe richtlijn voor de opslag van li-ion batterijen? En van de PGS 15 Nieuwe Stijl? Hoe vul ik het onderwerp ‘Incidentbestrijding’ in bij mijn bedrijf? En hoe gaat een bedrijf als Vos Logistics om met het oefenen van scenario’s?

Zomaar wat vragen die centraal stonden bij de Chemie on Tour die op dinsdag 28 september plaatsvond bij Vos Logistics in Roosendaal. Chemie on Tour is een initiatief van branchevereniging VNCW, waarbij op locatie kennis en ervaringen op het gebied van chemische logistiek uitgewisseld worden. Thema van deze Tour was ‘Risico’s benaderen in PGS 15 & PGS 37 Nieuwe Stijl’.

De aftrap van de Tour werd verzorgd door de host zelf waarbij tijdens een lezing ingegaan werd op het leren van calamiteiten in het magazijn. Hierbij blijken theorie en praktijk helaas niet altijd in lijn te zijn. Door middel van een zeer open communicatie betrokken Eveline Vermeulen en Frank Schets de Tour-deelnemers bij hun ervaringen met incidenten en met name de praktische uitdagingen die op zo’n moment naar voren komen. De presentatie sloot hierbij naadloos aan op het doel van de Tour: kennis delen en leren van elkaars ervaring.

Voorzitter van de PGS 37 commissie Elske van de Fliert ging in haar presentatie in op de nieuwe PGS 37-richtlijn voor de opslag van li-ion batterijen. Steeds meer bedrijven in de chemische logistiek krijgen te maken met de opslag/het transport van dit soort batterijen. Het risico van een thermal runaway tijdens opslag/transport is dan ook al vrij bekend. Maar wat te doen bij een incident? De PGS 37 moet eenieder die bedrijfsmatig met li-ion batterijen omgaat hier meer inzicht in bieden.

In 2015 is gestart met de PGS Nieuwe Stijl. Bij de Nieuwe Stijl wordt uitgegaan van een transparante risicobenadering. De basis voor de doelen van iedere richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders en een risicobenadering met relevante scenario’s. Zo wordt gekomen tot een aanvaardbaar veiligheidsniveau voor activiteiten met gevaarlijke stoffen. Omdat de komende jaren de gehele PGS-reeks omgezet zal worden naar PGS Nieuwe Stijl neemt Alwin van Aggelen van A-Risc de deelnemers mee in de opzet van deze risicobenadering. Zo licht hij onder meer toe hoe de scenario’s tot stand zijn gekomen, hoe bepaald wordt wat wel of geen relevant scenario voor de PGS 15 is en hoe deze scenario’s naar doelen en maatregelen vertaald worden.

Deze Tour ook een bijdrage van onze Zuiderburen. Stéphane Santy, Belgisch Gerechtelijk deskundige en voorzitter van DSGA-examencentrum ESI, neemt ons mee in de wereld van incidentenbestrijding. Volgens Santy is incidentenbestrijding geen woord, maar een begrip welke eigenlijk allesomvattend moet zijn, maar waarvan niemand op voorhand de inhoud en kostprijs kan weten. Hoe begin je eraan in je onderneming? Welke adviseurs hebben een rol te spelen en wie heeft wanneer welk bevoegd gezag? Wat doe je zelf en wanneer heb je gespecialiseerde hulp nodig? Op deze en meer vragen werd ingegaan tijdens de presentatie.

De Tour werd afgesloten met een rondleiding bij host Vos Logistics. Hierbij werden de best practices bij een grote logistieke onderneming zoals Vos toegelicht en op locatie bekeken.

Met een maximumaantal bezoekers en veel enthousiaste reacties kijken wij terug op een zeer geslaagde dag. Wil je op de hoogte gehouden worden van een volgende Tour? Neem dan contact met ons op via contact@chemie-on-tour.nl

 

Chemische Logistiek Magazine Ed. 7

CLM Ed. 7 is nu beschikbaar!

In deze editie o.a.:

– Nieuws over de nieuwe ARIE-regeling;

– Veilig transporteren met droogijs;

– De waterstoftruck is in opkomst;

– Het ontgassen van binnenvaartschepen;

– Trainingsverplichting vanuit de IMDG Code;

– Politici op zomerstage bij Vlaamse chemiebedrijven;

– Uitdagingen tijdens de bouw van een PGS 15 opslag.

 

Log in om meteen te beginnen met lezen.

NEN 3011 norm voor veiligheidskleuren en -tekens herzien

De NEN heeft een herziening van de norm voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en de openbare ruimte gepubliceerd. De NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen.

Nieuw in deze editie van de NEN 3011 zijn vluchtwegaanduidingen voor personen met een mobiliteitsbeperking. Daarnaast zijn er enkele redactionele aanpassingen gedaan n.a.v. de ontwikkelingen van ISO-normen en is achterhaalde informatie over waarnemingsafstanden aangepast.

Lees verder op nen.nl

Aanvraag subsidie Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) nog mogelijk tot 1 oktober

Eenieder die werkzaam is in de industriële sector, met gevaarlijke stoffen werkt én met andere partijen de omgevingsveiligheid wil versterken komt in aanmerking voor een subsidie. De regeling is open voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen. Onderwerpen binnen een subsidieaanvraag kunnen bijvoorbeeld het verbeteren van de veiligheidscultuur en het bevorderen van een veilig bedrijventerrein zijn. Voorwaarde is dat het project binnen 2 jaar afgerond dient te worden.

De aanvraag voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) is nog tot en met 1 oktober 2021 in te dienen.

Meer informatie is te vinden op rvo.nl

Invoering Omgevingswet verplaatst naar 1 juli 2022

Om het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte te geven om de nieuwe wet zorgvuldig te implementeren is de inwerkingtreding van de Omgevingswet verplaatst naar 1 juli volgend jaar. In de Route 2022 zijn de diverse mijlpalen om dit doel te behalen terug te vinden. Hierin zijn ook nieuwe mijlpalen terug te vinden.

Meer informatie is te vinden op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Kamerbrief over Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer het jaarverslag Basisnet over 2020 gestuurd.

Een gedeelte uit de kamerbrief:
Het programma Robuust Basisnet Spoor is opgezet om de structurele overschrijdingen van de beleidsmatig vastgestelde risicoplafonds langs het Basisnet spoor aan te pakken en te zorgen voor een balans tussen de ambities op het gebied van vervoer, bouwen en veiligheid. Zoals ik hieronder nader zal duiden, is ook in 2020 op diverse locaties sprake van overschrijding van de beleidsmatig vastgestelde risicoplafonds. De robuustheid die ik wil aanbrengen moet ervoor zorgen dat het Basisnet meer dan nu de nieuwe ontwikkelingen kan opvangen, waarbij de veiligheid en leefbaarheid rond de infrastructuur verzekerd blijft. In de zoektocht naar het beste antwoord op dit probleem is duidelijk geworden dat er niet één enkele oplossing bestaat binnen het huidige systeem.

Daarom ben ik gaan verkennen hoe de veiligheid rond het spoor beter gediend kan worden dan met de huidige inzet van beleidsmatige risicoplafonds als sturingsinstrument. Omdat dat geen simpele vraag is, heeft dat geleid tot een proces waarin we stap voor stap verder komen, maar ook al doende de route bijstellen. Daarbij sluit ik ook zoveel mogelijk aan bij de Omgevingswet. Door middel van pilots wil ik, met betrokken partijen, in beeld brengen welke verbeteringen uitvoerbaar en succesvol zijn. Pas na conclusies daarover komt aanpassing van de regelgeving in beeld. In deze brief zal ik op al deze facetten nader ingaan.

De gehele kamerbrief is terug te vinden op rijksoverheid.nl.

 

Teleurstellend onderzoek Algemene rekenkamer over bedrijven die werk en met gevaarlijke stoffen

‘De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen is ontoereikend’; trekt de Algemene rekenkamer als conclusie, met ‘als belangrijke oorzaak het ontbreken van goede, betrouwbare data over de uitkomsten van inspecties bij de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken’. ‘Een over het algemeen teleurstellend onderzoek en rapportage’; aldus Luciën Govaert van de VNCW, de branchevereniging van de chemische keten. ‘het is wederom makkelijk wijzen naar bedrijven in de werken met gevaarlijke stoffen en van achter een bureau conclusies te trekken terwijl er door deze bedrijven op dagelijkse basis serieus werk van veiligheid gemaakt wordt’.

In de rapportage wordt aangegeven dat toezichthouders, handhavers en de verantwoordelijke bewindslieden in het duister tasten. ‘De rapportages en bevindingen met alle bevindingen worden al overzichtelijk gepresenteerd’; aldus de VNCW. ‘Daarbij zijn alle bevindingen openbaar en voor iedere Nederlander te raadplegen’.  De branchevereniging vraagt zich juist eerder af of er niet al te veel aan informatie openbaar staat en zit zeker niet te wachten op meer informatiebronnen. ‘We zijn zeker voor transparantie, maar iedereen die kwaad wil kan inmiddels steeds meer bij wat en waar. Dat terwijl de fysieke dreiging en dreiging via cybercriminaliteit voortdurend afgeweerd moet worden en juist voor meer risico’s zorgen’.

Volgens het onderzoek worden inspecties niet risicogericht gehouden, maar bedrijven ervaren zelf wel degelijk intensiever bezocht te worden wanneer overtredingen geconstateerd zijn en vinden er actieve nacontroles plaats. ‘Vervolgens wordt de conclusie getrokken dat bij het merendeel van de bedrijven nauwelijks inspecteurs langs komen, terwijl bij tientallen van deze bedrijven het risico op een overtreding hoog is. Dat klopt; bedrijven die er alles aan doen om de veiligheid hoog te houden worden minder bezocht dan bedrijven die het minder doen. Met corona is het wellicht wat minder intensief geweest, maar risicovolle bedrijven worden tenminste jaarlijks door een overheid bezocht. Het toezicht vanuit de overheid ligt in Nederland al beduidend hoger dan die van ons omringende landen’; aldus de VNCW.

In de rapportage wordt veelvuldig het woord ‘milieucriminaliteit’ genoemd, terwijl bedrijven en medewerkers werkzaam in de chemische keten in Nederland niet met dit soort termen geassocieerd willen worden. Op dagelijkse basis wordt door heel veel professionals werk gemaakt van veiligheid en staat de zorg voor het milieu hoog in het vaandel. ‘We zijn als sector voortdurend druk in de weer om risico’s naar nul te leiden en dat vraagt om aandacht.  De aandacht die de Algemene rekenkamer met deze rapportage geeft gaat in ieder geval niet leiden tot een positieve aanpak’.