De chemische logistiek publiceert Best practice Veiligheidsbeheerssystemen (VBS) en vergroot veiligheid

Deze week is de Best practice VBS voor de logistieke keten verschenen. Het is een handleiding met specifieke voorbeelden voor de logistieke keten die haar veiligheidscultuur en omgevingsveiligheid sterk wil verbeteren door een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) op te stellen en in te voeren. Juist voor deze keten is dit vaak een behoorlijke opgave. Nu steeds meer opslagbedrijven onder de ARIE-regeling blijken te vallen komt deze Best practice op een goed moment.

Bedrijven die onder de Europese Seveso richtlijn en/of onder de ARIE-regeling vallen dienen over een VBS te beschikken. De Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) werd in 2012 in de EU geïmplementeerd om de risico’s in verband met de opslag en hantering van gevaarlijke chemicaliën te beperken. Het toepassen van de Seveso op de chemische logistiek is minder goed uitgewerkt in de Seveso-regeling en in voorbeelden dan de sector zou willen. Dit vormt dan ook de reden voor het opstellen van deze Best practice. Bovendien liggen de risico’s binnen deze branche een stuk lager dan bij andere branches en een ‘light’-versie van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van de chemische industrie ligt dan ook voor de hand.

In Nederland kennen we naast de Seveso-regeling ook nog andere regelgeving, namelijk de ARIE-regeling. In bijlage 3 van de Best practice zijn tabellen opgenomen waarmee bepaald kan worden of de ARIE-regeling op een bedrijf van toepassing is. De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven met vergelijkbare risico’s als bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen: bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Het veiligheidsbeheersysteem (VBS) waar deze Best practice over gaat bestaat uit zeven elementen. Doel van de Best practice is het verduidelijken van de elementen voor de bedrijven in de chemie logistiek, een meer gestructureerde denkrichting te introduceren en de veiligheidscultuur binnen de bedrijven naar de omgeving te vergroten. Secundair doel is ook gelijk het beste naar boven te halen; het gestructureerd denken en handelen op het gebied van veiligheid. De combinatie levert ook meer inzicht op welke wijze de verschillende elementen van een VBS op elkaar ingrijpen. Het zal ervoor zorgen dat de veiligheid in de hele keten sterk verbeterd zal worden.

Net zoals we kunnen streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, kunnen we dat ook op het gebied van veiligheid. Het PDCA-concept is een proces dat door meerdere organisaties gebruikt wordt om tot verbetering te komen. Hierop is een variant gemaakt welke zich specifiek richt op de toepassing binnen Seveso bedrijven. Aangezien deze variant zich vooral op het VBS richt is deze ook toepasbaar binnen andere bedrijven die een VBS willen opzetten.

Het concept kan als volgt worden toegepast op een managementsysteem en op elk van zijn afzonderlijke elementen:

  • Plan: bepaal en beoordeel gezondheids- en veiligheidsrisico’s en kansen en overige risico’s en overige kansen, stel de doelstellingen en -processen vast die nodig zijn om resultaten te leveren in overeenstemming met het Gezondheids- en Veiligheidsbeleid van de organisatie;
  • Doen: implementeer de processen zoals gepland;
  • Check: monitor en meet activiteiten en processen met betrekking tot het Gezondheids- en veiligheidsbeleid en hun doelstellingen en rapporteer de resultaten;
  • Act: onderneem acties om de gezondheids- en veiligheidsprestaties continu te verbeteren om zo de beoogde resultaten te bereiken.

Binnen de Best practice wordt per element uitgelegd wat de belangrijkste eisen van het element zijn. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de elementen op elkaar ingrijpen. Daarnaast worden voorbeelden voor ieder VBS-element gegeven. Dat zorgt ervoor dat het voor gebruikers wat gemakkelijker wordt om een VBS in te richten binnen de eigen organisatie. Met deze Best practice wil branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW het invoeren van een VBS laagdrempeliger maken en hiermee de veiligheid in de hele keten te vergroten.

De Best practice kwam tot stand met medewerking van Kuehne+Nagel Logistics, OQEMA, Sel Chemie en branchevereniging VNCW. De Best practice is beschikbaar via het ledenplatform van de VNCW of via de gratis informatiesite Chemiebank.

Na lange tijd duidelijkheid over verbod op varend ontgassen

Ministers Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) noemde het ‘éen van de taaiste dossiers in Den Haag’, maar na lange tijd is er nu duidelijkheid over het verbod op varend ontgassen. Het verbod zal vanaf 1 juli 2024 in werking treden.

In de kamerbrief die Harbers geschreven heeft staat dat het verbod op ontgassen inmiddels in het Nederlandse Scheepsafvalstoffenbesluit is opgenomen en klaarligt om inwerking te treden door middel van een Koninklijk Besluit. Voor inwerkingtreding geldt de voorwaarde dat alle zes de Verdragstaten de verdragswijziging hebben geratificeerd.

In de eerstvolgende editie van Chemische Logistiek Magazine zal een uitgebreid artikel over varend ontgassen terug te vinden zijn.

Lees verder op binnenvaart.nl

Onderzoek risicoplafond ADR-vrachtwagens Nederlandse snelwegen

Sinds een paar dagen hangen op de A12 bij afslag Gouda enkele camera’s. Waar deze door velen aangezien worden voor flitspalen, gaat het echter om camera’s die hier door Rijkswaterstaat geplaatst zijn in het kader van onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor snelwegen zoals de A12 geldt een risicoplafond: niet meer dan de toegestane hoeveelheid vrachtwagens met gevaarlijke stoffen mag hier rijden. Rijkswaterstaat monitort of er nog aan het plafond wordt voldoen door de oranje classificatieborden op bijvoorbeeld tankauto’s vast te leggen op camerabeeld.

Lees verder op: ad.nl

Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens

In het ADR zijn de taken van de verschillende te onderscheiden functies geregeld. De ervaring leert dat deze bij het laden en lossen van tankwagens niet altijd even duidelijk zijn. De chemische keten, en dan met name de ontvangende partijen, heeft regelmatig onvoldoende kennis van de verschillende taken en veel interne incidentbestrijding bij bedrijven is wegbezuinigd. Wij willen hier verbetering inbrengen met ons project ‘Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens’, welke in het kader van de SVO-regeling door de overheid mede mogelijk wordt gemaakt. In het project worden handelingen die tot verschillende scenario’s kunnen leiden geïdentificeerd, wordt een juridische toetsing uitgevoerd en worden noodscenario’s opgesteld. Het project zorgt voor een vastlegging van noodscenario’s en zal resulteren in een toolbox die zich primair richt op de ontvangende partij met daarin een video, een praktijkgerichte E-learning, een Best practice en informatieve leaflets.

De praktijk leert dat het vaker voorkomt dat tankwagenchauffeurs alleen moeten laden of lossen, zonder dat er een operator aanwezig is en dat er geen borden boven de lospunten hangen, waardoor de verkeerde lospunten gebruikt kunnen worden. Bovendien hebben we steeds vaker te maken met anderstaligen en de risico’s die optreden wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt. Potentieel liggen er dan allerlei scenario’s op de loer en is het de vraag hoe gereageerd gaat worden.

Het VNCW-project richt zich in eerste instantie op noodscenario’s die zich voor kunnen doen, de oorzaken hiervan en de eerste aanpak. Als subdoelen worden de handelingen die hebben geleid tot deze scenario’s onder de loep genomen en vindt tevens een juridische toetsing plaats.

Het project begint met de identificatie van stoffen en noodscenario’s en resulteert in een toolbox die zich primair richt op de ontvangende partij van gevaarlijke stoffen met daarin een video, een praktijkgerichte E-learning, een Best practice en informatieve leaflets. Daar waar verbeteringen in processen doorgevoerd kunnen worden zullen deze in de best practice mee genomen worden. De toolbox zal actief gedeeld worden binnen de hele keten. Contactpersonen binnen bedrijven worden hierbij actief benaderd. Ook andere sectoren die doorgaans niet binnen de chemische keten horen zullen benaderd worden. Het resultaat krijgt hiermee een olievlekwerking met een nog groter bereik en versterking van de veiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankauto’s.

 

Nieuwe gevarenklassen in CLP-verordening

Er zijn weer nieuwe gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels toegevoegd aan de CLP-verordening. Het gaat om de volgende klassen:

  • ED HH in categorie 1 en categorie 2 (hormoonontregeling voor de menselijke gezondheid)
  • ED ENV in categorie 1 en categorie 2 (hormoonontregeling voor het milieu)
  • PBT (persistent, bioaccumulerend, toxisch), vPvB (zeer persistent, zeer bioaccumulerend)
  • PMT (persistent, mobiel, toxisch), vPvM (zeer persistent, zeer mobiel)

Lees verder op: essenscia.be

 

Conceptversie PGS 31 open voor commentaar

De openbare commentaarronde voor de conceptversie van de PGS 31 (Overige gevaarlijke vloeistoffen: Opslag) is geopend. PGS-gebruikers worden uitgenodigd om voor 14 juni 2023 suggesties te geven op de conceptversie van deze richtlijn voor de veilige opslag van overige gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.

Het doel van de PGS 31 is om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. De stoffen die onder de PGS 31 vallen zijn zeer divers.

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Gevaarlijke stoffen medewerker 2023

Op 28 september 2023 zal voor de tweede keer de Dag van de Chemische Logistiek plaatsvinden. Onderdeel van de Dag vormt de verkiezing voor ‘Gevaarlijke stoffen medewerker van het jaar’. Wij nodigen hierbij alle professionals binnen de chemische logistiek van harte uit om hun gewaardeerde collega’s (of zichzelf) hiervoor te nomineren.

Zonder goed personeel geen goede chemische logistiek. En juist in deze tijd waarbij personeel nog steeds lastig te vinden is, is een extra waardering voor de medewerkers in deze branche zeker op zijn plaats. Daarom wordt op de Dag van de Chemische Logistiek de verkiezing van ‘Gevaarlijke stoffen medewerker van het jaar’ gehouden.

Met de Dag van de Chemische Logistiek vestigt branchevereniging VNCW de aandacht op het belang van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met het transport/de opslag van gevaarlijke stoffen. In het kader van de verkiezing roepen wij alle bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren en/of opslaan op om hun medewerkers te nomineren voor de award. De award zal uitgereikt worden op 28 september 2023 tijdens de Chemie on Tour.

Meer informatie over de verkiezing voor ‘Gevaarlijke stoffen medewerker 2023’ is terug te vinden op dag.vncw.nl.

 

VNCW start project om de voor- en nadelen van waterstof in het vervoer onder de aandacht te brengen

Waterstof staat volop in de belangstelling. Als potentiële nieuwe of alternatieve energiebron zijn de verwachtingen hooggespannen. Wat is waterstof eigenlijk en wat betekent het voor een samenleving om ‘om te schakelen’ op waterstof? Branchevereniging VNCW zal hierover een best practice opstellen en op brede schaal communiceren over de voor- en nadelen bij toepassing binnen de keten. In het onderzoek wordt gekeken naar de gevaren van het transport van gevaarlijke stoffen terwijl er op waterstof wordt gereden, het wegnemen van weerstanden en toepassings- en veiligheidsaspecten. Hiermee streeft de vereniging een breed draagvlak voor waterstof op de lange duur na. Met de verduidelijking van de toepassing en veiligheidsaspecten wordt naast de verbetering van de veiligheid binnen de hele keten een significante bijdrage aan de klimaatdoelen geleverd.

Waterstof wordt vaak een ‘schone’ brandstof genoemd. Het is als gas het meest voorkomende element in het universum en het is ook het meest voorkomende element in de atmosfeer van de aarde. De gevaren van waterstofgas zijn echter niet algemeen bekend. Waterstofgas is ontvlambaar, zeer explosief en kan een giftig en corrosief effect op het lichaam hebben. Het is raadzaam om de risico’s en de voordelen duidelijk in kaart te brengen en gecommuniceerd te hebben, voordat de brandstof op brede schaal toegepast gaat worden. De branchevereniging voor de chemische logistiek zal hierom samen met TNO en een aantal bedrijven uit de keten de best practice opstellen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid in het kader van de SVO-regeling.

Het project begint met een praktische studie waarin het speelveld in kaart gebracht wordt, de significante hoofdrolspelers (industrie, onderzoekscentra, producenten en logistiek) geduid worden en in samenhang zullen worden beschreven. Het is geen chemische verhandeling en ook geen (beleids)advies, maar een brede verkenning om de huidige stand van zaken begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Hoe zit het met de opslag, de distributie, het transport en niet te vergeten de veiligheid? Wat moet er aangepast worden? Hoe ziet een waterstof-samenleving eruit? Er zijn inmiddels legio initiatieven en organisaties die zich bezighouden met dit thema. De bedoeling van dit initiatief is om waterstof te benaderen vanuit een veiligheidsperspectief. Wat zijn de gevolgen van een mogelijke transitie op de omgevingsveiligheid? Wat kan er misgaan? En wat als het mis gaat? Deze studie is bedoeld om structuur en samenhang aan te brengen en tegelijk de toepassing binnen de chemische keten te onderzoeken.

De studie wordt afgesloten met een praktijktoetsing door de chemische logistiek als voorbeeld te nemen en de veiligheidsaspecten van waterstof bij toepassing in kaart te brengen. In deze fase van het project wordt een best practice voor het vervoer gevaarlijke stoffen opgesteld. De best practice zal op brede schaal gecommuniceerd worden binnen de hele keten.