“Een slimme keuze: lid worden van dé vertegenwoordiger van de chemische logistiek”

Winnaar award Gevaarlijke stoffen medewerker 2023
Build & Design
Build & Design
Slide Background


De VNCW is de branchevereniging voor chemische logistiek met een grote of kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in opslag of crossdock. Een lidmaatschap heeft flinke voordelen. Het grootste voordeel is wel dat je regelmatig op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen, logistiek en veiligheid

 

 Laatste berichten.

Commentaarronde geopend voor PGS 15: graag verzamelt de VNCW uw commentaar

  De conceptversie van de herziening van PGS 15 is gereed voor commentaar. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen PGS-gebruikers suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd. Een aantal wijzigingen ten opzichte van de vigerende PGS 15 versie zijn onder andere: Een meer samenhangende benaderingswijze van praktijksituaties. Hierbij is de…

PGS 37-2 opslag lithium batterijen online beschikbaar

De definitieve conceptversie van de PGS 37-2 is vandaag online beschikbaar gesteld. De PGS, die zich richt op de opslag van lithium-houdende energiedragers, zal nu goedgekeurd dienen te worden door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Hierna is het de bedoeling dat deze aangewezen wordt in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op de website van het Informatiepunt…

Advies ontwerpbesluit verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval

Op 23 oktober is het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit met betrekking tot het verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval gepubliceerd. Met het ontwerpbesluit wordt de informatieplicht voor bedrijven die afval aan afvalverwerkers aanbieden uitgebreid van verplichte informatie over ‘gevaarlijk afval of bedrijfsafvalstoffen’ naar verplichte informatie over ‘zeer zorgwekkende…

Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd. Het doel van het rapport is te leren van arbeidsongevallen om deze in te toekomst te voorkomen. De monitor draagt bij aan kennis over bepaalde ongevalstypen. In deze uitgave betreft dit ongevallen met gevaarlijke stoffen. Er is voor dit ongevalstype gekozen omdat uit cijfers van het…

RIVM analyse incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven 2023

Het RIVM heeft haar rapport over incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven in 2023 gepubliceerd. In de analyse worden 15 incidenten verder toegelicht. Doel van het rapport is te leren van incidenten die voorgekomen zijn en maatregelen te treffen om soortgelijke incidenten te voorkomen. Bij acht van de vijftien incidenten waren de factoren waarmee processen…

CTGG onderschrijft rapport over mankementen huidige Basisnet

De CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Goederen) geeft aan blij te zijn met het recent uitgegeven Ecorys-rapport waarin duidelijk is geworden dat het huidige Basisnet niet werkt en in de toekomst ook niet zal werken. Partijen die in het CTGG samenwerken om tot een veilig railtransport van gevaarlijke goederen te komen geven aan dat een integrale…

Voortgang Delta Rhine Corridor project

Op 5 oktober heeft minister voor Klimaat en Energie Jetten de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het project ‘Delta Rhine Corridor’ (DCR). Het grensoverschrijdende project betreffende pijpleiding-infrastructuur is opgezet ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen van de EU. Doel van het project is om CO2 uit zowel Duitsland als Nederland naar…

Staat van de veiligheid 2022 over risicovolle industrie gepubliceerd

Op 4 oktober heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de Veiligheid (SvdV) 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. De SvdV is een overkoepelende rapportage van de beschikbare rapportages over het Brzo 2015 en bevat monitorings- en toezichtinformatie van de toezichthouders, overheden en bedrijfsleven. Het rapport geeft een beeld van de verschillende…

Nieuw internationaal kader beheer chemische stoffen

Tijdens de Internationale Conferentie over het beheer van chemische stoffen (ICCM5) in Bonn is tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een overeenstemming bereikt over een nieuw internationaal kader voor het beheer van chemicaliën. Doel van de overeenstemming is om schade aan de planeet door chemicaliën uit te bannen. Er zijn afspraken gemaakt over het beter…

Internetconsultatie verbod varend ontgassen versnellen

Uiterlijk 1 juli 2024 zal het verbod op varend ontgassen van kracht worden. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende fases. Vanuit de binnenvaart is al eerder gesuggereerd om fase 1 (het verbod op het ontgassen van stoffen/mengsels met meer dan 10% ethanol) en fase 2 (het verbod op het ontgassen van o.a. ruwe…
youtube